Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-IiE2PRK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie komputerowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Nauka podstaw programowania w C++. Programowanie strukturalne z elementami programowania obiektowego. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu środowiska Code::Blocks.

Pełny opis:

1. Pisanie i uruchamianie programów w Code::Blocks. Obsługa terminala tekstowego, strumienie cin i cout. Używanie zmiennych, typy zmiennych.

2. Instrukcje sterujące: if, while, for, do.

3. Tablice, wzorzec vector.

4. Napisy w stylu C, klasa string.

5. Funkcje.

6. Proste algorytmy: znajdowanie największego elementu tablicy, wyliczanie sumy elementów tablicy, największy wspólny dzielnik dwóch liczb, wyszukiwanie wzorca w tekście.

7. Projektowanie i pisanie prostych programów. Podział programu na funkcje.

8. Typy złożone (struktury). Klasy. Tworzenie prostych klas.

Literatura:

J. Grębosz, Symfonia C++,

S. B. Lippman, Podstawy języka C++,

Efekty uczenia się:

Studenci:

1. Znają podstawowe konstrukcje programistyczne w C++.

2. Potrafią tworzyć proste funkcje w C++ o zadanej specyfikacji.

3. Potrafią przeanalizować kod programu i zrozumieć jego działanie.

4. Potrafią zaprojektować i tworzyć proste klasy,

5. Potrafią zastosować te umiejętności do tworzenia prostych programów komputerowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium (20% punktów) i egzaminu (80% punktów).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ziemiański
Prowadzący grup: Krzysztof Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)