Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia gospodarki otwartej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EMMGO
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia gospodarki otwartej II
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Makroekonomia zaawansowana Wymagania formalne

Znajomość podstawowych modeli makroekonomii otwartej i determinantów kursu walutowego. W szczególności modelu klasycznego, modelu Mundella-Fleminga oraz modelu Dornbuscha .

Założenia wstępne

„Makroekonomia gospodarki otwartej I”, „Makroekonomia II”, „Zaawansowana makroekonomia”


Skrócony opis:

Wykład jest kontynuacją wykładu „Makroekonomia gospodarki otwartej I” ze studiów licencjackich i jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia (magisterskich). Wykład składa się z dwóch części.

Część pierwsza obejmuje zagadnienia związane z problematyką wyboru systemu kursu walutowego oraz determinacji poziomu kursu walutowego. Prezentowanym modelom teoretycznym towarzyszyć będzie dyskusja badań empirycznych odnoszących się do omawianych zagadnień.

Druga część wykładu zostanie poświęcona międzyokresowej makroekonomii realnej w warunkach gospodarki otwartej. W ramach tej części omawiane jest międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących, dynamika w małej gospodarce otwartej, relacje między polityką fiskalną a rachunkiem obrotów bieżących, determinanty realnego kursu walutowego, wzrost gospodarczy w gospodarce otwarte, a także kanały międzynarodowej dyfuzji wiedzy.

Pełny opis:

Program wykładu z „Makroekonomii gospodarki otwartej II”:

1. Modele kursu walutowego w badaniach empirycznych.

Wykład ma za zadanie identyfikację czynników kształtujących zmienność kursu walutowego, wynikających ze znanych już studentom modeli kursu walutowego (model monetarystyczny, model Dornbuscha oraz model Mundella-Fleminga), a także skonfrontować te przewidywania z wnioskami z badań empirycznych. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4

2. Podejście portfelowe do kursu walutowego.)

Równowaga na rynku aktywów. Konsekwencje zakłóceń w krótkim i długim okresie. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4

3. Nowa makroekonomia gospodarki otwartej – model Obstfelda-Rogoffa (4h) Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowym modelem nurtu nowej makroekonomii gospodarki otwartej (New Open-Economy Macroecnomics), podkreślającym znaczenie mikroekonomicznej optymalizacji w równowadze ogólnej. Godziny zorganizowane: 4, praca własna: 6

4. Niepewność i oczekiwania a zmienność kursu walutowego. Celem wykładu jest wprowadzenie zapoznanie studentów z problemem niepewności jako czynnika wyjaśniającego niestabilność kursów walutowych i konsekwencje tego dla gospodarki. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4

5. Wybór systemu kursu walutowego.

Dyskusja korzyści i wad różnych systemów kursu walutowego. Znaczenie systemu kursu walutowego: system kursu walutowego a inflacja i wzrost - przegląd badań empirycznych. Wpływ zmienności kursu na gospodarkę – przegląd badań empirycznych. Godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4

6. Międzyokresowe podejście do rachunku obrotów bieżących. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z międzyokresowym podejściem do analizy zachowania rachunku obrotów bieżących przy użyciu prostych modeli równowagi ogólnej dla dwóch krajów i dwóch okresów. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

7. Dynamika w małej gospodarce otwartej. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z analizą dostosowań zachodzących w małej gospodarce otwartej przy użyciu modeli wielookresowych w warunkach skończonego i nieskończonego horyzontu czasowego. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

8. Polityka fiskalna a rachunek obrotów bieżących. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z relacjami między polityką fiskalną a stanem rachunku obrotów bieżących. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

9. Realny kurs walutowy. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się realnego kursu walutowego, a także relacjami między realnym kursem walutowym a stanem rachunku obrotów bieżących. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

10. Neoklasyczna teoria wzrostu w gospodarce otwartej. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z neoklasycznym podejściem do teorii wzrostu w gospodarce otwartej opierającym się na modelach Solowa-Swana, Ramsaya-Cassa-Koopmansa oraz modelu Barro-Manikwa-Sala-i-Martina. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

11. Nowa teoria wzrostu w gospodarce otwartej. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z modelami nowej teorii wzrostu, w szczególności modelami Grossmana-Helpmana oraz Romera. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

12. Międzynarodowa dyfuzja wiedzy. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teorią oraz empirią dotyczącą kanałów międzynarodowej dyfuzji wiedzy, w szczególności handlu międzynarodowego oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych. godziny zorganizowane: 2, praca własna: 4.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA – notatki z wykładu

1. Copeland L., Exchange Rates and International Finance, Financial Times/ Prentice Hall 4 Edition (2005) lub 5 Edition (2008)

2. Hallwood C. P., R. MacDonald, International Money and Finance, WileyBlackwell 3rd Edition 2000.

3. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996.

4. Najlepszy E., K. Sobański, Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, PWE 2010.

5. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996.

6. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996, ch. 1..

7. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996, ch. 2.

8. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996, ch. 3.

9. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996, ch. 4.

10. Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996, ch. 7.

11. . Obstfeld M., K. Rogoff, Foundations of International Macroeconomics, MIT Press 1996, ch. 7.

12. Barro R., Sala-i-Martin X., Economic Growth, MIT Press, 2004, ch. 8.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- identyfikuje czynniki kształtujące poziom nominalnego i realnego kursu walutowego;

- analizuje wyniki badań empirycznych kursów walutowych w kontekście przewidywań modeli teoretycznych;

- zna relacje między polityką fiskalną a rachunkiem obrotów bieżących

- posiada wiedzę na temat przyczyn wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i krajach rozwijających się

- zna kanały międzynarodowej dyfuzji wiedzy.

K_K03, K_W01, K_W02, K_U01, K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy z przedmiotu będzie miał formę pytań otwartych, problemowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)