Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od projektu do przedsiębiorstwa, od szkolenia do praktyki – analiza i rozwiązywanie problemów badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL281 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Od projektu do przedsiębiorstwa, od szkolenia do praktyki – analiza i rozwiązywanie problemów badawczych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie oferowane jest dla studentów III roku studiów I stopnia zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania projektami, edukacji ekonomicznej lub kształcenia ustawicznego.

Celem udziału w zajęciach jest przygotowanie pracy licencjackiej, która powinna odnosić się do najnowszej literatury przedmiotu, dotychczasowych badań i/lub metod ilościowych/jakościowych.

Seminarium będzie służyć poszerzeniu zainteresowań, zdobyciu nowej wiedzy lub ugruntowaniu posiadanej wiedzy z obszaru zainteresowań studenta, uwzględniając wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów.

Pełny opis:

Tematyka prac licencjackich może odnosić się do zarządzania projektami lub przedsiębiorstwami (lub przejściem od jednego do drugiego), do szkoleń, kształcenia ustawicznego, edukacji ekonomicznej lub efektów tych działań w praktyce.

Prowadząca zajęcia jest praktykiem, od wielu lat zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania, prowadzeniem i realizacją projektów (badawczych, szkoleniowych, promocyjnych, inwestycyjnych), przez kilkanaście lat prowadziła własną działalność gospodarczą, zarządzała też kilkoma spółkami, obecnie jest Kierownikiem Sekcji ds. Badań i Publikacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

Pierwsze spotkania poświęcone będą zapoznaniu studentów z wymogami przygotowania prac licencjackich na WNE UW, kryteriami oceny, konstrukcją pracy licencjackiej, warsztatem pisania prac (problem badawczy, hipoteza, poszukiwanie danych). Następnie uczestnicy seminarium będą dokonywać wyboru interesujących ich zagadnień i tematów prac dyplomowych, wykonywać przegląd literatury, poszukiwać danych, wykonywać badania (statystyczne lub ekonometryczne, ilościowe lub jakościowe, z gotowych baz lub samodzielnie zabranych np. poprzez ankiety czy wywiady). Studenci będą stopniowo tworzyli plan pracy, konsultowali powstające fragmenty prac, a finalnie przygotują pracę dyplomową.

Na potrzeby przygotowania pracy licencjackiej jest możliwość wykonania badań lub wykorzystania danych z projektów realizowanych na WNE UW pod kierownictwem prowadzącej zajęcia.

Praca licencjacka może mieć postać dzieła o objętości kilkudziesięciu stron lub może mieć postać artykułu naukowego.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie w zależności od tematyki pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student wie, jak poprawnie sformułować problem badaczy, posiada wiedzę na temat wagi poprawnego określenia celu, zakresu i metody pracy dyplomowej. Wie, jak wyszukiwać potrzebne informacje, prowadzić badania ekonomiczne, zna strukturę i zasady pisania prac licencjackich na WNE UW.

Umiejętności: Student potrafi formułować pytania badawcze, hipotezy badawcze, przeprowadzić badania, wyciągać wnioski z badań, interpretować wyniki, Student posiada zdolność przygotowania poprawnej formalnie pracy dyplomowej, samodzielnej analizy literatury, zbierania i selekcji danych.

Kompetencje: Po ukończeniu seminarium student potrafi samodzielnie i krytycznie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, określać priorytety, dokonywać krytycznej analizy źródeł i różnych stanowisk, wyciągać wnioski. Postępowanie studenta cechuje otwartość, poszanowanie praw własności intelektualnej i norm etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium jest:

- semestr I - przedstawienie i przyjęcie planu pracy, tez pracy, przedstawienie co najmniej jednej prezentacji dotyczącej problematyki pracy oraz przedstawienie co najmniej wstępnej wersji rozdziału pracy zawierającego przegląd literatury,

- semestr II – przedstawienie wyników badań własnych i złożenie końcowej wersji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Różycka
Prowadzący grup: Agnieszka Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.