Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1FiRRF
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia- FIiR
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Ekonometria, finanse, analiza matematyczna, algebra liniowa, j. angielski.


Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przedstawienie 1. wiedzy dotyczącej aktualnego funkcjonowania rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych operacji dokonywanych na współczesnych rynkach finansowych-arbitrażu, hedgingu i spekulacji oraz powiązań strukturalnych między podmiotami działającymi na tych rynkach, 2. wiedzy dotyczącej organizacji, funkcjonowania i strategii funduszy inwestycyjnych, 3. podstawowych współczesnych mechanizmów dynamiki rynków finansowych, z uwzględnieniem wpływu działań podejmowanych przez banki centralne, 4. wpływu lewarowania i zjawisk kryzysowych na dynamikę rynków finansowych.

Wykład zawiera elementy badawcze związane z omawianiem szczegółów wybranych zbiorów danych, ich gromadzenia i konstrukcji, dyskusje dotyczące wnioskowania w oparciu o różnorodne dane finansowe oraz interpretacji danych jak również pogłębione analizy nt. uzyskiwania i stosowania wyników z modeli finansowych w podejmowaniu decyzji.

Pełny opis:

1-2. Główne zagadnienia związane z funkcjonowaniem i analizą rynków finansowych. Metody matematyczne, statystyczne i obliczeniowe-rola w finansach inwestycyjnych. Przegląd głównych zagadnień instytucjonalnych, prawnych i rachunkowych związanych z funkcjonowaniem instytucji na rynkach finansowych.

3-7. Rynki giełdowe i pozagiełdowe. Analiza rynków finansowych głównych klas instrumentów finansowych: uczestnicy, mikrostruktura, główne źródła popytu i podaży, wpływ na dynamikę obrotów. Rynek akcji. Rynek obligacji. Rynek walutowy. Główne rynki towarowe. Rynki pochodne. Struktura kontraktów pochodnych w praktyce. Depozyty zabezpieczające. Lewarowanie i jego wpływ na dynamikę rynków finansowych.

8-9. Ceny aktywów finansowych i ich dynamika. Praktyczne aspekty wykorzystania podstawowych modeli finansów inwestycyjnych. Analiza stóp zwrotu z inwestycji rynkowych w tym w instrumenty pochodne. Analiza ryzyka inwestycyjnego i jego miary w praktyce.

10-12. Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych. Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Fundusze regulowane i fundusze alternatywne. Fundusze typu sovereign. Podstawy prawne organizacji funduszy. Metody wynagradzania funduszy i ich menedżerów i ich wpływ na działalność i wyniki funduszu. Wpływ funduszy inwestycyjnych na funkcjonowanie współczesnych rynków finansowych. Aktywne i pasywne strategie inwestycyjne. Główne strategie, stopy zwrotu i ryzyko funduszy hedgingowych.

13-15. Rynki finansowe w latach 2007-2018: główne zjawiska oraz mechanizmy i struktury transakcyjne. Pochodne hipoteczne i kredytowe. Operacje i decyzje banków centralnych i ich wpływ na rynki finansowe. Mechanizmy interwencji głównych banków centralnych.

Literatura:

Grabowski W., Materiały do wykładu "Rynki finansowe"

International Monetary Fund, Global Financial Stability Report (wybrane zeszyty, fragmenty i dane).

ECB, Euro area accounts (wybrane dane),

Federal Reserve, Financial Accounts of the United States (wybrane dane)

Grabowski W., 2015. Wealth and leverage in the euro area and the United States. Are the recent crisis developments in both areas different? w: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej. Konferencja WNE-NBP 2015.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- posiada wiedzę na temat mikrostruktury i uczestników rynków finansowych oraz podstawowych operacji inwestycyjnych na tych rynkach,

-posiada wiedzę na temat mechanizmów zjawisk kryzysowych na współczesnych rynkach finansowych,

-posiada wiedzę dotyczącą aktywnych strategii inwestycyjnych oraz działalności inwestorów instytucjonalnych na rynkach finansowych.

-zna mechanizmy interwencji kryzysowych banków centralnych i innych instytucji państwowych na współczesnych rynkach finansowych

-potrafi analizować stopy zwrotu i ryzyko strategii inwestycyjnych

-potrafi analizować powiązania pomiędzy operacjami różnych podmiotów na rynkach finansowych

-rozumie znaczenie posługiwania się danymi w analizie zjawisk zachodzących na rynkach finansowych

-rozumie znaczenie szczegółów obliczeniowych w analizie danych rynkowych i inwestycyjnych

KU05, KU06, KK01, KK03, KU04, KU03. KU02, KU01, KW03, KW02, KW01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny testowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Grabowski
Prowadzący grup: Wojciech Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)