Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki i świadczenia w Europie - analizy z wykorzystaniem modelu EUROMOD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL250
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podatki i świadczenia w Europie - analizy z wykorzystaniem modelu EUROMOD
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów III roku studiów licencjackich zainteresowanych analizami efektów zmian w przepisach ubezpieczeniowych, podatkowych i świadczeniowych. Przykładami takich zmian są zmiany stóp podatkowych PIT, kwota wolna w PIT, „500+”, waloryzacja kryteriów dochodowych świadczeń rodzinnych, ulga podatkowa z tytułu wychowywania dziecka.

Celem seminarium jest zapoznanie Studentów z analizowania efektów polityki podatkowo-świadczeniowej za pomocą podejścia mikrosymulacyjnego. Narzędziem wykorzystywanym na seminarium będzie „EUROMOD Hypothetical Household Tool” (https://www.euromod.ac.uk/publications/euromod-hypothetical-household-tool-hhot-%E2%80%93-user-manual).

Pełny opis:

Mikrosymulacyjny model podatkowo-zasiłkowy EUROMOD powstał pod koniec lat 90tych na Uniwersytecie w Cambridge. Jednym z inicjatorów tej inicjatywy był Sir Anthony Atkinson (1944-2017). Celem projektu było stworzenie instrumentu – programu komputerowego - pozwalającego, względnie prosto, analizować konsekwencje dystrybucyjne zmian w przepisach podatkowych i świadczeniowych. Wyróżnikiem projektu EUROMOD na tle innych mikrosymulacyjnych modeli podatkowo-zasiłkowych jest jego międzynarodowy charakter. Obecnie w modelu uwzględnionych jest 28 krajów UE. W latach 2004-2018 model rozwijany był na Uniwersytecie w Essex (patrz: https://www.euromod.ac.uk/). Od 2019 r. będzie aktualizowany przez Komisję Europejską w ramach specjalnie stworzonego „the Joint Research Center” w Sewilli. Polska uczestniczy w projekcie od 2007 r. (patrz: http://www.cenea.org.pl).

Model EUROMOD składa się z dwóch głównych części - bazy danych o osobach w gospodarstwach domowych oraz „kalkulator podatkowo-świadczeniowy”. Źródłem danych dla modelowych baz danych jest badanie EU-SILC prowadzone przez EUROSTAT. „Kalkulator-podatkowo świadczeniowy” jest to program komputerowy zawierający informacje o przepisach prawnych decydujących o wysokości dochodu do dyspozycji. Na wejściu modelu znajdują się charakterystyki osób w gospodarstwie domowym wraz z wysokością osiąganych przez nich przychodów z różnych źródeł. Na wyjściu mamy wartości dochodu do dyspozycji po uwzględnieniu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego i świadczeń (patrz: Figari i Sutherland, International Journal of Microsimulation, 2013.).

EUROMOD wykorzystywany był w badaniach dotyczących m.in. efektów zmian w polityce podatkowo-świadczeniowej na rozkład dochodów w krajach EU-28 w latach 2017-2018, wpływu sposobów waloryzacji i indeksacji na miary ubóstwa, progresywności systemów podatkowych, wpływu redystrybucji dochodów na dobrobyt, efektów fiskalnych świadczeń zależnych od pracy (pełna lista na: https://www.euromod.ac.uk/publications?page=3). Zaletą korzystania z modelu EUROMOD jest możliwość porównywania rozwiązań podatkowych i świadczeniowych zaimplementowanych w różnych krajach europejskich.

Celem seminarium będzie poznanie wad i zalet korzystania z EUROMOD na przykładzie opisu wybranego zagadnienia ekonomicznego. Przykładowymi zagadnieniami mogą być:

1. Względne obciążenia dochodów z pracy pracowników najemnych i pracujących na własny rachunek

2. Krańcowe i przeciętne opodatkowanie pracy w Polsce na tle wybranych krajów

3. Powiązanie świadczeń na dzieci od aktywności zawodowej rodziców

4. System świadczeń rodzinnych w Polsce i w …

5. Pierwsze, drugie, trzecie dziecko – jak zmienia się opodatkowanie pracy gdy w rodzinie pojawia się kolejne dziecko

6. Finansowe motywacje do pracy w różnych systemach europejskich.

Prace dyplomowe przygotowane będą na podstawie:

1. Opisu problemu od strony ekonomicznej (dlaczego problem jest ważny ? – przegląd literatury)

2. Opisu stosowanego fragmentu systemu podatkowo-zasiłkowego (np. system świadczeń rodzinnych w Polsce i kraju X)

3. Oprogramowania modułu „EUROMOD Hypothetical Household Tool”.

4. Symulacja danych, czyli wygenerowania odpowiedniego zbioru wynikowego

5. Analiza wyników (Wykresy, wskaźniki, … w zależności od potrzeb)

Literatura:

Figari F., Paulus A., Sutherland H., Microsimulation and policy analysis, Handbook of Income Distribution, vol.2B, 2014

EUROMOD Working Paper Series

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- analiza efektów polityki podatkowo-świadczeniowej z wykorzystaniem metody mikrosymulacyjnej

- znajomość mierników zróżnicowanie dochodów i finansowej motywacji do pracy

Umiejętności:

- obsługa „EUROMOD Hypothetical Household Tool”.

- przygotowanie raportu badawczego

Metody i kryteria oceniania:

Postęp w przygotowaniu pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Morawski
Prowadzący grup: Leszek Morawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Morawski
Prowadzący grup: Leszek Morawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)