Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP1WDE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Osoby, które zostaną przyjęte na niniejsze seminarium, w przypadku w którym liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, zostaną wyłonione w drodze konkursu. W konkursie oceniane będą konspekty/pomysły na temat oraz predyspozycje kandydatów. Po zamknięciu rejestracji skontaktuję się ze wszystkimi osobami, które chciały zapisać się na seminarium w celu przekazania informacji o przebiegu konkursu.

Pełny opis:

1. Przedmiot dociekań ekonomicznych.

Potrzeby – ograniczone zasoby – konieczność dokonywania wyborów.

Krzywa możliwości produkcyjnych.

Przesłanki racjonalne a przesłanki uwarunkowane kulturowo w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

2. Mechanizmy regulacyjne w gospodarce.

Spór o miejsce rynku i państwa.

Rola instytucji.

3. Rynek – pojęcie i klasyfikacje.

Sposoby alokacji zasobów za pośrednictwem mechanizmu rynkowego.

4. Teorie zachowań konsumenta.

Preferencje jednostki i ograniczenia budżetowe.

Spór o racjonalność konsumenta.

5. Przedsiębiorstwo – czym jest i dlaczego, w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych, gospodarka je potrzebuje.

Własność i organizacja przedsiębiorstwa.

Optimum przedsiębiorstwa w ujęciu neoklasycznym.

Inne koncepcje przedsiębiorstwa.

6. Zawodności rynku: asymetrie informacyjne (negatywna selekcja i hazard moralny), istnienie dóbr publicznych (problem pasażera na gapę) i dóbr wspólnych (tragedia wspólnego pastwiska), efekty zewnętrzne.

7. Rola państwa w gospodarce w świetle różnych szkół ekonomicznych.

8. Ruch okrężny kapitału – syntetyczny obraz gospodarki z perspektywy makroekonomicznej.

9. Wzrost gospodarczy i sposoby jego mierzenia (dyskusja wokół kategorii PKB).

Spór o determinanty wzrostu gospodarczego. Skuteczność różnych modeli polityki ekonomicznej.

10. Polityka fiskalna państwa. Dochody i wydatki budżetu. Zagadnienie deficytu budżetowego.

11. Pieniądz. Pojęcie i funkcje.

12. Banki. Struktura systemu bankowego. Rola banku centralnego.

Mechanizm kreacji pieniądza i regulacja jego podaży. Inflacja.

13. Bezrobocie. Źródła, konsekwencje gospodarcze i społeczne.

Polityka przeciwdziałania bezrobociu.

14. Wymiana międzynarodowa – korzyści, ograniczenia, integracja gospodarcza, globalizacja.

15. Zawodność państwa. Grupy interesu i pogoń za rentą przy pomocy instrumentów politycznych.

Literatura:

Bednarski M., Wilkin J., red., Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis, Warszawa.

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Begg D., Vernasca G., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Mankiw N. G., Taylor M., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Mankiw N. G., Taylor M., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wilkin J., Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu kursu student powinien rozumieć podstawy współczesnej mikro i makroekonomii, co pozwoli mu interpretować otaczające go procesy gospodarcze. Powinno to ułatwić funkcjonowanie w życiu społecznym i politycznym. Jednocześnie wiedza dotycząca działania rynków, wyborów konsumenta, zachowań przedsiębiorcy z jednej strony, a z drugiej polityki fiskalnej, pieniężnej i odnoszącej się do relacji państwa z zagranicą, pomoże studentom dyscyplin społecznych i humanistycznych pogłębić wiedzę w ramach swojego kierunku studiów.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian po zakończeniu semestru obejmujący całość wyłożonego materiału.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)