Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja a rynek pracy - badania empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL166A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja a rynek pracy - badania empiryczne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów III roku studiów licencjackich zainteresowanych zagadnieniami z obszaru ekonomii edukacji, w tym determinantami decyzji edukacyjnych podejmowanych przez jednostkę oraz wpływem kształcenia się na sytuację jednostki na rynku pracy.

Celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej zawierającej proste badanie empiryczne.

Pełny opis:

Na początkowych zajęciach w I semestrze zostaną omówione:

1. Organizacja pracy w trakcie seminarium

2. Podstawy teoretyczne dotyczące inwestowania w kapitał ludzki jednostki oraz efektów tych inwestycji dla pozycji jednostki na rynku pracy

3. Metody pomiaru efektów inwestowania w kapitał ludzki jednostki

4. Przegląd baz danych jednostkowych, które mogą być wykorzystane przy pisaniu pracy

5. Potencjalne tematy prac licencjackich

6. Konstrukcja pracy licencjackiej

Kolejne spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji poświęconych omówieniu:

- tematu pracy,

- planu pracy,

- podstawowych teorii odnoszących się do tematu pracy,

- przeglądu literatury empirycznej odnoszącej się do tematu pracy,

- metody oraz wyników własnego badania empirycznego.

Badania własne można będzie przeprowadzić z wykorzystaniem baz danych jednostkowych pochodzących z badań cyklicznych prowadzonych przez GUS (np. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Badanie Zatrudnienia i Wynagrodzeń, Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych) oraz PARP (Bilans Kapitału Ludzkiego), jak również z badań jednorazowych realizowanych przez IBE (Uwarunkowania Decyzji Edukacyjnych, Uwarunkowania Wyborów Dotyczących Studiowania) oraz MPiPS (badania lokalnych rynków pracy, badanie absolwentów, badanie dezaktywizacji osób starszych). Istnieje też możliwość wykorzystania danych z badań międzynarodowych udostępnianych przez OECD (np. PIAAC), Eurostat (np. LFS) i inne instytucje.

Literatura:

Bąba M., B. Minkiewicz, U. Sztanderska, Oferta szkolnictwa wyższego a wymagania rynku pracy, raport z badań przeprowadzonych w ISW na zlecenie KIG, maszynopis, Warszawa 2004.

Drogosz-Zabłocka E., B. Minkiewicz, R. Nowakowska-Siuta, Licencjat w uczelni i na rynku pracy, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2002.

Edukacja ustawiczna. Raport., MEiN, Warszawa 2005.

Kołaczek B., Dostęp młodzieży do edukacji, IPiSS, Warszawa 2004.

Kot S. M. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, PWN, Warszawa-Kraków 1999.

Kraśniewski A., Proces boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEiN, Warszawa 2006.

Kwiatkowski S. (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, IBE, Warszawa 2005.

OECD, Education at a Glance. OECD indicators, Paris 2006.

Socha M., U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, PWN 2000.

Sztanderska U. (red.) Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym - Polska 2007, UNDP, Warszawa 2007.

Sztanderska U. (red.) Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu "Pierwsza Praca". Raport. MPiPS, Warszawa 2008.

Sztanderska U., Determinanty kształcenia wyższego w Polsce, (w:) Mechanizmy kształtujące decyzje edukacyjne, T. Szapiro (red.), SGH, Warszawa 2004.

Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2005.

Kotowska I. (red.), Uczenie się dorosłych. Przegląd tematyczny. Raport źródłowy Polska/OECD, Biblioteka Rynku Pracy, Warszawa 2005.

Wójcicka M., Czynniki decydujące o wyborze zawodu (kierunku studiów), (w:) Biogramy edukacyjne, B. Minkiewicz, T. Szapiro (red.), SGH, Warszawa 2001.

Ponadto inne pozycje dostosowane indywidualnie do tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1) jest dobrze zaznajomiony z podstawowymi zagadnieniami ze styku edukacji i rynku pracy,

2) zna techniki gromadzenia informacji i identyfikacji literatury przedmiotu,

3) potrafi zaprojektować i przeprowadzić badanie empiryczne przy użyciu bazy danych jednostkowych.

W pracy dyplomowej student powinien zademonstrować znajomość w/w kompetencji.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę będzie:

1) w I semestrze: opracowanie koncepcji pracy dyplomowej i złożenie co najmniej jednego rozdziału (50%),

2) w II semestrze: złożenie ostatecznej wersji pracy dyplomowej (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Liwiński
Prowadzący grup: Jacek Liwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)