Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Handel międzynarodowy, polityka handlowa i integracja ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL088A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Handel międzynarodowy, polityka handlowa i integracja ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

1. Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie i napisanie dobrej pracy licencjackiej. Wymaga to jasnego sformułowania tez badawczych, przeglądu literatury przedmiotu i/lub wykonania własnego badania empirycznego.

2. treści: uczestnicy poznają artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. Prowadzący seminarium pomaga wybrać teksty a potem ocenia ich przydatność dla planowanego tematu pracy

3. metoda realizacji przedmiotu: W trakcie seminarium w pierwszym semestrze uczestnicy przygotowują wstąpienia, na których prezentują artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. W drugim semestrze seminarium omawiane są napisane już fragmenty prac.

4. warunki uczestnictwa: wszyscy studenci III roku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

5. zaliczenie: zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy licencjackiej. Zaliczenie I semestru wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy a II semestru ukończenia pracy

Pełny opis:

W czasie seminarium w pierwszym semestrze omawiane są (krótkie prezentacje połączone z dyskusją) wybrane artykuły dotyczące analizy zmian strumieni handlu międzynarodowego, usług, bezpośrednich inwestycji zagranicznych integracji oraz skutków funkcjonowania różnych instrumentów polityki handlowej. Są to artykuły w języku polskim lub angielskim. Powinno to umożliwić opanowanie poznanie, które elementy polityki handlowej są kontrowersyjne i/lub mogą być przedmiotem analizy czy badań empirycznych. Studenci zapoznają się również z wybranymi bazami danych (np. COMTRADE) i czasopism (JSTOR i inne). Pod koniec I semestru powinien zostać określony temat i struktura pracy licencjackiej. Z kolei zajęcia w II semestrze poświęcone są pogłębionej analizie zagadnień wybranych przez seminarzystów oraz prezentacji fragmentów prac licencjackich.

Tematy prac magisterskich obejmują zazwyczaj zagadnienia szeroko rozumianej wymiany handlowej, handlu usługami, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, polityki handlowej oraz skutków integracji gospodarczej. Chodzi tu np. o analizę empiryczną skutków stosowania wybranych instrumentów polityki handlowej, często w kontekście udziału Polski w Unii Europejskiej. Niektóre prace prezentują zasady działania instrumentów (np. anty-dumpingu) i skutki ich stosowania w gospodarce światowej. W innych pracach podejmowane są również zagadnienia dotyczące weryfikacji niektórych elementów teorii handlu międzynarodowego.

W swych pracach licencjaci zazwyczaj prezentują proste modele wyjaśniające efekty handlowe czy integracyjne. Najczęściej wykorzystywane są standardowe analizy statystyczne (niekiedy ekonometryczne) handlu towarami i usługami czy przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Podstawą analizy empirycznej są zazwyczaj dane handlowe zawarte w bazie danych Banku Światowego i WTO (WITS) dane makro i mikroekonomiczne zawarte w WDI (World Development Indicators).

Przykładowe tematy prac licencjackich z ostatniego roku są następujące:

1. Wpływ migracji Polaków do W. Brytania na polski eksport do tego kraju.

2. Skutki handlowe przystępowania Polski do strefy Euro w świetle badan empirycznych.

3. Wpływ negocjacji WTO w sprawie ułatwień handlu na rozwój wymiany towarowej.

4. Analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych Szwajcarii w Polsce.

W pracach licencjackich licencjaci koncentrują są albo na przeglądzie literatury teoretyczno-empirycznej i formułowaniu wniosków lub na przeprowadzeniu własnego badania empirycznego. Wybór zagadnienia i położenie większego nacisku na badanie empiryczne lub przeglądowe zależy od preferencji i predyspozycji licencjata.

Literatura:

W trakcie seminarium literatura jest dopasowana do stosunkowo wąskich specjalizacji pisanych prac magisterskich. Literatura ta jest oparta o głównie wyspecjalizowane artykuły polskie anglo-języczne.

Jako przypomnienie dla studentów, którzy nie zdawali TWM I (lub Handlu Międzynardowego) zaleca się:

• Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t.1, PWN, 2007. Cytowane jako podręcznik.

• C. Marrewijk, International Trade & the World Economy, Oxford University Press, 2002

Efekty uczenia się:

Studenci dzięki seminarium powinni umieć:

1. analizować wybrane teksty z czasopism polskich angielsko- języcznych z dziedziny ekonomii międzynarodowej;

2. prezentować przeczytane teksty w sposób syntetyczny i czytelny dla innych uczestników seminarium

3. zyskać podstawową wiedzę na poziomie studiów licencjackich z wybranych przez siebie fragmentów teorii handlu, polityki handlowej, wymiany usługowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz integracji gospodarczej;

4. prowadzić samodzielnie badania empiryczne (statystyczne lub ekonometryczne)

5. formułować hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji

6. samodzielnie opracowywać strukturę pracy i badania

7. formułować wnioski cząstkowe i syntetyczne z przeprowadzonej analizy

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

W trakcie I semestru ocena jest wystawiana na podstawie jakości prezentacji przygotowywanych przez seminarzystów, w trakcie których uczestnicy przygotowują wstąpienia, na których prezentują artykuły teoretyczne lub empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. Zaliczenie I semestru wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy oraz wskazania głównych problemów metodologicznych i empirycznych, które wymagają rozwiązania.

W drugim semestrze III roku omawiane i analizowane są napisane już fragmenty pracy licencjackiej. Oceniane są zarówno postępy w badaniu empirycznym lub opracowywanie fragmentów teoretycznych czy instytucjonalnych pracy licencjackiej. Postęp w tych pracach i jakość przedstawianych fragmentów stanowi podstawę do oceny zaliczenia, a całość pracy licencjackiej podstawę do oceny końcowej promotora.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Michałek
Prowadzący grup: Jan Michałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Michałek
Prowadzący grup: Jan Michałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)