Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie danych przekrojowych i finansowych szeregów czasowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM041B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modelowanie danych przekrojowych i finansowych szeregów czasowych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Student powinien opanować podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu metod ilościowych

Wymagania formalne

Student powinien opanować podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu metod ilościowych

Założenia wstępne

Student powinien opanować podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu metod ilościowych


Skrócony opis:

Tematy przygotowywanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych z ekonometrycznymi narządziami służącymi do analizy danych ekonomicznych, oraz ich zastosowaniami praktycznymi. Uczestnicy zostaną zapoznani ze współczesną metodologią metod ilościowych, pracami badawczymi, oraz dostępnymi bazami danych. W trakcie seminarium z każdym uczestnikiem zostanie ustalony temat pracy magisterskiej. Efektem pracy podczas seminarium będzie napisana przez studenta praca magisterska

Pełny opis:

Seminarium nie ma bardzo wąsko określonej tematyki. Tematy przygotowywanych prac powinny koncentrować się wokół zagadnień związanych ze statystyczymi i ekonometrycznymi narządziami służącymi do analizy danych ekonomicznych, oraz ich zastosowaniami praktycznymi lub własnościami statystycznymi. Staram się nie narzucać tematu prac dyplomowych, a ustalać je w trakcie rozmów z uczetnikami zajęc. Często zadaję bardzo trudne pytanie „Co Panią/Pan interesuje w ekonomii”, gdyż zrozumienie i polubienie tematu pracy to podstawowe determinanty uzyskania wysokiej oceny na koniec seminarium (z pracy).

Podczas początkowych zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z wymagami stawianymi wobec prac dyplomowych oraz zakresem tematycznym prac w którym czuję się swobodnie. Drugim elementem będzie zapoznanie uczestników z warunkami technicznymi: dostępność, zakres i obsługa baz danych.

Ponadto, w trakcie seminarium bądzie omawiana współczesna metodologia metod ilościowych stosowanych do analizy danych przekrojowych oraz danych szeregów czasowych. Przedstawione zostaną współczesne zagadnenia badawcze zarówno teoretyczne, jak również empiryczne.

W chwili ustalenia z uczestnikiem tematu pracy, z uwagi na szeroki zakres tematyczny zajęcia przybiorą formę pracy indywidualnej. Podczas specjalnie wyznaczonego dyżuru, nie rzadziej niż raz na tydzień, każdy seminarzysta ma możliwość skorzystania z konsultacji. Raz na dwa miesiące każdy seminarzysta zobowiązany jest do przedstawienia postępów w pracy własnej, osobiście podczas trwania dyżuru lub przez kontakt drogą elektorniczną.

Literatura:

Dobrą przeglądową pozycją jest Handbook of Econometrics. Szczegółowa literatura zostanie indywidualnie dobrana w zalezności od zainteresowań uczestnika i ustalonego tematu powstającej pracy

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu uczestnik

WIEDZA

Zna w sposób pogłębiony i rozumie zaawansowane narzędzia służące do statystycznej i ekonometrycznej analizy danych empirycznych i potrafi je wykorzystać do analizy problemów społeczno-ekonomicznych. Jest świadomy ograniczeń wynikające ze stosowania ilościowych metod analizy i potrafi je uwzględniać na etapie projektowania badania. S2A_W06.

Wie w jaki sposób należy prawidłowo formułować problemy i hipotezy badawcze, wie jak prowadzić badania dla potrzeb pracy licencjackiej. Rozumie jak przebiega proces testowania hipotez, wie jak pracować z literaturą i materiałem empirycznym., S2A_W07.

Zna formalne zasady przygotowania pracy licencjackiej. S2A_W10.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi dokonać krytycznego przeglądu literatury, poglądów różnych autorów i analizy źródeł oraz w prawidłowy sposób opracować z materiałem empirycznym. S2A_U01, S2A_U02

Potrafi we właściwy sposób formułować pytania i złożone hipotezy badawcze, a także dobrać odpowiednie metody ich weryfikacji. S2A_U03, S2A_U04

Potrafi samodzielnie budować ilościowe model empiryczny dla różnych zjawisk ekonomicznych i gospodarczych wzorując się na najważniejszych pracach literatury przedmiotu. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując samodzielnie odpowiednie wnioski.

S2A_U06, S2A_U07, S2A_U08.

Posiada pogłębione umiejętności samodzielnego przygotowania prac pisemnych na wybrany temat badawczy S2A_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia swojego warsztatu badawczego przez całe życie, S2A_K01

Potrafi w odpowiedni sposób zaplanować działania, określić priorytety i punkty krytyczne procesu pisania pracy licencjackiej, S2A_K03

Potrafi samodzielnie i krytycznie gromadzić i poszerzać swoja wiedzę w sposób interdyscyplinarny, S2A_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny są kolejne stopnie zaawansowania pracy nad napisaniem pracy magisterskiej. Co semestr uczestnik jest zobowiązany przekazać prowadzacemu krótką notatkę informujacą o postępach i trudnościach związanych z powstawaniem pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Strawiński
Prowadzący grup: Paweł Strawiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)