Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skąd wiemy, ze coś działa? Metody oceny wpływu polityk publicznych oraz innowacji w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM151B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Skąd wiemy, ze coś działa? Metody oceny wpływu polityk publicznych oraz innowacji w biznesie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami oceny wpływu programów polityki publicznej oraz podobnymi metodami stosowanymi w ewaluacji nowych wdrożeń w biznesie. Omówione zostaną eksperymentalne i quasi-eksperymentalne metody ewaluacji polityk/programów publicznych. Zaprezentowane zostaną również przykłady randomizowanych eksperymentów wykorzystywanych do oceny tego, jakie rozwiązania biznesowe przynoszą najlepsze efekty. Metody te służą do oceny związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy programem publicznym lub biznesowym a oczekiwanymi efektami. Innymi słowy, pozwalają ocenić realny wpływ danego programu na jego beneficjentów (lub zmian w modelu biznesowym na jego klientów i zyski firmy). Metody te są coraz częściej wymagane do oceny projektów finansowanych z funduszy europejskich lub programów realizowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy.

Pełny opis:

Podczas seminarium omówione zostaną zastosowania metod oceny wpływu wraz z towarzyszącą im teorią statystyczną i kodami statystycznymi do zastosowania w badaniach własnych przez studentów. Zaczniemy od przeglądu głównych metod oceny wpływu (randomizowane badania z grupą kontrolną, model regression disontinuity design, metoda różnicy w różnicach oraz matching i przeważanie danych). Każda metoda zostanie pokazana na przykładach dotyczących zastosowań w biznesie lub do oceny polityk publicznych. Przykłady takich badań będą także prezentowali studenci zainteresowani daną metodą lub jej aplikacją. Studenci przygotują również własne analizy dostosowując kody statystyczne do własnych danych i tematów badawczych. Praktyczne przykłady zostaną podane dla programu Stata, ale wszystkie metody można stosować w innych pakietach statystycznych (R lub Python). Przykłady te mogą być następnie łatwo zaadaptowane przez studentów do własnych badań potrzebnych do pracy magisterskiej.

Literatura:

Impact Evaluation in Practice - Second Edition, World Bank. Available at: http://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/publication/impact-evaluation-in-practice

Angrist, Pischke (2009) “Mostly Harmless Econometrics”

Efekty uczenia się:

1) Znajomość metod oceny wpływu.

2) Umiejętność opisania wyników własnych badań empirycznych lub dokonania przeglądu dotychczasowych badań, który pozwoli na napisanie pracy magisterskiej.

Wiedza, umiejętności:

Po ukończeniu kursu student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu tematyki własnej pracy – wybranych polityk publicznych lub dziedziny działalności biznesowej.

Umiejętności:

Student potrafi analizować dane z badań empirycznych i krytycznie oceniać metody statystyczne stosowane w analizach.

Student potrafi przeprowadzić przegląd literatury.

Student potrafi przetłumaczyć wyniki badań na język przydatny dla decydentów publicznych lub biznesu.

Student potrafi stawiać hipotezy badawcze, proponować różne metody ich weryfikacji, prowadzić własne badania oraz w jasny sposób opisywać ich wyniki.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zakomunikować w sposób jasny i zwięzły wnioski z przeglądów badań oraz wyniki swoich badań.

Student potrafi odnieść wyniki swoich badań do debat nad polityką publiczną lub oceną przydatności określonych rozwiązań biznesowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w pierwszym semestrze na podstawie szczegółowego planu pracy wraz ze wstępnym opisem danych i metod. Zaliczenie całego seminarium poprzez ukończenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)