Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szara strefa, korupcja, przestępstwa - zjawiska trudno mierzalne w ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL057
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szara strefa, korupcja, przestępstwa - zjawiska trudno mierzalne w ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Mile widziana jest znajomość języka angielskiego (ułatwi zrozumienie literatury).

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej z zakresu zjawisk będących trudnymi do zmierzenia takich jak szara strefa, korupcja, jakość instytucji, regulacji, przestępstwa, przemyt, gry hazardowe itd. Powyższe zjawiska wydają się być interesującymi oraz ,,gorącymi" (na co może wskazywać ich obecność w mediach). Badania ekonomiczne zajmujące się powyższymi zjawiskami należą do nowatorskich.

Zajęcia umożliwią wykorzystanie wiedzy poznawanej równolegle na przedmiocie ,,Ekonometria". Będą również oparte na najnowszych badaniach i publikacjach. Możliwe jest przygotowanie pracy w języku angielskim Zaliczenie: napisanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy.

Pełny opis:

I. Wprowadzenie.

II. Przedstawienie zasad pisania prac licencjackich.

III. Przedstawienie, w zależności od zainteresowań słuchaczy, wybranych zjawisk będących

trudnymi do zmierzenia.

IV. Uzgodnienie ze słuchaczami tematyki prac licencjackich.

V. Prezentacje referatów, omawianie postępów w opracowywaniu pracy.

Przykładowe zakresy tematyczne prac licencjackich:

,,Rozmiary szarej strefy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej"

,,Definicje i metody mierzenia szarej strefy - wady i zalety"

,,Przyczyny i skutki szarej strefy w krajach postkomunistycznych"

,,Determinanty pracy nierejestrowanej w Polsce"

,,Przyczyny i ekonomiczne skutki korupcji w krajach postkomunistycznych"

,,Ekonomiczne i społeczne aspekty korupcji"

,,Korupcja a wzrost gospodarczy"

,,Sposoby ograniczenia korupcji"

,,Metody mierzenia korupcji"

,,Korupcji w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce - analiza przyczyn i skutków"

,,Legalizacja "miękkich" narkotyków - analiza ekonomiczna korzyści i kosztów"

,,Prohibicja a legalizacja - narkotyki, prostytucja, broń"

,,Wpływ opodatkowania papierosów na ich konsumpcję"

,,Hooligans - zjawisko społeczne i ekonomiczne?"

,,Ekonomiczne przyczyny przestępstw"

,,Czy monitoring miejsc publicznych rzeczywiście powoduje spadek liczby przestępstw?"

,,Wpływ liczby patroli ponadnormatywnych na liczbę przestępstw w Warszawie"

,,Czynniki decydujące o wygranej w pokerze"

,,Co decyduje o zajęciu miejsca punktowanego w wyścigu Formuły 1?"

,,Determinanty zajęcia miejsca premiowanego awansem do pucharów UEFA (Liga Mistrzów, Liga Europejska) w Bundeslidze"

,,Co wpływa na zarobki hokeistów w NHL?"

,,Dyskryminacja płacowa w ligach amerykańskich"

,,Strategia obstawiania w zakładach sportowych"

,,Wpływ alkoholu i narkotyków na wyniki w nauce"

,,Czynniki wpływająca na postrzeganie korupcji"

,,Determinanty liczby przestępstw popełnianych w Stanach Zjednoczonych"

,,Wpływ wyników sportowych i popularności na dochody tenisistów i tenisistek"

,,Zróżnicowanie korupcji oraz wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej i ich wzajemne zależności"

,,Ekonomiczne przyczyny przestępstw"

,,Zależność przestępczości od cyklu koniunkturalnego na przykładzie Polski"

Literatura:

Literatura zostanie dobrana do indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

Efekty uczenia się:

WIEDZA


1. Student ma wiedzę odnośnie reguł obowiązujących przy pisaniu pracy dyplomowej.

2. Student zna metody analizy danych oraz metod badania i opracowywania materiałów źródłowych.

3. Student zna podstawy metodologii nauki oraz sposoby formułowania i testowania hipotez badawczych.

4. Student zna podstawowe definicje i zagadnienia związane ze zjawiskami trudno mierzalnymi.

5. Student ma wiedzę na temat podstawowych metod ilościowych stosowanych w badaniach zjawisk trudno mierzalnych.

UMIEJĘTNOŚCI


1. Student potrafi poszukiwać danych i informacji potrzebnych w przygotowaniu pracy dyplomowej na wybrany temat. Student potrafi przygotować pracę dyplomową spełniającą wszystkie obowiązujące zasady.

2. Student ma umiejętność zastosowania wiedzy nabytej w trakcie studiów do rozwiązywania problemów związanych z tematyką jego pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 


1. Student potrafi wyszukiwać i analizować dane. Student potrafi pracować z danymi. Potrafi sformułować problem badawczy i postawić hipotezę badawczą. Student potrafi przygotować pracę dyplomową.

2. Student potrafi uzupełnić nabytą wiedzę. Potrafi wyszukać i zapoznać się z odpowiednią literaturą.

3. Student potrafią pracować samodzielnie.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: napisanie pracy licencjackiej oraz przygotowanie referatu (po jednym w każdym semestrze) ukazującego postępy w opracowywaniu tematu pracy. Zaliczenie drugiego semestru seminarium następuje dopiero w momencie złożenia pracy w dziekanacie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)