Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy w Polsce - analiza empiryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM071B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy w Polsce - analiza empiryczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Umiejętność formułowania problemu badawczego, postawienia hipotez i sformułowania celu badawczego pracy.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie „Rynek pracy w Polsce - analiza empiryczna” oferowane jest dla studentów II stopnia studiów zainteresowanych problemami funkcjonowania rynku pracy w Polsce, zwłaszcza w kontekście weryfikacji empirycznej teorii rynku pracy. Podejmowane zagadnienia mogą dotyczyć analizy aktywności ekonomicznej, popytu na pracę, podaży pracy, wynagrodzeń, przepływów na rynku pracy oraz stopy bezrobocia w różnych przekrojach siły roboczej. Seminarium służy pogłębieniu wiedzy z obszaru rynku pracy oraz przede wszystkim napisaniu dobrej pracy magisterskiej, opartej na solidnym przeglądzie literatury tematu i własnym badaniu empirycznym.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w ramach seminarium obejmują:

1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania rynku pracy – teorie neoklasyczne oraz nowoczesne teorie rynku pracy:

a. determinanty aktywności zawodowej

b. kształtowanie się podaży pracy

c. popyt na pracę

d. determinanty wynagrodzeń

e. przepływy między stanami na rynku pracy

f. bezrobocie, jego determinanty, trwanie

2. Znaczenie czynników instytucjonalnych dla funkcjonowania rynku pracy

3. Analiza dostępnych źródeł danych o rynku pracy i możliwości badań empirycznych

Literatura:

Literatura zależna od konkretnego tematu badawczego.

Efekty uczenia się:

Efektem ukończenia seminarium jest napisanie dobrej pracy magisterskiej oraz wykształcenie umiejętności krytycznej analizy literatury, wyszukiwania danych empirycznych, przetwarzania danych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i oprogramowania, konstruowania sposobu empirycznej weryfikacji stawianych hipotez. Dodatkowym efektem kształcenia jest umiejętność napisania dobrej pracy o charakterze naukowym pod względem formalnym, poprawności typograficznej i słownictwa.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium będzie wystawiane na podstawie oceny systematycznych postępów studenta w pracy. Praca studenta będzie dokumentowana regularnym uczestnictwem w seminarium oraz prezentowaniu postępów w pracy poprzez przedstawianie poszczególnych etapów realizacji podjętego tematu badawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Wincenciak
Prowadzący grup: Leszek Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)