Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura na życzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL274A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura na życzenie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia:

Celem jest, by powstała ciekawa dla Ciebie (i prowadzącego) praca licencjacka o tym, co dotyczy nas wszystkich, czyli oglądania, czytania, słuchania i grania – w czasach, gdy tzw. „nielegale” czasem łatwiej znaleźć (a już na pewno taniej) niż płytę ty książkę w sklepie. Nowym aspektem jest również pandemia, która często uniemożliwia doświadczanie kultury w dotychczasowy sposób.

Jakiego wyboru należy dokonać? Celem seminarium jest między innymi zrozumienie mechanizmów kierujących naszymi wyborami dotyczącymi konsumpcji kultury oraz zapoznanie z aspektami naruszeń praw autorskich w internecie. Można eksperymentalnie, można na podstawie danych już istniejących, można napisać robota, co pochodzi po internecie i pozbiera to, czego potrzeba … wszystkie chwyty dozwolone!

Pełny opis:

Pierwsza część zajęć to konwersatorium, na którym zostaną omówione ekonomiczne i społeczne aspekty naruszeń praw własności intelektualnej w internecie. Na zajęciach zostaną przedstawione trzy główne metody analizy zjawiska naruszeń praw własności: teoretyczna, ankietowa oraz eksperymentalna. Zastaną wskazane ich założenia, otrzymywane wyniki oraz przeanalizowane zostaną ich słabe i mocne strony oraz praktyczne wykorzystanie. W trakcie zajęć polecane będą artykuły do samodzielnej analizy.

W drugiej części seminarium zostaną omówione techniczne aspekty związane z pisaniem i kształtem pracy licencjackiej oraz artykułów naukowych. Studenci otrzymają informacje o literaturze koniecznej dla analizy wybranych tematów oraz informacje dotyczące możliwości znajdowania artykułów w odpowiednich bazach. Studenci prezentować będą swoje podsumowania przeglądu literatury. Dalsze zajęcia poświęcone będą indywidualnym konsultacjom.

Literatura:

Al-Rafee, S., and T. P. Cronan (2006): “Digital Piracy: Factors that Influence Attitude

Toward Behavior ,” Journal of Business Ethics, 63, 237–259.

Boldrin, M., and D. Levine (2002): “The case against intellectual property,” American

Economic Review, pp. 209–212.

De Matos, C. A., C. T. Ituassu, and C. A. V. Rossi (2007): “Consumer attitudes toward

counterfeits: A review and extension,” Journal of Consumer Marketing, 24(1), 36 – 47

Ford, R., and W. Richardson (2007): “Ethical Decision Making: A Review of the Empirical

Literature,” Journal of Business Ethics, 13(3), 205–221.

Grolleau, G., N. Mzoughi, and A. Sutan (2008): “Please do not pirate it, you will rob the

poor! An experimental investigation on the effect of charitable donations on piracy,” Journal

of Socio-Economics, 37(6), 2417–2426

Varian, H. (2005): “Copying and copyright,” The Journal of Economic Perspectives, 19(2),

121–138.

Ramello, G. B. (2005): “Intellectual Property and the Markets of Ideas,” Review of Network

Economics, 4(2), 161–180.

oraz

artykuły i dodatkowa literatura dobrane indywidualnie na potrzeby pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Student w celu zaliczenia zajęć powinien:

1) posiadać podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznych i społecznych aspektów naruszeń praw własności intelektualnej w internecie,

2) nabyć umiejętność pisania pracy dyplomowej a w przyszłości magisterskiej

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu tematu swojej pracy. Student zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego (S2A_W01; S2A_W02; S2A_W03; S2A_W06; S2A_W07; S2A_W08; S2A_W10)

Umiejętności:

Student potrafi zebrać i przeprowadzić przegląd literatury. Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania oraz jej przekazywania w formie ustnej i pisemnej. (S2A_U01; S2A_U02; S2A_U03; S2A_U04; S2A_U05; S2A_U06; S2A_U07; S2A_U08; S2A_U09; S2A_U10; S2A_U11)

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim przygotowanie pracy magisterskiej. (S2A_K01; S2A_K03; S2A_K06; S2A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy dyplomowej (zgodnie z planem przyjętym w trakcie zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)