Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Firma w globalnej gospodarce-Zarządzanie finansami i strategie marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL144 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Firma w globalnej gospodarce-Zarządzanie finansami i strategie marketingowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika wiedzy ekonomicznej na poziomie III roku studiów na WNE UW. Elementem pożądanym, ale niekoniecznym, są własne zainteresowania zawodowe studentów.


Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbednych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy licencjackiej.Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminariun następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Pełny opis:

Zadaniem seminarium jest przekazanie podstawowej, usystematyzowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw w zglobalizowanej gospodarce. W trakcie zajęć student zostanie również zapoznany z metodologią pisania pracy licencjackiej oraz nauczy się podstawowych zasad pracy naukowej. Uczestnicy zajęć powinni nabyć umiejętności dotyczące analizy literatury naukowej, poznać metodologię badań naukowych i podstawowe zasady pracy naukowej, a także realizacji własnej pracy w oparciu o warsztat metodologiczny.

Literatura:

Dobór literatury zależy od konkretnych obszarów tematycznych poszczególnych prac magisterskich i jest dokonywany indywidualnie ze słuchaczami.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza:

Student wie jak sformułować ważny cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować. Student ma wiedzę o głównych etapach pracy badawczej, pojęciach konceptualizacji i operacjonalizacji, różnicach pomiędzy pytaniem a hipotezą badawczą.

Student wie jakie są zasady przygotowania referatu, pracy magisterskiej i innej pracy pisemnej, jak można osiągnąć jej poprawność konstrukcyjną i formalną (zgodność ze standardami prac naukowych, respektowanie wymagań wynikających z praw autorskich )

Student zna metody prowadzenia analiz ekonomicznych.

Student ma wiedzę o podstawowych narzędziach, wykorzystywanych w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych.

Student zna metodologię ekonomii oraz sposoby formułowania i testowania hipotez badawczych; zna metodologię badań eksperymentalnych.

B. Umiejętności:

Student potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy badawcze / naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student potrafi napisać pracę licencjacką, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich). Potrafi napisać również inną pracę pisemną przestrzegając ww. zasad.

Student ma umiejętność przygotowywania typowych wystąpień ustnych /prezentacji formalnych, wykorzystujących analizy własne i cudze.

Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem Internetu, katalogów bibliotek itp. Student potrafi formułować problemy i pytania badawcze oraz uzasadniać ich znaczenie w odniesieniu do literatury przedmiotu. Student potrafi przygotować referat z dbałością o stronę formalną zgodną z zasadami pisania prac naukowych oraz prac dyplomowych.

C. Kompetencje społeczne:

Student wiedząc, że zmiany gospodarcze powodują nieustanne zmiany sposobów ich analizy i zmiany w sposobach reakcji w odpowiedzi na nie, rozumie konieczność uczenia się przez całe życie.

Student wykazuje postawę samodzielnego rozszerzania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Student wykazuje zrozumienie problemów, które obserwuje w otaczającym go świecie, jest w stanie zająć stanowisko w debacie publicznej o niezbędnych reformach w celu ich rozwiązania

Student posiada świadomość obszarów wiedzy i umiejętności, które opanował, jak i braków w swojej wiedzy i umiejętnościach. Zna sposoby ich uzupełniania.

Student docenia korzyści własne i społeczne pracy zespołowej (w grupie). Student potrafi pracować grupowo.

Student umie wykorzystać wiedzę i umiejętności w aktywności z zakresu przedsiębiorczości.

Student umie odpowiednio formułować priorytety w pracy oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

Student docenia wagę rzetelności i systematyczności pracy. Student potrafi terminowo wywiązywać się z obowiązków i samodzielnie planować swój czas pracy. Wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia I semestru jest aktywne uczestnictwo i wybór obszaru tematycznego pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia II semestru jest opracowanie zaakceptowanego konspektu pracy. Ostatecznym, wymaganym od uczestników, efektem seminarium jest przygotowanie i złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.