Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse i rynki kapitałowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG008
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse i rynki kapitałowe w praktyce
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne

Student powinien mieć opanowany materiał z zakresu przynajmniej średniozaawansowanego kursu mikroekonomii, makroekonomii, finansów, statystyki.


Skrócony opis:

Celem seminarium jest nabycie umiejętności prowadzenia badań ekonomicznych, szukania źródeł bibliograficznych i pisania pracy magisterskiej. Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań oraz przeczytanej literatury będzie napisanie bardzo dobrej pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium omówione zostaną zjawiska zachodzącew na rynkach finansowych (forex, akcji, obligacji, terminowych, towarowych). Przedstawione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem współczesnych rynków, instrumentów i instytucji finansowych. Studenci poznają również metody badawcze stosowane w literaturze przedmiotu oraz najważniejsze badania empiryczne dokonane z dziedziny finansów.

Proponuję przygotowanie prac magisterskich z następujacych zagadnień:

1. Strategie inwestycyjne na rynkach finansowych (w tym funduszy inwestycyjnych)

2. Analiza techniczna i fundamentalna spółek, surowców, walut, indeksów giełdowych itd.

3. Finanse behawioralne

4. Finanse osobiste

5. Metody budowy portfeli inwestycyjnych

6. Wycena instrumentów finansowych

7. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, analiza ekonomiczno-finansowa

8. Liberalizacja rynków, liberalizacja obrotów kapitałowych.

9. Kryzysy bankowe, finansowe i walutowe

10. Konsolidacja i integracja instytucji finansowych w Polsce i na świecie: sektor bankowy, sektor ubezpieczeniowy, rynki kapitałowe

11. Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy

Mile widziane także prace z innych tematów.

Literatura:

Bieżące oraz najważniejsze publikacje z zakresu rynków finansowych.

Efekty uczenia się:

Ostatecznym efektem przeprowadzonych badań oraz przeczytanej literatury będzie napisanie bardzo dobrej pracy magisterskiej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja poszczególnych etapów przygotowania pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)