Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental economics and non-market valuation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL275
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Environmental economics and non-market valuation
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania prac licencjackich poświęconych tematom z ekonomii środowiska lub/i wyceną dóbr nierynkowych – głównie o charakterze środowiskowym. Zajęcia przeznaczone są dla ambitnych studentów.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione techniczne aspekty pisania prac licencjackich, ich struktury, źródła pozyskiwania danych oraz metody weryfikacji hipotez badawczych.

Tematyka spotkań seminaryjnych obejmuje następujące grupy zagadnień: teorie optymalnego wykorzystania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; instrumenty ekonomiczne wykorzystywane do rozwiązań problemów środowiskowych (np. pozwolenia zbywalne), międzynarodowe problemy środowiskowe, metody wyceny dóbr nierynkowych (które mogą być wykorzystywane do wyceny środowiska, zdrowia, czy aspektów kulturowych). Tematy z wyceny można przykładowo łączyć z indywidualnymi charakterystykami jednostek takimi jak: preferencje do ryzyka, normy społeczne, czy altruizm.

Efekty uczenia się:

Napisanie i obronienie pracy licencjackiej związanej z szeroko pojętą tematyką ekonomii środowiska lub/i wyceny nierynkowej. Umiejętność przeprowadzenia analizy ekonomicznej, pisania opracowań oraz prezentacji wyników.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę dototyczącą tematyko ekonomii środowiska lub/i wyceny nierynkowej (S2A_W01; S2A_W02; S2A_W03; S2A_W06; S2A_W07; S2A_W08; S2A_W10)

Umiejętności:

Student potrafi zebrać i przeprowadzić przegląd literatury. Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą; problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania oraz jej przekazywania w formie ustnej i pisemnej. (S2A_U01; S2A_U02; S2A_U03; S2A_U04; S2A_U05; S2A_U06; S2A_U07; S2A_U08; S2A_U09; S2A_U10; S2A_U11)

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim przygotowanie samodzielnej pracy oraz przedstawić jej wyniki podczas prezentacji. (S2A_K01; S2A_K03; S2A_K06; S2A_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy licencjackiej (zgodnie z planem przyjętym w trakcie zajęć)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartczak
Prowadzący grup: Anna Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)