Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2MI3
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia III
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. licencjackich Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II r.licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Mikroekonomia I, Mikroekonomia II, Analiza matematyczna

Znajomość podstaw mikroekonomii -- teorii konsumenta oraz teorii producenta. Znajomość podstaw analizy matematycznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zastosowaniem mikroekonomii do analizowania problemów gospodarczych. Najważniejsze omawiane tematy to: równowaga rynkowa, zawodności rynku, rola rządu, efekty zewnętrzne, dobra publiczne, asymetryczna informacja, ekonomia dobrobytu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami mikroekonomii:

• równowagą cząstkową na rynku dóbr finalnych;

• problematyką interwencji rządowej na rynku konkurencyjnym i w monopolu (w tym: różnych form podatków, ceł, subsydiów, skupów interwencyjnych, dopłat bezpośrednich, kwot importowych, ograniczeń na ceny i ograniczeń ilościowych) oraz jej wpływu na ceny, poziom sprzedaży, nadwyżki konsumenta i producenta, efektywność ekonomiczną;

• podstawowymi pojęciami i narzędziami ekonomii dobrobytu – modelem czystej wymiany, pojęciem równowagi ogólnej, diagramem Edgewortha, Prawem Walrasa, prawami ekonomii dobrobytu;

• produkcją a pierwszym twierdzeniem ekonomii dobrobytu, produkcją a drugim twierdzeniem ekonomii dobrobytu, przewagą komparatywną, efektywnością Pareta;

• agregacją preferencji, funkcją dobrobytu społecznego, maksymalizacją dobrobytu;

• efektami zewnętrznymi, metodami internalizacji efektów zewnętrznych, twierdzeniem Coase’a, podatkiem Pigou;

• pojęciami dóbr publicznych i klubowych, jazdą na gapę, głosowaniem, mechanizmem Vickreya-Clarke’a-Grovesa;

• podstawowymi zagadnieniami z zakresu asymetrii informacji (ex ante i ex post) - w tym pojęciem poprawności motywacyjnej, selekcji negatywnej i pokusy nadużycia, modelem pryncypał-agent, modelem rynku edukacyjnego, sygnalizowaniem.

Literatura:

Obowiązkowa:

• Varian H.R. (2016), Mikroekonomia: kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa (także w formacie ebook)

• Bergstrom T.C., H.R. Varian (2009), Test bank for Intermediate Microeconomics A Modern Approach, W.W.Norton

Dodatkowa:

• Bergstrom T.C., H.R. Varian (2003), Mikroekonomia: ćwiczenia, PWN, Warszawa

• Borland J. (2008), Microeconomics: case studies and applications, Cengage Learning Australia

• Mansfield E., G.W. Yohe (2003), Microeconomics: theory and applications, W.W. Norton

• Mansfield E., J. Peoples (2003), Microeconomic Problems: case studies and exercises for review, W.W. Norton

• Pindyck, R.S., D.L. Rubinfeld (2018), Microeconomics, Prentice Hall (także w formacie ebook)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- rozumie pojęcie równowagi cząstkowej na rynku dóbr finalnych i na rynku czynników produkcji;

- zna najważniejsze narzędzia interwencji rządowych w rynek, rozumie ich wpływ na ceny, wielkość sprzedaży, nadwyżki konsumentów i producentów oraz dochody budżetowe;

- zna i rozumie Prawo Walrasa i Prawa Ekonomii Dobrobytu oraz ważniejsze wnioski z tych praw;

- ma wiedzę w zakresie funkcjonowania podatków motywacyjnych korygujących niedoskonałości rynku;

- zna pojęcia negatywnej selekcji, sygnalizowania i prześwietlania, pokusy nadużycia, warunku udziału i warunku poprawności motywacyjnej;

- potrafi interpretować zjawiska gospodarcze w kategoriach zmian w funkcjach popytu i podaży, cenach i ilościach dóbr stanowiących przedmiot transakcji rynkowych;

- umie rozwiązywać typowe zadania dotyczące cen i ilości równowagowych, nadwyżek i efektywności oraz dochodów budżetu dla różnych założeń dotyczących struktury rynku;

- umie rozwijać i prezentować argumenty ekonomiczne w mowie i piśmie;

- potrafi dokonywać wyboru odpowiednich instrumentów ekonomicznych do realizacji określonego celu, potrafi przewidzieć wpływ zastosowania tych instrumentów na dobrobyt społeczny i jego redystrybucję;

- potrafi określić różnicę między efektywnym a sprawiedliwym podziałem zasobów;

- umie identyfikować niedoskonałości rynku takie jak efekty zewnętrzne i dobra publiczne, określać wynikające z nich straty efektywności i proponować sposoby ich ograniczenia;

- potrafi rozwiązywać podstawowe modele z asymetryczną informacją, w tym modele pryncypała-agenta;

- potrafi wskazać różnice oraz słabe i mocne strony różnych metod wyboru społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu zależy od liczby zdobytych punktów, będącej średnią ważoną liczby punktów za poszczególne składowe (wagi podano w nawiasach):

a) aktywny udział w zajęciach (25%) – do prowadzącego grupy należy decyzja, w jaki sposób naliczać punkty (np. wejściówki, omówienie pracy domowej, rozwiązywanie zadań w trakcie lekcji, itd.)

b) udział w debacie lub/oraz prezentacja (15%) - do prowadzącego grupy należy decyzja, które z tych elementów wprowadzić i na jakich zasadach, ale co najmniej jeden z tych elementów musi zostać wprowadzony

c) wspólny dla wszystkich grup kursu egzamin końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru (60%) – zakres materiału obejmuje teorie i zadania według tematów podanych w „Pełnym opisie przedmiotu” (materiał z powyższego pkt (b) nie wchodzi bezpośrednio do tego zakresu)

Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie min 50% maksymalnej liczby punktów za końcowy egzamin ORAZ min 50% maksymalnej łącznej liczby punktów uzyskanych za składowe a), b) i c).

