Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyzacja organizacji gospodarczych i zarządzanie projektami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL072
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyzacja organizacji gospodarczych i zarządzanie projektami informatycznymi
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie problematyką seminarium.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ułatwienie studentom wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu ogólnie pojmowanej informatyzacji zarówno instytucji sfery biznesu jak i administracji publicznej, a także zarządzania projektami informatycznymi.

Seminarium dedykowane jest do studentów zainteresowanych m.in. badaniem ekonomicznych uwarunkowań projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz technologii IT, efektywności oraz skuteczności inwestycji IT, realizacji hurtowni danych i platform Business Intelligence, aspektów IT w warunkach integracji ze strukturami unii europejskiej itp.

Podczas zajęć zostaną również przedstawione studentom formalne i merytoryczne wymagania dla pracy dyplomowej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

W celu zaliczenia seminarium od uczestników seminarium będzie wymagane przygotowanie konspektu pracy oraz wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy

Pełny opis:

I. Przybliżenie zagadnień do wyboru tematu pracy dyplomowej z zakresu:

- Ekonomicznych uwarunkowań wdrażania systemów informatycznych i technologii IT

- Projektowania systemów informatycznych (metody i narzędzia)

- Problemów wdrażania systemów informatycznych w organizacjach

- Nowoczesnych technologii w tworzeniu architektury systemowej i sprzętowej.

- Systemów informacyjnych w warunkach integracji ze strukturami unii europejskiej.

- Społeczeństwa informacyjnego

- Outsourcingu w usług IT .

- Efektywności oraz skuteczności realizacji systemów informatycznych

- Zamówień publicznych w inwestycjach informatycznych

- Aspektów zarządzania projektami informatycznymi

- Realizacji projektów informatycznych finansowanych z funduszy europejskich

- Zintegrowanych systemów informatycznych i systemów wspomagania podejmowania decyzji w organizacjach.

- Hurtowni danych oraz aplikacji Business Intelligence.

- IT w administracji publicznej, e-government.

II. Wybór tematu i omówienie umiejętności warsztatowych. Przedstawione formalnych i merytorycznych wymagań dla pracy dyplomowej oraz umiejętności z zakresu prezentacji pracy.

III. Prezentacje referatów z zakresu prac dyplomowych. Omówienie prezentacji studentów.

Literatura:

Literatura zależna od wybranej tematyki pracy dyplomowej, dobierana indywidualnie do tematu pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę potrzebną do napisania pracy dyplomowej z wybranego tematu,

- opracowuje konspekt pracy dyplomowej,

- przedstawia prezentację obejmującą cele i tezy pracy oraz sposób zebrania materiałów źródłowych,

- przygotowuje pracę dyplomową zgodnie z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo w seminarium. Przygotowanie konspektu pracy. Wygłoszenie prezentacji z zakresu obejmującego temat pracy. Ocena stopnia przygotowania pracy pod kątem formalnym i merytorycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)