Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ludzie i gospodarka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL159B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ludzie i gospodarka
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 14.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do stworzenia pracy licencjackiej spełniającej wszystkie formalne wymogi stawiane przed takimi pracami. Spodziewanym efektem jest praca licencjacka.

2. Tematem zajęć będą teoretyczne i obserwowane zależności między czynnikami demograficznymi (takimi jak starzenie się, migracje, dzietność itd.) i różnymi mechanizmami gospodarczymi (w szczególności -- rynkiem pracy) i metody weryfikowania zależności teoretycznych.

3. Pierwsze zajęcia z przedmiotu poświęcone będą na opis wymogów stawianych pracom licencjackim a także wprowadzeniu do tematyki. Kolejne zajęcia będą polegały na prezentacji konspektów, postępów prac i wyników przez studentów.

4. Zajęcia przeznaczone są dla studentów trzeciego roku studiów licencjackich

5. Zaliczeniem seminarium jest złożenie pracy licencjackiej. Zaliczenie pierwszego semestru odbywa się na podstawie konspektu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium ma za zadanie przygotowanie studentów do stworzenia pracy licencjackiej. Przewidywany zakres tematyczny prac licencjackich obejmował będzie zależności między różnymi czynnikami i cechami demograficznymi a mechanizmami gospodarczymi. W szczególności, prace licencjackie mogą dotyczyć:

1. Wpływu procesów starzenia się na rynek pracy;

2. Konsekwencji dyskryminacji (np. kobiet) na rynku pracy;

3. Wpływu emigracji na zmiany strukturalne w gospodarce (np. zmiany sektorowe);

4. Wpływu wskaźników demograficznych (dzietność, małżeńskość) na funkcjonowanie rynku pracy.

5. Możliwości prognozowania wzrostu gospodarczego przy pomocy czynników demograficznych (zmienne demograficzne jako "wskaźnik wyprzedzający");

6. Wpływu `remittances' na gospodarkę kraju wysyłającego;

7. Zależności między sytuacją gospodarczą kraju przyjmującego a popytem na pracę cudzoziemców;

Stosowana metodologia będzie obejmować analizę literatury w podanym zakresie, oraz (nieobowiązkowo) zawierać element przygotowania modelu formalnego i/lub modelu empirycznego weryfikującego postawione hipotezy czy dostarczającego podstaw do prognozowania.

Pierwsze godziny zajęć poświęcone będą przedstawieniu formalnych wymogów stawianych pracom licencjackim oraz zasad pisania tekstów naukowych.

Na kolejnych zajęciach omawiane będą konspekty oraz postępy prac studentów uczestniczących w seminarium (prezentacje studentów).

Literatura:

Literatura wymagana i zalecana zależeć będzie od konkretnego tematu pracy licencjackiej i zostanie doprecyzowana w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium, student:

-- zna podstawowe teorie, oraz metody i narzędzia wykorzystywane w analizie zjawisk z wybranej przez siebie dziedziny

-- umie interpretować i wyjaśniać zaobserwowane w gospodarce mechanizmy wzajemnego oddziaływania aspektów demograficznych i rynkowych

-- umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do opisu i analizowania przyczyn, przebiegu czy konsekwencji konkretnych procesów gospodarczych

-- potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk, z uwzględnieniem czynników demograficznych

-- potrafi prognozować i modelować procesy gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod ilościowych i ekonometrycznych

-- posiada umiejętność przygotowania pisemnej pracy (magisterskiej) w języku polskim lub angielskim

-- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z zakresu wybranej dziedziny

-- potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę z wybranej dziedziny w procesie tworzenia pracy dyplomowej

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest złożenie pracy licencjackiej. Kryteria oceniania pokrywają się z formalnymi kryteriami oceny prac licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Janicka
Prowadzący grup: Anna Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)