Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FPPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego w regulacjach prawnopodatkowych Unii Europejskiej; kształtowanie wiedzy na temat zależności między harmonizacją podatków w UE a konkurencyjnością podatkową między państwami UE; interpretacja działań organów podatkowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa celnego UE; oceniać obiektywnie efekty dochodów podatkowych i wydatków budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo podatkowe Unii Europejskiej – źródła prawa podatkowego; cel i proces harmonizacji prawa podatkowego UE; stawki podatkowe, organy podatkowe i postępowanie podatkowe.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci IV r FPP (I rok II stopnia FPP)

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, test wielokrotnego wyboru;

Pełny opis:

1. Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa

2. Źródła prawa podatkowego pierwotnego UE

3. Źródła prawa podatkowego wtórnego UE

4. Źródła prawa podatkowego krajowego

5. Prawo podatkowe materialne i proceduralne

6. Geneza i harmonizacja podatku od wartości dodanej

7. Geneza i harmonizacja podatku akcyzowego

8. Geneza i problematyka harmonizacji podatków bezpośrednich

9. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy VAT

10. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy akcyzowej

11. Zakres przedmiotowy i podmiotowy Dyrektywy CIT

12. Podatki PIT w państwach UE, stawki podatkowe, kwota wolna od podatku

13. Podatki lokalne w państwach UE

14. Współpraca administracji podatkowych w państwach UE

15. Postępowanie podatkowe

Literatura:

Podstawowa:

A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, wyd. PWE, Warszawa 2012 r.

R. Lipniewicz, Europejskie prawo podatkowe, wyd. Difin, Warszawa 2011 r.

Uzupełniająca:

A. Gomułowicz, J. Małecki Podatki i prawo podatkowe, wyd. LexisNexis, Warszawa 2013 r.

R. Mastalski, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014 r.

R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2012 r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.identyfikuje źródła prawa z dziedziny prawa podatkowego Unii Europejskiej

2.zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej

Umiejętności:

1.wykorzystuje uzyskaną wiedzę do analizy prawnej stanów faktycznych z zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej

2. określa podstawowe formy aktywności administracji podatkowej w zakresie prawa podatkowego UE

Kompetencje społeczne:

1.ma świadomość możliwości aktywnego wpływania na swoją sytuację prawnopodatkową w UE

2.współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)