Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2IiETG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria gier
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 1 (3*30h)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wybrane zagadnienia teorii gier i jej zastosowania, w szczególności gry o niedoskonałej informacji, aukcje i modele negocjacji.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z elementami teorii gier i teorii aukcji. Przedmiot ten ma też charakter wprowadzania do metod ekonomii eksperymentalnej. Studenci będą uczestniczyć w krótkich eksperymentach behawioralnych pozwalających weryfikować poznawane teorie.

Wprowadzenie do metod ekonomii eksperymentalnej.

Wybrane zagadnienia teorii gier: gry w postaci normalnej, gry dynamiczne, równowaga Nasha, pojęcie stabilności względem podgier, doskonała równowaga Bayesowska, kryterium intuicyjne. Zastosowania teorii gier. Modele negocjacji, w szczególności wariacje na temat Modelu Rubinsteina.

Teoria aukcji: aukcje o prywatnych i wspólnych wartościach, aukcje pierwszej i drugiej ceny, aukcje statyczne i dynamiczne, efektywność i maksymalizacja dochodu, twierdzenie o równoważności dochodu. Aukcje Google AdWords. Przetargi wielokryterialne.

Literatura:

Literatura:

Literatura wymagana przed rozpoczęciem kursu:

Varian H. R. (2002), Mikroekonomia: Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa:

Artykuły dobierane do poszczególnych zajęć

Krawczyk M. (red.) (2012), Ekonomia Eksperymentalna, Wolters Kluwer, Warszawa

Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H. (2004), Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i w naukach społecznych

Rasmusen E., (2007), Games and Information: An Introduction to Game Theory, 4th edition, Blackwell Publishing, Oxford

Gibbons, R. (1992) Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press

Watson, Joel (2005), Strategia: Wprowadzenie do teorii gier, Norton, New York

Holt C. (2007), Markets, Games, & Strategic Behavior, Pearson education Inc.

Nechyba, T. J. (2017) Microeconomics: an intuitive approach, Cengage, Boston

Literatura dodatkowa:

Aumann R., Hart S. (1992, 1994, 2002), Handbook of Game Theory with Economic Applications vol. 1-3, Elsevier Science B.V.

Camerer C. F. (2003), Behavioral Game theory, Princeton University Press

Dixit A. K., Nalebuff B. J. (2009), Sztuka strategii, MT Biznes, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (max 4000 znaków)

A) Wiedza

Zna i rozumie pojęcie racjonalności zarówno w odniesieniu do wyborów konsumenta jak i szerszym kontekście kulturowym. S2A_W01; S2A_W09

Zna i rozumie proces modelowania wyborów konsumenta. Zna i rozumie pojęcie równowagi w zastosowaniu do wyboru konsumenta oraz wyprowadzenie funkcji popytu. Zna właściwości matematyczne funkcji użyteczności. X2A_W02

Zna i rozumie pojęcie równowagi rynkowej. Zna model doskonałej konkurencji i zrozumie ograniczenie stosowania tego modelu do analizy zjawisk ekonomicznych. Rozumie pojęcie wolnego rynku oraz zna ograniczenia działania mechanizmów rynkowych. S1A_W01; S2A_W09

Zna metody eksperymentalne stosowane do analizy życia gospodarczego. S2A_W06

Zna podstawowe modele opisujące struktury rynkowe monopol, oligopolu, kartel. Potrafi znaleźć równowagę w tych modelach. Zna S2A_W02; S2A_W01

Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii gier i rozumie ich przełożenie na modele struktur rynkowych. S2A_W06

Zna podstawowe wyniki teorii aukcji. S2A_W06

Zna wybrane modele negocjacji z doskonałą i niedoskonałą informacją. S2A_W06

Zna i rozumie czynniki wpływające na nieefektywność rynkową: złe określenie praw własności (dobra publiczne, zasoby wspólne, dobra klubowe) efekt gapowicza przy dostarczaniu dób publicznych, efekty zewnętrzne, asymetryczną informacje. S2A_W08; S2A_W07