W sesji poprawowej można poprawić jedynie egzamin. Pozostałe składowe oceny końcowej nie podlegają poprawie.

Używane narzędzia - platformy do zajęć zdalnych dopuszczone przez UW oraz dodatkowe wspomagające narzędzia wybrane przez prowadzącego grupę.

Weryfikowanie obecności – zasady będą ogłoszone przez każdego prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Obowiązująca skala ocen:

punkty (%) ocena

<0,50) 2

<50,60) 3

<60,70) 3,5

<70,80) 4

<80,90) 4,5

<90,100> 5

Ewa Aksman

Obowiązujące zasady dotyczące ppkt. a) i b):

a) aktywny udział w zajęciach = 25%: rozwiązywanie zadań przy tablicy i konstruktywny udział w dyskusji o wartości 10% oraz kilka zapowiedzianych kartkówek w formie testu o wartości 15%

b) prezentacja = 15%: omówienie wybranego zagadnienia analizowanego wcześniej na zajęciach (pogłębienie analizy teoretycznej lub zilustrowanie na przykładzie z gospodarki Polski lub innego kraju); w celu kształtowania umiejętności pracy w zespole prezentacje będą w grupach 3-osobowych (będą one na koniec semestru).

Olga Kiuila

Obowiązujące zasady dotyczące ppkt. a) i b):

Zajęcia będą prowadzone metodą odwróconej klasy (bez stresu!) z naciskiem na pracę zespołową w celu rozwijania umiejętności społecznych oraz myślenia. Obecność nie będzie sprawdzana. W celu zapewnia regularnego przygotowywania się do zajęć, miesięcznie można zdobyć max 10pkt ze wszystkich aktywności:

a) Punkty z podstawowej aktywności (max 25pkt) można zdobyć w następujący sposób: (i) max 2pkt/zajęcia - omawianie pracy domowej, podanie przykładu zastosowania danego zagadnienia w rzeczywistości, udział w dyskusjach, uzupełnianie materiałów online, itd.; (ii) aktywny udział w 3 zajęciach z rzędu jest nagradzany możliwością otrzymania dodatkowych punktów za dodatkowe zadania (max 6pkt/zadanie w zależności od poziomu trudności i jakości wykonania); (iii) 5-10 wejściówek po 2pkt; (iv) regularne wykonanie kompletu zadań w ramach prac domowych (max 3pkt/pracę/miesiąc, losowe sprawdzanie po omówieniu na zajęciach)

b) Punkty z dodatkowej aktywności (max 15pkt): (i) 7pkt za przedstawienie rozwiązań zadań metodą „elevator pitch”, (ii) 8pkt za przeprowadzenie mini debaty metodą „business speed dating”. Szczegóły obu metod (jak i wszystkich zasad) będą podane na stronie zajęć.

Anna Kukla-Gryz

Obowiązujące zasady dotyczące ppkt. a) i b):

a) aktywny udział w zajęciach (25%): 7 wejściówek (6 po 2 punkty i jedna za 1 punkt) i aktywność podczas zajęć (rozwiązanie zadania całego lub jego części, konstruktywne włączanie się w dyskusje). Max. liczba punktów możliwa do uzyskania to 14 punktów.

b) udział w debacie (15%). Szczegóły dotyczące przebiegu debaty zostaną ogłoszone podczas pierwszych zajęć.

Adam Piłat

Obowiązujące zasady dotyczące ppkt. a) i b):

a) Aktywny udział w zajęciach (25%), na który składają się: 3-5 zapowiedzianych kartkówek (o łącznej wadze 20%) oraz udział w rozwiązywaniu zadań podczas zajęć (o wadze 5%).

b) Prezentacje (15%) przygotowywane w 3-osobowych grupach w terminach przydzielonych losowo z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Celem prezentacji będzie zobrazowanie zagadnień poznanych na zajęciach z wykorzystaniem ciekawych przykładów z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Obecność na zajęciach: dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Marta Sylwestrzak

Obowiązujące zasady dotyczące ppkt. a) i b):

a) aktywny udział w zajęciach (25%) - w trakcie semestru można zdobyć max 30 pkt, na które składają się punkty z: sześciu prac domowych (max 12 pkt), sześciu wejściówek (max 12 pkt); cotygodniowych aktywności za rozwiązywanie zadań w trakcie zajęć i/lub przesyłanie rozwiązań do zadań dodatkowych (max 6 pkt). Dodatkowo można zdobyć punkty za obecność przy założeniu, że suma punktów nie przekroczy 30 (0 nieobecności: 2 pkt, 1 nieobecność: 1 pkt, >1 nieobecność: 0 pkt). Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa .

b) prezentacja (15%) - pod koniec semestru studenci w grupach 3-osobowych będą prezentować zagadnienia, z którymi zapoznali się podczas kursu. Prezentacje będą miały na celu wykorzystanie teorii przedstawionej podczas kursu przy analizie konkretnych przypadków rynkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kukla-Gryz
Prowadzący grup: Ewa Aksman, Olga Kiuila, Anna Kukla-Gryz, Adam Piłat, Marta Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)