Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grawitacja w handlu międzynarodowym: handel, FDI, kursy walutowe oraz przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL279
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grawitacja w handlu międzynarodowym: handel, FDI, kursy walutowe oraz przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Plan seminarium

1. Wprowadzenie

2. Uzgodnienie tematyki/tematu pracy

3. Uzgodnienie konspektu pracy

4. Konsultacje i omawianie postępów pracy (w zależności od indywidualnych potrzeb studenta)

5. Przygotowanie pracy

6. Wprowadzenie poprawek i złożenie pracy

Pełny opis:

Seminarium dotyczy głównie analizy zjawish występujacych w dzidzinie handlu zagranicznego z wykorzystaniem (jako główne narzędzie) modelu grawitacyjnego. Model ten omawiany jest na zajęciach z Teorii Wymiany Międzynarodowej. Na seminarium podejmowana bedzie próba zaadresowania bieżących zagadnień obecnych w handlu zagranicnzym ze szczególnym wykorzystaniem liniowych modeli grawitacyjnych. Zapraszamy wszystkie osoby chcące zgłębić specyfikę jednego z najczęściej wykorzystywanych narzędzi analitycznych przeznaczonych do testowania hipotez handlu zagranicznego. Bardzo mile widziany jest własny pomysł na badanie. Częstotliwość spotkań zostanie ustalona z zainteresowanymi.

Seminarium powinno zakończyć się przygotowaniem przez studenta pracy licencjackiej, która – po wprowadzeniu (ewentualnych) uzgodnionych poprawek – będzie mogła zostać złożona w dziekanacie.

Tematyka

1. Testowanie podstawowych zależności grawitacyjnych w handlu (tj. odległości, PKB krajów handlujacych, bliskości kulturowych itd.)

2. Sprawdzenie, wpływu przynależności do regionalnych ugrupowań integracyjnych

3. Wykorzystanie modelu grawitacyjnego dla danych o międzynarodowej działalności firm.

4. Możliwość wykorzystania modeli panelowych oraz porównania z regresją szacowaną metod OLS

5. Samodzielne wyliczanie efektów indywidualnych przy zastosowaniu regresji liniowej

6. Przepływy FDI w kontekście modeli grawitacyjnych handlu

7. Wpływy polityki handlowej na wartość handlu zagranicznego między parami krajów.

Literatura:

1. R.C. Feenstra, Advanced international trade, Princeton University Press, 2016 (chapters 5 and 6)

2. Head, Keith, and Thierry Mayer. "Gravity equations: Workhorse, toolkit, and cookbook." Handbook of international economics. Vol. 4. Elsevier, 2014. 131-195.

3. Anderson, James E., Mario Larch, and Yoto V. Yotov. "GEPPML: General equilibrium analysis with PPML." The World Economy 41.10 (2018): 2750-2782.

4. Weidner, Martin, and Thomas Zylkin. "Bias and consistency in three-way gravity models." Journal of International Economics 132 (2021): 103513.Baier, Scott, and Samuel Standaert. "Gravity models and empirical trade." Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance. 2020.

5. Yotov, Yoto V., Roberta Piermartini, and Mario Larch. An Advanced Guide to Trade Policy Analysis: The Structural Gravity Model. WTO iLibrary, 2016.

Efekty uczenia się:

A) Wiedza

1. Student ma wiedzę o podstawach modelach grawitacyjnych wykorzystywanych w analizie handlu zagranicznego.

2. Student zna najnowszą (jak i klasyczną) literaturę dotyczącą zagadnień modeli grawitacyjnych.

3. Student zna teoretyczne modele handlu, z których wyprowadzić można model grawitacyjny.

B) Umiejętności

1. Student potrafi wykonać analizę ekonometryczną mającą na celu weryfikację postawionej hipotezy badawczej.

2. Student umie analizować dane za pomocą podstawowych narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

3. Student potrafi analizować wybrane teksty z czasopism polskich angielsko- języcznych z dziedziny ekonomii międzynarodowej;

4. Student umie prowadzić samodzielnie badania empiryczne (statystyczne lub ekonometryczne)

5. Student umie formułować hipotezy badawcze i dokonywać ich weryfikacji

6. Student umie samodzielnie opracowywać strukturę pracy i badania

7. Student umie formułować wnioski cząstkowe i syntetyczne z przeprowadzonej analizy

C) Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość konieczności uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności.

2. Student potrafi komunikatywnie zaprezentować dane w postaci tabel i wykresów.

3. Student jest przygotowany do samodzielnego rozszerzania wiedzy.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy licencjackiej.

Zaliczenie I semestru wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy oraz wskazania głównych problemów metodologicznych i empirycznych, które wymagają rozwiązania.

W drugim semestrze III roku omawiane i analizowane są napisane już fragmenty pracy licencjackiej. Oceniane są zarówno postępy w badaniu empirycznym lub opracowywanie fragmentów teoretycznych czy instytucjonalnych pracy licencjackiej. Postęp w tych pracach i jakość przedstawianych fragmentów stanowi podstawę do oceny zaliczenia, a całość pracy licencjackiej podstawę do oceny końcowej promotora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)