Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo podatkowe Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FPPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EM - grupa 2 (1*30h)
Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia FR - grupa 2 (2*30h)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest: Prezentacja zakresu podmiotowego i przedmiotowego w regulacjach prawnopodatkowych Unii Europejskiej; kształtowanie wiedzy na temat zależności między harmonizacją podatków w UE a konkurencyjnością podatkową między państwami UE; interpretacja działań organów podatkowych rządowych i samorządowych. Zajęcia pozwolą studentom m.in.: zrozumieć strukturę prawa podatkowego Unii Europejskiej oraz korelację do innych dziedzin prawa – w szczególności do prawa celnego UE; oceniać obiektywnie efekty dochodów podatkowych i wydatków budżetowych.

2. Podstawowe treści: Prawo podatkowe Unii Europejskiej – źródła prawa podatkowego; cel i proces harmonizacji prawa podatkowego UE; stawki podatkowe, organy podatkowe i postępowanie podatkowe.

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład w formie konwersatoryjnej

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci I roku II stopnia FPP

5. Formy zaliczenia: egzamin pisemny, trzy pytania opisowe

Pełny opis:

1. Miejsce prawa podatkowego w systemie prawa

2. Źródła prawa pierwotnego UE

3. Źródła prawa wtórnego UE

4. Źródła prawa podatkowego w Unii Europejskiej i w Polsce

5. Funkcjonowanie unii celnej w Unii Europejskiej

6. Struktura budżetu w Unii Europejskiej i w Polsce

7. Geneza i harmonizacja podatku od wartości dodanej

8. Geneza i harmonizacja podatku akcyzowego

9. Geneza i problematyka harmonizacji podatków bezpośrednich

10. Opodatkowanie proporcjonalne i progresywne

11. Podatki PIT w wybranych państwach UE, stawki podatkowe, kwota wolna od podatku

12. Podatki lokalne w państwach UE

13. Współpraca administracji podatkowych w państwach UE

14. Raje podatkowe

15. Projekt zaliczeniowy polegający na przeprowadzeniu własnego porównania w zakresie wybranego podatku (VAT, akcyza, PIT, CIT)

Literatura:

Podstawowa:

B. Brzeziński, M. Kalinowski, Prawo podatkowe Unii Europejskiej, wyd. ODDK, Toruń 2017.

A. Krajewska, Podatki w Unii Europejskiej, wyd. PWE, Warszawa 2012 r.

R. Lipniewicz, Europejskie prawo podatkowe, wyd. Difin, Warszawa 2011 r.

Uzupełniająca:

B. Brzeziński, D. Dominik-Ogińska, A. Zalasiński (red.), Polskie prawo podatkowe a prawo unijne.

Katalog rozbieżności, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015 r.

R. Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C. H. Beck, Warszawa 2019 r

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1.identyfikuje źródła prawa z dziedziny prawa podatkowego Unii Europejskiej K_W08

2.zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej K_W02,

K_W05, K_W08, K_W09

Umiejętności:

1.wykorzystuje uzyskaną wiedzę do analizy prawnej stanów faktycznych z zakresu prawa

podatkowego Unii Europejskiej K_U10

2. określa podstawowe formy aktywności administracji podatkowej w zakresie prawa podatkowego

UE K_U03

Kompetencje społeczne:

1.ma świadomość możliwości aktywnego wpływania na swoją sytuację prawnopodatkową w UE

K_K01

2.współpracuje w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny – trzy pytania opisowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)