Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość, audyt i kontrola w instytucjach publicznych i prywatnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL089
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość, audyt i kontrola w instytucjach publicznych i prywatnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Rachunkowość finansowa, makroekonomia, mikroekonomia Wymagania formalne

Seminarium jest przeznaczone dla studentów III roku studiów. Do udziału w seminarium konieczna jest znajomość podstaw rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Założenia wstępne

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości


Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej. Temat pracy zostanie ustalony indywidualnie z każdym studentem. Studenci zobowiązani są przedstawienia tutułu pracy, planu pracy, bibliografii oraz dokonywania prezentacji pracy na seminarium. Podstawowym efektem kształcenia jest napisanie pracy licencjackiej. Seminarium jest skierowane do studentów III roku. Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach i prezentacji efektów pracy.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień audytu i kontroli w instytucjach publicznych i prywatnych;

2. Metodyka pisania prac licencjackich, wymagania stawiane pracom licencjackim;  

3. Metodyka prowadzenia audytu w jednostkach sektora finansów publicznych;

4. Prezentacje tematów i planów prac licencjackich;

5. Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, zasady budowy systemu kontroli;

6. Standardy audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych;

7. Metodyka prowadzania audytu w instytucjach prywatnych;

8. Zarządzanie ryzykiem w audycie i kontroli;

9. Metodyka audytu strategicznego w instytucjach prywatnych;

10. Metodyka prowadzenia audytu finansowego;

11. Rachunkowość budżetowa;

12. Prezentacje prac licencjackich.

Literatura:

Meritum, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009

W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, Rachunkowość finansowa część II (zaawansowana), Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- analizuje systemy audytu wewnętrznego i kontroli w prywatnych i publicznych instytucjach, z użyciem ich wewnętrznych danych i odpowiednich standardów rachunkowych i organizacyjnych

- rozpoznaje różnice pomiędzy audytem strategicznym, audytem finansowym, audytem wewnętrznym, kontrolą i controllingiem

- wyjaśnia skuteczność i efektywność publicznych i prywatnych instytucji z użyciem danych ilościowych i jakościowych

Spodziewanym efektem kształcenia jest przygotowanie pracy licencjackiej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest przedstawienie tematu i planu pracy licencjackiej, bibliografii oraz zaprezentowanie koncepcji pracy na seminarium w trakcie pierwszego semestru. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest dokonanie prezentacji możliwie kompletnej wersji pracy licencjackiej na seminarium oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Modzelewski
Prowadzący grup: Piotr Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)