Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania edukacji i rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL152B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania edukacji i rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zaliczone kursy mikroekonomii i makroekonomii na poziomie średniozaawansowanym


Zainteresowanie problemami edukacji lub rynku pracy (np. zatrudnieniem, bezrobociem, płacami).


Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej dotyczącej funkcjonowania rynku pracy lub systemu edukacji (do wyboru). Nie zawęża się obszaru tematycznego – praca może być poświęcona krajowemu lub zagranicznym rynkom pracy, może dotyczyć pozycji na rynku pracy wybranej grupy np. młodzieży, kobiet, osób z danym wykształceniem, może zajmować się pewnymi szczególnymi, zjawiskami np. niedopasowaniami edukacji do popytu na pracę, dyskryminacją, determinantami długotrwałego bezrobocia i innymi. Podobnie w zakresie edukacji: praca może być poświęcona badaniu potrzeb edukacyjnych, przebiegu ścieżek edukacyjnych, finansowania edukacji itp.

Pełny opis:

Początkowe zajęcia w I semestrze będą poświęcone tematom:

1. Podstawy mikro- makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania rynku pracy

2. Problemy edukacji i problemy rynku pracy jako potencjalne tematy indywidualnych prac licencjackich i ich wybór

3. Przegląd badań i źródeł informacji o rynku pracy

4. Konstrukcja pracy licencjackiej

Dalsze spotkania seminaryjne posłużą dyskusjom nad indywidualnymi pracami prowadzonymi przez studentów, prezentowanymi na seminariach. Kolejno będą to:

- prezentacje dotyczące problemu wybranego jako temat pracy dyplomowej

- dyskusja nad planami pracy

- prezentacja i dyskusja podstawowych teorii odnoszących się do tematu pracy licencjackiej

- prezentacja i dyskusja badań uczestników seminarium

Przygotowywane prace powinny wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz zgromadzić i przeanalizować istniejące badania empiryczne dotyczące tematu, któremu będą poświęcone. W przypadku zainteresowania seminarzystów samodzielnymi badaniami, można będzie je przeprowadzić a wykorzystaniem istniejących baz danych GUS (np. Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badań Zatrudnienia i Wynagrodzeń, Badań Budżetów Gospodarstw Domowych), badań lokalnych rynków pracy lub usług edukacyjnych (też publicznych) na podstawie danych Bazy Danych Lokalnych GUS, badań absolwentów, jak i udostępnianych przez OECD, MOP, Eurostat i inne instytucje. Można też skonstruować samodzielne badanie, które posłuży zebraniu danych i następnie ich analizie.

Literatura:

1. Podstawowa dotycząca ekonomii edukacji i ekonomii pracy

 Boeri T., J.van Ours (2011) , Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2011

 Borjas G., Labor Economics (2010), Mc Graw-Hill, International Ed.

 Ashenfelter O., Layard R., (1999), Handbook of Labor Economics, Vol. I, II, North Holland, Amsterdam

 Hanushek E.A., SJ Machin, L Woessmann (2016) Handbook of the Economics of Education

2. Dobrana indywidualnie pod kątem zamierzonych prac licencjackich

Efekty uczenia się:

Student będzie

W zakresie wiedzy:

- potrafił identyfikować kluczowe problemy rynku pracy i edukacji (przede wszystkim w Polsce ale też w UE i krajach OECD),

- znał na poziomie podstawowym główne teorie odnoszące się do rynku pracy i edukacji i na poziomie średnio zaawansowanym teorie odnoszące się do wybranej przez siebie problematyki pracy licencjackiej

- rozumiał ich powiązanie z podstawami mikro- i makroekonomii,

- znał metody analiz rynku pracy i edukacji, które stosowano dla wyjaśnienia problemów, które wybrał na temat własnej pracy licencjackiej,

- wiedział, jakie wyniki w zakresie wybranej przez siebie problematyki osiągnięto w badaniach, umiał je porównywać i wyjaśniać,

- miał orientację w danych opisujących rynek pracy i system edukacji oraz bazach statystycznych na ten temat (krajowych i wybranych zagranicznych),

W zakresie umiejętności:

- potrafił dobrać do opisu zjawiska właściwą teorię i badania empiryczne

- umiał wybrać dane, pozwalające przeanalizować problem wybrany jako temat pracy licencjackiej i zaproponować sposób ich użycia

- umiał prezentować publicznie problem badawczy, jego genezę, badania mu poświęcone, jak i swoje zamierzenia i wyniki analiz,

- umiał w zwarty sposób napisać analizę wybranego problemu dotyczącego rynku pracy w ujęciu teoretycznym lub empirycznym,

Kompetencje społeczne

- potrafił podejmować dyskusję nad problemami rynku pracy i edukacji używając argumentów merytorycznych, zwłaszcza nad polityką rynku pracy i polityką edukacyjną

- potrafił wskazać trudne / nierozwiązane problemy z obu obszarów, w tym takie, które mogą dotyczyć jego lub osób z jego środowiska.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

I semestr

- przygotowanie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problemu wybranego jako temat pracy dyplomowej,

- przedstawienie własnego planu badawczego,

- przedstawienie podstawowych teorii odnoszących się do tematu pracy licencjackiej

II semestr

- opis wybranych badań (metod i wyników) z zakresu tematyki pracy,

- przeprowadzenie własnego badania

- złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sztandar-Sztanderska
Prowadzący grup: Urszula Sztandar-Sztanderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Sztandar-Sztanderska
Prowadzący grup: Urszula Sztandar-Sztanderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)