Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia i finanse międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL082
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia i finanse międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Średnio-zaawansowana znajomość mikro i makroekonomii oraz ekonomii międzynarodowej i finansów.

Założenia wstępne

Konieczna znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie współczesnymi problemami gospodarki światowej. 


Skrócony opis:

Celem seminarium jest wybór tematu, przygotowanie i obrona pracy licencjackiej. Zaliczenie na podstawie rozliczenia kolejnych etapów przygotowywania i pisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia gospodarki międzynarodowej, a szczególnie problematykę związaną z globalizacją finansów i technologii w warunkach otwartej gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowa tematyka dotyczy: funkcjonowania międzynarodowych rynków kapitałowych i finansowych, finansów korporacji międzynarodowych, przepływu kapitału i inwestycji międzynarodowych, oraz roli technologii i dyfuzji wiedzy w międzynarodowych obrotach handlowych i kapitałowych. Studentom proponuje się wybór tematu pracy z podanych bloków tematycznych.

Literatura:

Literatura indywidualnie dobierana w zależności od tematów ich prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

Student ma wiedzę związaną z problematyką gospodarki międzynarodowej i finansów oraz rynków finansowych. W szczególności jest zaznajomiony z procesami wymiany, inwestycji i transferu technologii w skali międzynarodowej, a także z zasadami funkcjonowania rynków walutowych i nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej stosowanymi w korporacjach międzynarodowych.

Student ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania gospodarki międzynarodowej, rynku walutowego i pieniężnego; a w szczególności umiejętności prowadzenia samodzielnych prac badawczo-analitycznych w obszarze ekonomii i finansów międzynarodowych oraz uzyskanie stopnia licencjatu w zakresie ekonomii.

Student jest w stanie przewidzieć konsekwencje wydarzeń na światowych rynkach finansowych, jest w stanie zrozumieć współzależność rynków finansowych i handlowych oraz wzajemne ich oddziaływania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie rozliczenia kolejnych etapów przygotowywania i pisania pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)