Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL060
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Kompetencje studenta III roku


Skrócony opis:

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z różnorodnymi aspektami rynków finansowych (rynku pieniężnego, giełd papierów wartościowych, rynków walutowych, rynków towarowych), oraz instytucji finansowych takich jak banki, fundusze inwestycyjne, a następnie przygotowanie dysertacji potwierdzającej teoretyczne, praktyczne oraz badawcze kwalifikacje uczestników.

Celem seminarium jest nabycie umiejętności prowadzenia badań ekonomicznych, szukania źródeł bibliograficznych i pisania pracy magisterskiej. Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań oraz przeczytanej literatury będzie napisanie bardzo dobrej pracy licencjackiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium omówione zostaną zjawiska zachodzące na rynkach finansowych (walutowych, akcji, obligacji, terminowych, towarowych). Przedstawione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem współczesnych rynków, instrumentów i instytucji finansowych, takich jak giełdy papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Studenci poznają również metody badawcze stosowane w literaturze przedmiotu oraz najważniejsze badania empiryczne dokonane z dziedziny finansów.

Tematy prac licencjackich będą obejmowały zagadnienia dotyczące funkcjonowania światowych giełd papierów wartościowych oraz rynków OTC (instrumentów pchodnych), zachowań inwestorów na rynkach finansowych (finanse behawioralne), zjawisk konsolidacyjnych obserwowanych na rynkach finansowych (powstawanie konglomeratów finansowych), transformacji międzynarodowego rynku usług finansowych, wpływu liberalizacji przepływów kapitałowych na gospodarki, integracji systemów bankowych i kapitałowych, związanej z wprowadzeniem wspólnej waluty Euro, kryzysów walutowych, bankowych i finansowych, efektywności działania banków i innych instytucji finansowych oraz problemu - rozwój finansowy a wzrost gospodarczy.

Literatura:

Bieżące oraz najważniejsze publikacje z zakresu rynków finansowych i bankowości.

Efekty uczenia się:

Student pozna rozmaite aspekty teoretyczne i praktyczne rynków finansowych i bankowości. Student pozna jak przygotować bardzo dobrą pracę licencjacką.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze: prezentacja na podstawie otrzymanych przez prowadzącego materiałów, plan pracy i bibliografia. W drugim semestrze: kolejne części pracy licencjackiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)