Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Firma w globalnej gospodarce-Zarządzanie finansami i strategie marketingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL144
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Firma w globalnej gospodarce-Zarządzanie finansami i strategie marketingowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestnika wiedzy ekonomicznej na poziomie III roku studiów na WNE UW. Elementem pożądanym, ale niekoniecznym, są własne zainteresowania zawodowe studentów.


Skrócony opis:

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbednych dla samodzielnego przygotowania i obrony pracy licencjackiej.Słuchacze zapoznani zostają z podstawowymi zasadami prac nad takimi zadaniami. W trakcie seminariun następuje też wybór obszarów tematycznych i konkretyzacja planów badawczych uczestników w tych obszarach.

Pełny opis:

Zadaniem seminarium jest przekazanie podstawowej, usystematyzowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania przedsiębiorstw w zglobalizowanej gospodarce. W trakcie zajęć student zostanie również zapoznany z metodologią pisania pracy licencjackiej oraz nauczy się podstawowych zasad pracy naukowej. Uczestnicy zajęć powinni nabyć umiejętności dotyczące analizy literatury naukowej, poznać metodologię badań naukowych i podstawowe zasady pracy naukowej, a także realizacji własnej pracy w oparciu o warsztat metodologiczny.

Literatura:

Dobór literatury zależy od konkretnych obszarów tematycznych poszczególnych prac magisterskich i jest dokonywany indywidualnie ze słuchaczami.

Efekty uczenia się:

A. Wiedza:

Student wie jak sformułować ważny cel badawczy, postawić hipotezy naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować. Student ma wiedzę o głównych etapach pracy badawczej, pojęciach konceptualizacji i operacjonalizacji, różnicach pomiędzy pytaniem a hipotezą badawczą.

Student wie jakie są zasady przygotowania referatu, pracy magisterskiej i innej pracy pisemnej, jak można osiągnąć jej poprawność konstrukcyjną i formalną (zgodność ze standardami prac naukowych, respektowanie wymagań wynikających z praw autorskich )

Student zna metody prowadzenia analiz ekonomicznych.

Student ma wiedzę o podstawowych narzędziach, wykorzystywanych w celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych.

Student zna metodologię ekonomii oraz sposoby formułowania i testowania hipotez badawczych; zna metodologię badań eksperymentalnych.

B. Umiejętności:

Student potrafi sformułować cel badawczy, postawić hipotezy badawcze / naukowe, zebrać odpowiednią literaturę teoretyczną i empiryczną, zgromadzić dane empiryczne, wybrać właściwą metodę ich analizy i zastosować ją, wyciągnąć wnioski z badania i krytycznie się do nich ustosunkować.

Student potrafi napisać pracę licencjacką, poprawną merytorycznie i formalnie (zwięzłą, zgodną ze standardami prac naukowych, poprawną terminologicznie, zachowującą wymagania wynikające z praw autorskich). Potrafi napisać również inną pracę pisemną przestrzegając ww. zasad.

Student ma umiejętność przygotowywania typowych wystąpień ustnych /prezentacji formalnych, wykorzystujących analizy własne i cudze.

Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem Internetu, katalogów bibliotek itp. Student potrafi formułować problemy i pytania badawcze oraz uzasadniać ich znaczenie w odniesieniu do literatury przedmiotu. Student potrafi przygotować referat z dbałością o stronę formalną zgodną z zasadami pisania prac naukowych oraz prac dyplomowych.

C. Kompetencje społeczne:

Student wiedząc, że zmiany gospodarcze powodują nieustanne zmiany sposobów ich analizy i zmiany w sposobach reakcji w odpowiedzi na nie, rozumie konieczność uczenia się przez całe życie.

Student wykazuje postawę samodzielnego rozszerzania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.

Student wykazuje zrozumienie problemów, które obserwuje w otaczającym go świecie, jest w stanie zająć stanowisko w debacie publicznej o niezbędnych reformach w celu ich rozwiązania

Student posiada świadomość obszarów wiedzy i umiejętności, które opanował, jak i braków w swojej wiedzy i umiejętnościach. Zna sposoby ich uzupełniania.

Student docenia korzyści własne i społeczne pracy zespołowej (w grupie). Student potrafi pracować grupowo.

Student umie wykorzystać wiedzę i umiejętności w aktywności z zakresu przedsiębiorczości.

Student umie odpowiednio formułować priorytety w pracy oraz rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań zawodowych.

Student docenia wagę rzetelności i systematyczności pracy. Student potrafi terminowo wywiązywać się z obowiązków i samodzielnie planować swój czas pracy. Wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia I semestru jest aktywne uczestnictwo i wybór obszaru tematycznego pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia II semestru jest opracowanie zaakceptowanego konspektu pracy. Ostatecznym, wymaganym od uczestników, efektem seminarium jest przygotowanie i złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Prowadzący grup: Piotr Boguszewski, Krzysztof Opolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)