Zna modele przedstawiające niedoskonałości rynkowe oraz narzędzia, które mogą wpływać na zmniejszenie nieefektywności rynkowej spowodowanej ich istnieniem. S2A_W02

B) Umiejętności

Umie zdefiniować grę na podstawie opisu słownego: zidentyfikować graczy, zbiory informacyjne, dostępne akcje i strategie, wypłaty. Potrafi znaleźć rozwiązania (równowaga Nasha i jej wyznaczyć strategie Student umie: określić podstawowe elementy gry dla danego problemu decyzyjnego, wyznaczyć optymalne rozwiązania gry zarówno w strategiach czystych jak i mieszanych, wyznaczyć zbiory stabilne, rdzeń gry oraz wartość Shapleya dla gry N-osobowej.

Student potrafi rozwiązać grę w zależności od metody opisu gry tzn. gry w postaci normalnej, ekstensywnej, koalicyjnej.

Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych: S2A_U01, S2A_U02, S2A_U03, S2A_U04, S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08; dla obszaru nauk ścisłych: X2A_U01, X2A_U02, X2A_U03, X2A_U04.

Student potrafi wykorzystać przedstawią teorię oraz modele do analizy rzeczywistych problemów ekonomicznych.

Potrafi zanalizować właściwości funkcji użyteczności, znaleźć warunki równowagi konsumenta i wyprowadzić funkcję popytu. S2A_U04

Potrafi być krytyczny w stosunku do przedstawionej teorii wyboru konsumenta. Potrafi wskazać na słabe i mocne strony tej teorii w porównaniu z innymi podejściami nauk społecznych. Potrafi wskazać na problemy natury etycznej i związane z modelem homo oeconomicus. S2A_U06; S2A_U05

Potrafi znaleźć warunki równowagi oraz przeprowadzić analizę efektywności wprowadzenia narzędzie polityki gospodarczej. Potrafi zastosować model równowagi cząstkowej do większości zjawisk ekonomicznych, które go otaczają. S2A_U04

Potrafi rozróżnić procesy realne od modelowego ujęcia rynku doskonale konkurencyjnego. Umie rozdzielić pojęcia sprawiedliwości i efektywności. S2A_U01; S2A_U02; S2A_U05

Potrafi zastosować metody eksperymentalne do badania zachowań w warunkach ryzyka oraz wyborów rynkowych. S2A_U07

Potrafi określić jakie paradoksy modelu wyboru w warunkach ryzyka tłumaczą realne zachowania ludzi. S2A_U03

Potrafi znaleźć warunki równowagi dla rożnych modeli rynku. S2A_U04

C) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Głównym czynnikiem wpływającym na kompetencje społeczne jest praca w grupach podczas zajęć, w szczególności konsultowanie wspólnie wybieranych strategii w eksperymentach behawioralnych.

Umie pracować w zespole, potrafi zaplanować pracę. S2A_K02 S2A_K03; S2A_K07

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu. S2A_K06

Potrafi powiązać wiedze teoretyczną z dalszą pracą zawodowa oraz z innymi dziedzinami nauk społecznych i matematyki. S2A_K06

Dzieli się wiedzą i pomaga innym w zrozumieniu omawianych zagadnień. S2A_K02

Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne. S2A_K01; S2A_K04; S2A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu zależeć będzie od:

a) Aktywności na zajęciach i rozwiązywanych prac domowych (40%)

b) Wyniku egzaminu końcowego (60%)

Dodatkowe zasady:

- Egzamin odbędzie się w formie pisemnej, będzie składał się z ok. trzech dużych zadań.

- Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej, w tej samej formie, innych terminów zaliczenia nie przewiduje się.

- Obowiązuje zasada ‘0 tolerancji dla ściągania’

System oceniania:

Obowiązująca skala ocen z wykładu i ćwiczeń .

punkty (%) ocena

<0,50) 2

<50,60) 3

<60,70) 3,5

<70,80) 4

<80,90) 4,5

<90,100> 5

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)