Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Empiryczna analiza instytucji politycznych i prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL300A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Empiryczna analiza instytucji politycznych i prawnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej wykorzystującej metody ilościowe (w szczególności ekonometryczne) do analizy zagadnień z zakresu ekonomii politycznej/instytucjonalnej. Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych aplikacją narzędzi ekonometrycznych/statystycznych do analizy zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji politycznych i prawnych. Praca dyplomowa może być przygotowana w języku angielskim.

Pełny opis:

W pierwszej części semestru w ramach seminarium omawiane są zasady przygotowywania prac licencjackich oraz przeprowadzane są zajęcia z zakresu metodologii prowadzenia badań naukowych. Omawiane są także podstawowe teorie ekonomiczne używane do badań nad instytucjami. W dalszej kolejności przedstawiany jest przegląd najciekawszych badań z zakresu empirycznej analizy instytucji.

Następnie po konsultacji z prowadzącą seminarium Studenci dokonują wyboru tematu pracy licencjackiej oraz omawiają kształt badania empirycznego, które zostanie w niej zawarte. W dalszej części semestru Studenci pracują nad konspektem pracy a następnie nad tekstem rozprawy. Pomysły badawcze, postęp prac i ewentualne napotkane trudności są przedmiotem wspólnej dyskusji uczestników seminarium.

Literatura:

Zostanie dobrana pod kątem zainteresowań studentów uczęszczających na seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- student posiada wiedzę z zakresu ekonomii politycznej

- student wie, w jaki sposób dobrać metody ilościowe do analizy instytucji politycznych i prawnych

- student potrafi (w oparciu o metodologię właściwą naukom ekonomicznym) zinterpretować problemy polityczne i prawne,

Umiejętności

- student potrafi wykorzystać metody ilościowe do analizy instytucji politycznych i prawnych

- student potrafi przeprowadzić przegląd literatury

- student samodzielnie gromadzi, przetwarza i analizuje dane

- student potrafi przygotować pracę naukową

Kompetencje społeczne

- student potrafi pracować samodzielnie

- student potrafi współpracować z promotorem przy przygotowywaniu pracy licencjackiej

- student potrafi formułować i wyrażać swoje poglądy w dyskusji

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze:

- na podstawie konspektu pracy licencjackiej

Zaliczenie seminarium w II semestrze:

- na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Lewczuk
Prowadzący grup: Anna Lewczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)