Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje modelowania preferencji i wyborów konsumentów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL184
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje modelowania preferencji i wyborów konsumentów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy licencjackiej poświęconej tematyce modelowania preferencji lub wyceny dóbr nierynkowych. Przeznaczone są dla ambitnych, zmotywowanych i zdolnych studentów.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

- zasady przygotowania, składania i oceniania prac licencjackich

- źródła danych i literatury

- narzędzia i zasady edycji prac

- hipotezy badawcze i ich weryfikacja

- planowanie prac licencjackich

- struktura prac licencjackich

W zależności od zainteresowań i tematyki prac uczestników seminarium omówione zostaną zagadnienia dotyczące założeń preferencji konsumentów, modelowania w oparciu o metody choice experiment, contingent valuation, travel cost, hedonic price, metody ekonometryczne związane z modelowaniem wyborów dyskretnych, analiza preferencji i opinii respondentów, metody ekonometryczne związane z ordered choice i analizą czynnikową, ekonomia eksperymentalna.

Literatura:

Materiały powielone i dostępne w internecie.

Podręczniki dobrane stosownie do tematyki pracy i zainteresowań studenta.

Efekty uczenia się:

Zajęcia mają na celu przygotowanie przez każdego z uczestników pracy licencjackiej poświęconej tematyce modelowania preferencji lub wyceny dóbr nierynkowych. Studenci nauczą się w jaki sposób formułować hipotezy badawcze i je weryfikować oraz przygotowywać opracowania naukowe i raporty.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wyznaczona zostanie na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)