Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sex, drugs & Rock'n' roll' - mikroekonomia zachowań ludzkich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL054 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Sex, drugs & Rock'n' roll' - mikroekonomia zachowań ludzkich
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Postawowa mikroekonomia, podstawy statystyki, umiejętność czytania w języku angielskim Wymagania formalne

Podstawowa mikroekonomia, podstawy statystyki, umiejętność czytania w języku angielskim.

Założenia wstępne

Postawowa mikroekonomia, podstawy statystyki, umiejętność czytania w języku angielskim.


Skrócony opis:

Seminarium licencjackie „Sex, drugs & Rock’N’Roll – mikroekonomia zachowań ludzkich” jest przeznaczone dla studentów III roku wszystkich kierunków i specjalności, którzy chcą napisać pracę licencjacką poświęconą analizie literatury ekonomicznej z zakresu tak zwanego „imperializmu ekonomii”. „Imperializm ekonomii” to zastosowanie narzędzi nauk ekonomii a zwłaszcza mikroekonomii do analizy ważnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, które do niedawna były wyjaśniane raczej przez inne nauki społeczne takie jak psychologia, socjologia, nauki polityczne itp. Do zjawisk tych można zaliczyć uzależnienia, przestępstwa, zawieranie małżeństw, rozwody, pornografię, prostytucję, antykoncepcję, hazard, wspomaganą rozrodczość, samobójstwa, praktyki religijne, aborcję, otyłość, terroryzm i inne.

Pełny opis:

Uczestnicy seminarium będą mogli wybrać temat pracy licencjackiej spośród opisanych poniżej. W ramach każdego zagadnienia podane są także bardziej uszczegółowione tematy, którymi można się zająć. Dopuszczam także wybór innego tematu o ile przedstawiona zostanie własna propozycja, którą będzie wykonalna. Praca nad licencjatem odbywać się będzie w sposób indywidualny (kontakt osobisty i e-mailowy) oraz grupowy poprzez zaprezentowanie wszystkim uczestnikom seminarium wyników cząstkowych swoich prac.

Praca licencjacka powinna mieć charakter przeglądu literatury na wybrany temat w którym dokonana zostanie oryginalna synteza albo krytyczna analiza istniejącej literatury przedmiotu. W szczególności praca może próbować odpowiedzieć na pytanie czy badania ekonomistów poświęcone danemu zjawisku z zakresu „imperializmu ekonomii” wniosły do literatury naukowej „coś nowego” – czy dzięki ekonomii dane zjawisko jest wyjaśniane/rozumiane lepiej niż było to w okresie gdy zajmowały się nim wyłącznie inne nauki społeczne.

Praca licencjacka może stanowić wstęp do pracy magisterskiej w której to samo zagadnienie będzie zbadane w sposób empiryczny.

Przykładowy zakres tematów do wyboru:

1. Uzależnienia

Teorie zachowań uzależniających, cenowa elastyczność popytu na substancje nielegalne, ekonomia dobrobytu zakazu używania narkotyków.

2. Zakaz używania narkotyków oraz liberalizacja używania narkotyków

Charakterystyczne cechy rynku nielegalnych narkotyków, metody liberalizacji tego rynku: monopol rządowy, regulacje, podatki, wolny rynek.

3. Przestępstwa

Podaż przestępstw, popyt na zapobieganie przestępstwom, alokacja zasobów w systemie sprawiedliwości. Zmiany w trendach przestępczości.

4. Małżeństwa i rozwody

Małżeństwo a konkubinat, zyski z małżeństwa w stosunku do alternatywnych sposobów życia, przyczyny zawierania małżeństw, natura podejmowania decyzji „wewnątrz” małżeństwa, decyzje o rozwodach.

5. Pornografia

Charakterystyka przemysłu, ekonomiczne konsekwencje pornografii. Cechy popytu na pornografię, interwencje państwa na rynku pornografii. Wpływ Internetu na rynek. Pozytywne efekty zewnętrzne z konsumpcji i produkcji pornografii.

6. Prostytucja

Wyjaśnienie płac na rynku prostytucji, empiryczne badania tego rynku. Opis i analiza różnych metod legalizacji prostytucji.

7. Samobójstwa

Ekonomiczne modele samobójstwa, ekonomiczne koszty samobójstwa. Wpływ samobójstw znanych osób (celebrities) na całkowite koszty samobójstw. Metody zapobiegania samobójstwom.

8.Religia

Popyt na religię. Religia jako dobro publiczne. Metody zapobiegania zjawisku „jeżdżenia na gapę”. Problemy ryzyka i niepewności związane z religią. Wpływ konkurencji i regulacji rządowych na strukturę i treść wierzeń religijnych.

9. Wspomagana rozrodczość

„Popyt na” i podaż dzieci. Rozwój i wielkość rynku wspomaganej rozrodczości. Ekonomiczne analiza zachowań dawców. Etyka rynku wspomaganej rozrodczości.

10. Aborcja

Popyt i podaż na usługi aborcyjne. Związek z takimi zmiennymi jak: odsetek nastolatek zachodzących w ciąże, częstość angażowania się w relacje przedmałżeńskie, przestępczość itp. Regulacje ograniczające usługi aborcyjne.

11. Hazard

Dlaczego ludzie grają hazardowo? Ekonomika legalizacji hazardu. Regulacja hazardu. Wpływ Internetu na sytuację rynku hazardu i rolę państwa.

12. Terroryzm

Dlaczego ludzie zostają terrorystami? Czy terroryści są racjonalni? Ekonomiczne metody analizy terroryzmu. Polityka przeciwdziałaniu terroryzmowi.

13. Otyłość

Dlaczego w ostatnich latach w krajach Zachodu gwałtownie wzrosła otyłość? Czy otyłości należy przeciwdziałać? Polityka społeczno-gospodarcza skierowana przeciw otyłości.

Literatura:

Simon W. Bowmaker (2006) (ed.), Economics Uncut: A Complete Guide to Life, Death and Misadventure, Edward Elgar Publishing.

Artykuły naukowe dobrane do potrzeb danego tematu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna znaczenie zjawiska imperializmu ekonomii.

Student rozumie współzależności pomiędzy ekonomią a innymi naukami społecznymi.

Student zna podstawowe nietradycyjne zastosowania metod ekonomicznych do analizy problemów tradycyjnie należących do innych nauk.

Student zna podstawowe metody tworzenia modeli mikroekonomicznych i metody ich empirycznej weryfikacji.

Umiejętności:

Student potrafi analizować naukowe teksty mikroekonomiczne opublikowane w języku angielskim.

Student nabywa umiejętności tworzenia przeglądu literatury teoretyczno-empirycznej bądź przeprowadzenia własnego prostego badania empirycznego weryfikującego modele zastane w literaturze.

Student potrafi formułować hipotezy badawcze, cele pracy, wyszukiwać i porządkować wiedzę, analizować i interpretować dane.

Student potrafi skonstruować i napisać dłuższy tekst mający charakter pracy badawczej.

Kompetencje społeczne:

Studenci potrafią samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu. Studenci potrafią wyszukiwać dane i je odpowiednio przetwarzać. Student potrafi samodzielnie sformułować problem badawczy a następnie przygotować pracę na zadany temat.

Studenci potrafią współpracować w grupie seminaryjnej.

Studenci potrafią zaprezentować własną pracę grupie i uczestniczyć w dyskusji na jej temat.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceny są postępy w przygotowywaniu pracy licencjackiej. W pierwszym semestrze ocena jest wystawiana na podstawie przedstawionego konspektu pracy, w drugim na podstawie ukończonej pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.