Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryzysy bankowe i walutowe. Wymiar teoretyczny i empiryczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL210 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Kryzysy bankowe i walutowe. Wymiar teoretyczny i empiryczny
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Przedmiotem prac licencjackich są zagadnienia dotyczące: anatomii kryzysów finansowych, modeli wyjaśniających ich genezę i mechanizm przenoszenia, metod szacowania kosztów kryzysów oraz oceny ich wpływu na gospodarkę i strukturę instytucjonalną bankowości. Przedmiotem prac może być analiza wybranego kryzysu (kryzysów), działalność instytucji sieci bezpieczeństwa, polityka banku centralnego jako kredytodawcy ostatniej instancji, modele i metody zarządzania kryzysem. Badaniu mogą zostać poddane pozytywne/negatywne aspekty tych działań: stabilizacja systemów bankowych z jednej strony, z drugiej zaś sprzyjanie "moral hazard" czy wzrostowi znaczenia banków „zbyt dużych by upaść”. W seminarium uczestniczyć mogą studenci różnych kierunków i specjalności interesujący się powyższą problematyką.

Podstawą zaliczenia jest sukcesywne przedstawianie kolejnych rozdziałów pracy.

Pełny opis:

Stabilność systemu bankowego dobrem publicznym; sieć bezpieczeństwa: identyfikacja zagrożeń, systemy ostrzegawcze.

Modele systemów bankowych i ich odporność na kryzysy. Kryzysy bankowe a rozwój regulacji ostrożnościowych, dylemat Bagehota.

Historyczne kryzysy finansowe i paniki bankowe, znaczenie aspektów ekonomicznych i behawioralnych. Kryzysy narodowe i międzynarodowe, bankowe i ogólnosystemowe – mechanizm zarażania.

Wielka Depresja lat 30. XX wieku, wielki kryzys finansowy. Bankructwa banków, nowe systemy regulacji i regulatorzy, sieć bezpieczeństwa (USA, Europa).

Kryzysy w polskim systemie bankowym i ich wpływ na strukturę instytucjonalną sektora.

Kryzysy bankowe i finansowe ostatnich dekad XX wieku i początku XXI wieku. Kryzysy w stabilnych gospodarkach, kryzysy w gospodarkach "wschodzących" (kryzysy azjatyckie, południowo-amerykańskie, Europa Środkowa). Efektywność regulacji, nowe wyzwania w zakresie nadzoru, problem too big to fail w nowych kontekstach.

Literatura:

Baka W., Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, Warszawa 2005.

Bordo M. D., The Lender of Last Resort: Alternative Views and Historical Experience, Federal Reserve Bank of Richmond, “Economic Review”, Jan./Feb.1990. http://richmondfed.org.publications/research.

Chancellor E., Historia spekulacji finansowych, Warszawa 2001.

Capiga M., Ryzyko w działalności banku, [w:] Działanie banków uniwersalnych. Wybrane problemy, Wyd. AE Katowice 2000,

Calomiris C., Gorton G., The Origins of Banking Panic: Models, Facts and Bank Regulation, University of Chicago Press, Chicago 1991.

Cull R., Senbel L., Sorge M., Deposit Insurance and Bank Intermediation in the Long Run, BIS Working Papers, July 2004, No 156.

Economic crisis in Europe: causes, consequences and responses, “European Economy” 2009/7, European Commission 2009.

Gruszczyński M., Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu Warszawa 2013.

Hryckiewicz-Gontarczyk A., Anatomia kryzysów bankowych, Poltext Warszawa 2014.

Iwanicz - Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, SGH Warszawa 2000.

Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE Warszawa 2002.

Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A., Ryzyko bankowe, SGH Warszawa 2002.

Kahn C., Santos J., Allocating bank regulatory powers: lender of last resort, deposit insurance and supervision, BIS Working Papers, Aug. 2001, No. 102.

Kaminsky G., Currency and Banking Crises: The Early Warning of Distress, IMF Institute, Dec. 1999.

Kaminsky G., The Twin Crisis: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems, International Finance Discussion Papers, March 1996, No. 544.

Kennedy S., The Banking Crisis of 1933, Lexington 1973.

Kindleberger Ch. P., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, Warszawa 1999.

Krugman P., Currency Crises, The University of Chicago Press, Chicago and London 2000.

Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, Warszawa 2001.

Rothbard M., Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2010.

Solarz J. K., Rozwój systemów bankowych, Warszawa 1996.

Szczepańska O., Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, “Bezpieczny Bank” 2005, nr 1.

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia” NBP, 2004, z. 173.

Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, „Materiały i Studia” NBP, 2004, z. 179..

The consequences of the global financial crisis. The rhetoric of reform and regulation, ed. W. Grant, G. K. Wilson, Oxford University Press, 2012.

Wood J. W., Bagehot’s Lender of Last Resort. A Hollow Hallowed Tradition, “The Independent Review”, 2003, Vol. VII, No. 3.

Żywiecka H., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, „Materiały i Studia” NBP 2002, z. 145.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu seminarium student zna teorie i modele wyjaśniające przyczyny i mechanizm kryzysu bankowego i walutowego, rozumie ich specyfikę i znaczenie dla procesu przemian w systemach bankowych i ich otoczeniu prawno-instytucjonalnym, potrafi wyjaśnić mechanizm przenoszenia kryzysów między różnymi sektorami gospodarki w skali krajowej i międzynarodowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi poddać analizie kryzysy bankowe i walutowe za pomocą współczesnych kategorii i narzędzi ekonomicznych, krytycznie oceniać metody zarządzania kryzysem oraz szacować koszty kryzysów. Potrafi wyjaśnić kontekst gospodarczo-społeczny kryzysów i ich skutki dla gospodarki oraz struktury instytucjonalnej sektora finansowego. Potrafi formułować pytania badawcze, dokonywać selekcji i interpretacji informacji, posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, krytycznej analizy źródeł, stanowisk różnych autorów, przesłanek i argumentów, potrafi formułować samodzielne wnioski.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student zna użyteczne zasoby informacji i danych przechowywane zarówno w krajowych jak i zagranicznych zasobach bibliotecznych, repozytoriach i bazach danych i potrafi je wykorzystać (m. in. zasoby GUS, Eurostatu, OECD, MFW, NBER, JSTOR, World Bank, Fed, EH NET itd.). Zajęcia kształcą też umiejętność prezentacji własnych prac, wypowiedzi i komunikacji.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w spotkaniach seminaryjnych i prezentacja fragmentów pracy. Podstawą zaliczenia jest złożenie we wskazanych terminach rozdziałów pracy licencjackiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cecylia Leszczyńska
Prowadzący grup: Cecylia Leszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.