Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza Wielowymiarowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1IiEPKAW Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Analiza Wielowymiarowa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia - Informatyka i Ekonometria
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne:

Algebra liniowa: podstawowe operacje rachunku macierzowego.


Rachunek prawdopodobieństwa: Pojęcia wartości oczekiwanej, wariancji wektora losowego, macierzy wariancji –kowariancji.


Statystyka: Średnia z próby, wariancja z próby, odchylenie standardowe z próby, kowariancja empiryczna, współczynnik korelacji empirycznej, histogram, częstość empiryczna, tablica krzyżowa. Weryfikacja hipotez: hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, poziom istotności, błąd I i II rodzaju, wartość p.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi metodami statystyki wielowymiarowej. Metody te służą do analizy zjawisk opisywanych przez więcej niż jedną zmienną objaśnianą. Znajdują zastosowanie przy analizie dużych zbiorów danych, umożliwiając wydobycie z danych najbardziej istotnych informacji. Stanowią podstawę współczesnych metod uczenia maszynowego. Celem dodatkowym jest przygotowanie uczestników do praktycznego stosowania poznanych procedur statystycznych oraz samodzielnej interpretacji uzyskanych wyników. Uczestnicy poznają najbardziej popularne i przydatne metody stosowane w badaniach społecznych i badaniach rynku. Zajęcia są prowadzone w środowisku Stata/Python/R.

Pełny opis:

Zajęcia są podzielone na bloki tematyczne. Pierwszym blokiem trwającym 1 jednostkę zajęciową jest wprowadzenie, ostatnim obejmującym 3 jednostki zajęciowe są prezentacje prac empirycznych studentów. Kolejność bloków tematycznych od 2 do 11/12 jednostki zajęciowej (w zależności od liczby jednostek zajęciowych w semestrze) zostanie ogłoszona podczas pierwszych zajęć. Bloki merytoryczne składają się z części teoretycznej i części praktycznej oraz proponowanych ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Zajęcia są prowadzone przy wykorzystaniu kilku popularnych środowisk (Stata/Python/R).

Blok 1: Wprowadzenie (1 zajęcia)

- sprawy organizacyjne: zasady zaliczenia i wymagania formalne

- wprowadzenie do analizy wielowymiarowej

Blok 2: Testy parametryczne i nieparametryczne (1 zajęcia)

- skale pomiarowe

- porównanie średnich

- porównanie wariancji

- porównanie rozkładów zmiennych

Blok 3: Współzależność zjawisk (3 zajęcia)

- analiza korelacji, miary współzależności dwóch cech

- analizy zróżnicowania: jednoczynnikowa analiza wariancji, wieloczynnikowa analiza wariancji

- analiza kanoniczna

- analiza korespondencji

Blok 4: Analiza dyskryminacji (1 zajęcia)

- opisowa i predykcyjna analiza dyskryminacyjna

- liniowa analiza dyskryminacyjna

- kwadratowa analiza dyskryminacyjna

- logistyczna analiza dyskryminacyjna

- metoda najbliższych sąsiadów

Blok 5: Analiza skupień (grupowania, segmentacja) (2 zajęcia)

- klasyfikacja

- niehierarchiczna analiza skupień (optymalizacja i wybór liczby skupień)

- kryteria podziału na grupy, algorytm PAM

- hierarchiczna analiza skupień (optymalizacja i wybór liczby skupień)

- metody aglomeracyjne, dendrogram

- metody podziału, algorytm DIANA

Blok 6: Metody redukcji wymiaru (2 zajęcia)

- analiza czynnikowa

- metody rotacji

- inne metody redukcji wymiaru

Blok 7: Analiza conjoint (1 zajęcia)

Blok 8: Prezentacje (3 zajęcia)

- prezentacje projektów przygotowanych przez uczestników zajęć.

Literatura:

Francuz P., Mackiewicz L., Liczby nie wiedzą skąd pochodzą, KUL 2007.

Kaufman L., Rousseeuw P., Finding Groups in data. An introduction to cluster analysis, JohnWilley & Sons, 1990.

Rabe-Hesketh S., Everitt B., A Handbook of Statistical Analyses using Stata”, Chapman and Hall, 2007.

Literatura dodatkowa

Everitt B., Landau S., Leese M. Stahl D., Cluster analysis, John Willey and Sons, Nowy Jork, 2011.

Gatnar E., Walesiak M. (red), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Herczyński J., Strawiński P., Postawy zawodowe nauczycieli: próba typologii, Edukacja 2014, nr 3, str. 22-37.

Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, 1993

Larose D.T. Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990

Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009

Rószkiewicz M., Zarys metod statystyki wielowymiarowej z wykorzystaniem programów komputerowych, SGH, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Samodzielnie przygotowanie studentów do praktycznego stosowania poznanych procedur wykorzystując różne techniki statystyki wielowymiarowej, interpretacji uzyskanych wyników oraz prawidłowe sformułowanie raportu z przeprowadzonego badania.

Po ukończeniu kursu uczestnik:

WIEDZA

Zna metody statystyki wielowymiarowej. Zna źródła pozyskiwania danych ekonomicznych o charakterze ilościowym i jakościowym. S2A_W06.

Potrafi rozpoznać problem ekonomiczny wymagający analizy wielowymiarowej S2A_W06.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi budować zaawansowane modele dla zjawisk ekonomicznych i społecznych o naturze wielowymiarowej S2A_U04, S2A_U07.

Potrafi dokonać prezentacji wyników i napisać raport z przeprowadzonego badania empirycznego S2A_U09, S2AU_10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Znajomość podstawowych metod analizy wielowymiarowej pozwala na rozszerzenie wiedzy we własnym zakresie. S2A_K01

Na podstawie przedstawionych interpretacji uzyskanych wyników potrafi być krytyczny w stosunku do przedstawionych modeli i prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wykorzystaniem metod analizy wielowymiarowej w prowadzeniu własnej firmy lub pracy zawodowej S2A_K04, S2A_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest przeprowadzenie własnego badania z wykorzystaniem metod analizy wielowymiarowej, przedstawienie raportu z badań w formie pisemnej, oraz prezentacja uzyskanych wyników na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strawiński
Prowadzący grup: Maciej Nasiński, Paweł Strawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.