Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza wzajemnych relacji między światem polityki a gospodarką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL169
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza wzajemnych relacji między światem polityki a gospodarką
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Do udziału w zajęciach wymagana jest średniozaawansowana znajomość języka angielskiego oraz średniozaawansowana wiedza z zakresu mikroekonomii, makroekonomii i ekonomii politycznej.

Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć przygotowaniu przez studentów prac licencjackich dotyczących szeroko pojmowanej tematyki związanej z Nową Ekonomią Instytucjonalną oraz Nową Ekonomią Polityczną. Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych pisaniem prac dotykających różnorakich problemów ekonomicznych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem instytucji ekonomicznych i politycznych. Prace mogą być pisane zarówno w oparciu o metody ilościowe, jak i w oparciu o metody jakościowe. Prace mogą być przygotowywane w języku angielskim.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych pisaniem prac z następujących tematów (lub im pokrewnych):

1. Konkurencja między partiami politycznymi (w krajach transformacji systemowej) i jej wpływ na wyniki gospodarcze.

2. Siła gospodarcza państw – jej czynniki składowe oraz wpływ na wyniki gospodarcze

3. Wpływ mediów na politykę gospodarczą i jej efekty

4. Zależności między protekcjonizmem handlowym a polityką fiskalną

5. Nierówności w podziale siły politycznej a nierówności ekonomiczne

6. Koordynacja pionowa pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha wartości – przyczyny powstawania i wpływ na wyniki gospodarcze.

7. Prawa własności a wyniki gospodarcze.

8. Koszty transakcyjne a wyniki gospodarcze.

Literatura:

Zostanie dobrana pod kątem zainteresowań studentów uczęszczających na seminarium.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium studenci będą w stanie dokonać analizy zależności między rozmaitymi procesami społeczno-gospodarczymi uwzględniając przy tym ich złożoność i wielowymiarowość. Studenci będą w stanie zaproponować problem badawczy oraz zaplanować sposób jego badania. Dodatkowo studenci będą potrafili dokonać wyboru odpowiedniej metodologii badania. Studenci będą w stanie zinterpretować uzyskane wyniki i przeprowadzić na ich temat krytyczną dyskusję. Poza tym będą oni potrafili zaprezentować uzyskane wyniki na forum grupy I brać udział w dyskusji wyników uzyskanych przez pozostałych uczestników seminarium. Student będzie potrafił przygotować pracę licencjacką zgodnie z istniejącymi wymogami.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym studenci zobligowani są do omówienia kilku przeczytanych tekstów oraz do wyboru tematu pracy licencjackiej. W semestrze letnim, ocena warunkowana jest postępami w pisaniu pracy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)