Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsumpcja dóbr kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM121A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konsumpcja dóbr kultury
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem jest, by powstała ciekawa praca magisterska o tym, co dotyczy nas wszystkich, czyli oglądania, czytania, słuchania, innymi słowy doświadczania kultury. Przynajmniej kilka razy w tygodniu dokonujemy wyborów odnośnie czasu i wydatków przeznaczanych na kulturę. Niekiedy dochodzą do tego jeszcze problemy natury etycznej: czy kupić wersję autoryzowaną czy może ściągnąć z sieci nieautoryzowaną kopię. Chodzi o to, by lepiej zrozumieć mechanizmy kierujące ostatecznym wyborem.

Pełny opis:

Dobra kultury charakteryzuje doświadczaność i heterogeniczność, tzn. o jakości danego dobra można się przekonać dopiero po jego „skonsumowaniu”. Konsument posiada niepełną informacje odnośnie jakości (szczegółowych charakterystyk produktu), potrzebnych do oszacowania oczekiwanego przyrostu użyteczności z konsumpcji. W rezultacie, gdy niepewność co do jakości danego produktu jest odpowiednio wysoka, konsument, a szczególnie ten który ma awersję do ryzyka, może zrezygnować z kupna danego dobra. Taka obawa jest szczególnie uzasadniona w przypadku tych dóbr kultury, dla których dostępna jest darmowa, nieautoryzowana, alternatywa (głównie w formie cyfrowej). Czy zasadne jest zatem stosowanie w przypadku tych dóbr kultury tradycyjnej formy płatności ze sztywną ceną, czy raczej należy stosować alternatywne metody płatności takie jak np. dobrowolne wpłaty przed lub po „skonsumowaniu” danego dobra kultury?

Innym problemem jest ograniczenie czasowe, czyli dysponowanie budżetem czasu. Jaką część posiadanego budżetu czasu przeznaczamy na kulturę?

Seminarium będzie poświęcone analizie powyższych i pokrewnych problemów. Sięgniemy po metody eksperymentalnie, badania ankietowe, spojrzymy na dane już istniejące. Podczas zajęć zostaną również omówione techniczne aspekty związane z pisaniem i kształtem pracy magisterskiej. Studenci otrzymają informacje o literaturze koniecznej dla analizy wybranych tematów oraz informacje dotyczące możliwości znajdowania artykułów w odpowiednich bazach.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie dla magistrantów w zależności od tematyki przygotowywanej pracy. Przykładowa literatura przedmiotu:

Ateca-Amestoy V. (2007): “Cultural capital and demand”, Economics Bulletin, Vol. 26, Issue 1, 1-9.

Bolton, G., Ockenfels, A. (2000): “ERC: A Theory of Equity, Reciprocity and Competition” American Economic Review, Vol. 90, no. 1, pp.166—193.

Breidert, Ch., Hahsler, M., Reutterer, T. (2006): “A review of Methods for Measuring Willingness-To-Pay”, Innovative Marketing, Vol. 2, Issue 4, 8-32.

Dufwenberg, M., G. Kirchsteiger (2004): “A theory of sequential reciprocity”, Games and Economic Behavior, Vol. 47, Issue 2, pp. 268-298.

Egbert, H., Greiff, M, Xhangolli, K. (2014): “PWYW Pricing ex post Consumption: A Sales Strategy for Experience Goods”, MPRA Paper No. 53376, Online at:

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/53376/

Fehr, E., Schmidt, K. M., (1999): “A Theory of Fairness, Competition and Co-operation”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, Issue 3, pp. 817-868

Gneezy, A., Gneezy, U., Riener, G.; Nelson, L. D. (2012): “Pay-what-you-want, identity, and self - signaling in markets”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(19),

7236–7240.

IIPA (2010): “2010 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT, POLAND,”

http://www.iipa.com/rbc/2010/2010SPEC301POLAND.pdf

Kirmani, A., Rao, A. R. (2000): “No pain, no gain: A critical review of the literature on signalling unobservable product quality”, Journal of Marketing, 64(2), 66–79.

Lévy-Garboua, L. and Montmarquette, C. (2002): “The Demand for the Arts", 2002s-10 Cirano Scienti Series, Montreal, Reprinted as "Demand" in Towse, R. (ed) (2003), A Handbook of Cultural Economics, Edward Elgar, Cheltenham.

Lutz, N. A. (1989): “Warranties as signals under consumer moral hazard”, RAND Journal of Economics, 20(2), 239–255.

Milgrom, P. Roberts, J. (1986): “Price and advertising signals of product quality”, Journal of Political Economy, 94(4), 796–821.

Nelson, P. (1970): “Information and consumer behaviour”, Journal of Political Economy, 78, 2, 311-329.

Prelec, Drazen (2004): “A Bayesian truth serum for subjective data”, Science, Volume, 306. Issue 5695. Pages, 462-466

Rabin, M. (1993): “Incorporating Fairness into Game Theory and Economics”, The American Economic Review, Vol 83, Issue 5, pp. 1281-1302.\

Regner, T., Riener, G. (2012): “Voluntary payments, privacy and social pressure on the internet: A natural field experiment”, DICE Discussion Paper, No. 82.

Thaler, R. (1985): “Mental accounting and consumer choice”, Marketing Science, 4(3), 199–214.

Towse, R. (2011) „Ekonomia kultury. Kompendium”, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student w celu zaliczenia zajęć powinien:

1) posiadać podstawową wiedzę dotyczącą ekonomicznych i społecznych aspektów konsumpcji dóbr kultury oraz naruszeń praw własności intelektualnej w internecie,

2) nabyć umiejętność pisania pracy magisterskiej.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu tematu swojej pracy.

Umiejętności:

Student potrafi zebrać i przeprowadzić przegląd literatury. Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania oraz jej przekazywania w formie ustnej i pisemnej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim przygotowanie pracy magisterskiej. Student umie dokonywać krytycznej analizy źródeł, stanowisk różnych autorów, przesłanek i argumentów, interpretować i formułować samodzielne wnioski.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej (zgodnie z planem przyjętym w trakcie zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Anna Kukla-Gryz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)