Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość budżetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-FPiP3RB
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość budżetowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnicami w prowadzeniu rachunkowości budżetowej i rachunkowości przedsiębiorstw oraz przedstawienie specyfiki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. W trakcie zajęć zostaną przytoczone kluczowe akty prawne, które determinują tę specyfikę i przedstawione zostaną podstawowe struktury i klasyfikacje stosowane w ewidencji podmiotów sektora publicznego w Polsce. Celem zajęć jest również ukazanie uwarunkowań stosowanych metod rachunkowości budżetowej, jak również ewolucji stosowanych rozwiązań i ich znaczenia dla możliwości prezentowania poszczególnych kategorii wydatków oraz kosztów.

Pełny opis:

Plan zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1) Różnice w prowadzeniu rachunkowości budżetowej i rachunkowości przedsiębiorstw

2) Zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

3) Charakterystyka zasad gospodarki finansowej w Ustawie o finansach publicznych

4) Klasyfikacja budżetowa i zasady tworzenia kont analitycznych

5) Plany kont (budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, placówek)

6) Środki trwałe oraz inwestycje (środki trwałe w budowie) w sektorze publicznym

7) Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

8) Ewidencja podstawowych operacji w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

9) Ewidencja obrotu materiałowego w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

10) Koszty w samorządowym zakładzie budżetowym

11) Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego

12) Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych oraz ewidencja zaangażowania wydatków

13) Przeksięgowania roczne związane z ustaleniem wyniku finansowego jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

Literatura:

• K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013

• Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Efekty uczenia się:

Zaliczenie przedmiotu wymaga nabycia podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym rozumienia zasad księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, rozumienia roli rachunkowości w zarządzaniu jednostką sektora finansów publicznych oraz wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych.

SU05, SU06, SK01, SK03, SU04, SU03, SU02, SU01, SW03, SW02, SW01, SW04, SW05, SK02, SK04

Metody i kryteria oceniania:

„Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Rachunkowość budżetowa” jest:

• Zaliczenie kolokwium końcowego – kolokwium składa się z testu oraz zadań do rozwiązania – na kolokwium można uzyskać 70% oceny końcowej.

• Zaliczenie kartkówek – łącznie jest do uzyskania 30% oceny końcowej. Kartkówki będą zapowiedziane i przewidziane są 3 kartkówki, po 10% oceny końcowej każda.

• Obecność na zajęciach (na zajęciach sprawdzana jest lista obecności) – możliwe są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w jednym semestrze.

W trakcie zajęć możliwe jest uzyskiwanie dodatkowych punktów za aktywność, które są dodawane do końcowej punktacji z kolokwium. Uzyskanie dodatkowych punktów może być również związane z wykonywaniem dodatkowych zadań w ramach pracy zespołowej (np. rozwiązywanie studiów przypadku). Dodatkowe punkty nie zmieniają skali punktowej zaliczenia przedmiotu.”

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)