Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja i szkolenia – teoria ekonomii i badania empiryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM153B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Edukacja i szkolenia – teoria ekonomii i badania empiryczne
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z ekonomiczną analizą edukacji i kształcenia. W pierwszej części seminarium omówione zostaną podstawowe teorie związane z kształtowaniem kapitału ludzkiego poprzez edukację i szkolenia. W kolejnej części omówione zostaną kluczowe badania empiryczne ekonomii edukacji, w szczególności badania związane z analizą jakości kształcenia i wpływu na rynek pracy. W ten sposób uczestnicy seminarium zapoznają się z teorią i najważniejszymi badaniami empirycznymi w ekonomii w edukacji. Uczestnicy zapoznają się również z dostępnymi zbiorami danych, które można wykorzystać w przygotowaniu własnej pracy dyplomowej. Druga część seminarium będzie poświęcona wybranym przez uczestników tematom prac magisterskich. Podczas seminarium skupimy się na praktycznych przykładach wykorzystania dostępnych zbiorów danych podając przykłady analizy w Stata danych PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC i innych.

Pełny opis:

Seminarium rozpocznie się od omówienia głównych teorii ekonomicznych związanych z edukacją i szkoleniem: teorii kapitału ludzkiego i teorii sygnalizacji. Omówimy również wnioski płynące z kognitywistyki i badań edukacyjnych dotyczące skutecznych metod nauczania.

Następnie omówimy badania z zakresu ekonomii edukacji, w tym:

- badania jakości nauczania w szkołach podstawowych i średnich

- badania perspektyw na rynku pracy absolwentów szkół i uczelni

- badania makroekonomiczne łączące jakość kapitału ludzkiego z rozwojem gospodarczym i społecznym

- badania międzynarodowe porównujące systemy edukacji i politykę edukacyjną między krajami.

Na koniec skupimy się na praktycznych przykładach wykorzystujących najczęściej używane i publicznie dostępne zbiory danych z miarami kapitału ludzkiego (osiągnięciami uczniów lub dorosłych): PISA, PIRLS, TIMSS, PIAAC itd. W tej części będziemy pracować na przykładach analiz w Stata, które następnie studenci mogą zaadaptować do własnych projektów badawczych. Studenci zostaną również poproszeni o przedstawienie własnych pytań badawczych i planów swoich badań.

Harmonogram:

1. Kluczowe teorie tworzenia kapitału ludzkiego.

2. Badania kognitywistyki i edukacyjne dotyczące skutecznych metod nauczania.

3. Metody i przykłady badań empirycznych w ekonomii edukacji.

4. Międzynarodowe badania nad wpływem kapitału ludzkiego na rozwój gospodarczy.

5. Badania porównawcze analizujące systemy oświaty i wpływ polityki edukacyjnej na jakość kształcenia.

6. Przegląd publicznie dostępnych baz danych, które można wykorzystać do badań nad edukacją i kapitałem ludzkim.

7. Prezentacje studentów na wybrane tematy.

8. Zarys pracy dyplomowej i plan badań obejmujący wybrane zagadnienia związane z edukacją i kapitałem ludzkim.

Literatura:

Wybrane artykuły i raporty, np.:

http://www.eenee.de/dms/EENEE/Analytical_Reports/EENEE_AR20.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883035506001261

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03323-7

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09645292.2016.1149548

Efekty uczenia się:

1) Znajomość teorii dotyczących kapitału ludzkiego i badań empirycznych ekonomii edukacji.

2) Umiejętność opisania wyników własnych badań empirycznych lub dokonania przeglądu istniejących badań, która pozwoli na napisanie własnej pracy magisterskiej.

Wiedza, umiejętności:

Po ukończeniu kursu student dobrze rozumie kluczowe zagadnienia ekonomii edukacji oraz zna wyniki i metody badań empirycznych.

Umiejętności:

Student potrafi analizować dane z badań empirycznych i krytycznie oceniać stosowane metody statystyczne.

Student potrafi przeprowadzić przegląd literatury.

Student potrafi przetłumaczyć wyniki badań na język zrozumiały dla decydentów i praktyków.

Student potrafi stawiać hipotezy badawcze, proponować różne metody ich weryfikacji, prowadzić własne badania oraz w jasny sposób opisywać ich wyniki.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zakomunikować w sposób jasny i zwięzły wnioski z przeglądu prac oraz wyniki swoich badań.

Student potrafi odnieść wyniki swoich badań do polityk publicznych i kluczowych debat politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium w I semestrze: na podstawie zarysu pracy magisterskiej i przyjętych pytań badawczych

Zaliczenie seminarium w drugim semestrze: na podstawie postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)