Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG019 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne

Brak szczegółowych (tzn. wiedza i umiejętności konieczne do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, są tożsame z zakładanym profilem studentów IV i V roku WNE


Skrócony opis:

1. Cel i spodziewane efekty kształcenia: Celem zajęć jest analiza praw rządzących lokalnym sektorem publicznym, sposobów jego organizacji, realizowanych przez samorząd terytorialny zadań oraz źródeł ich finansowani, a efektem praca magisterska.

2. Podstawowe treści: Samorząd terytorialny- zakres i funkcje; źródła finansowania samorządów lokalnych, decentralizacja

3. Metody realizacji przedmiotu: wykład, monitorowanie i nadzorowanie procesu pisania pracy

4. Dla kogo jest przeznaczony: studenci zainteresowani tematyką samorządu i finansów lokalnych

5. Formy zaliczenia: realizacja w założonych na zajęciach terminach kolejnych etapów pisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

1) W pierwszej części zajęć studenci przy pomocy promotora wybiorą z proponowanych obszarów (przykładowa lista poniżej) interesujący ich temat:

• Porównanie działania i/lub finansowania jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach

• Podatki (dotacje, subwencje) jako dochody jednostek samorządu terytorialnego – teoria i praktyka stosowania

• Decentralizacja w Polsce, założenia i efekty reform

• Instrumenty rynku finansowego jako forma zasilania budżetów samorządów

• Współpraca transgraniczna i szerzej współpraca między jst

• Zarządzanie finansami jst. i szerzej zarządzanie samorządem

• Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej i krajach transformujących się (zasady działania, Europejska Karta Samorządu Terytorialnego)

• Czynniki rozwoju regionalnego/lokalnego. Samorząd jako podmiot stymulujący ten rozwój

• Rola samorządu w dostarczaniu usług publicznych (oświata, służba zdrowia, bezpieczeństwo, usługi wodno-kanalizacyjne), sposoby finansowania, zarządzania

• Pozabudżetowe formy finansowania zadań jst. Prywatyzacja, partnerstwo publiczno prywatne.

2) Omówione zostaną techniczne aspekty związane z pisaniem i kształtem pracy magisterskiej.

3) W drugiej części zajęć studenci otrzymają informacje o literaturze koniecznej dla analizy wybranych tematów

4) Na kolejnych zajęciach studenci będą prezentować wyniki swojej pracy nad literaturą

5) Dalsze zajęcia poświęcone będą indywidualnym konsultacjom.

Literatura:

Bailey SJ; Local government economics. Principles and practice; MacMillan 1999 r. (wybrane rozdziały)

Analizy dostępne na stronie: OECD Fiscal Federalism Network

A. Kopańska; Zewnętrzne źródła finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego; DiFin; Warszawa 2004 (wybrane rozdziały)

J. Kleer (red); Samorząd terytorialny- dobro publiczne; CeDeWu; Warszawa 2008 (wybrane rozdziały)

Literatura zmienna, proponowana w zależności od zainteresowań i potrzeb prac pisanych przez studentów

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu tematu swojej pracy, oraz związanych z tym obszarem struktur i instytucji społecznych w tym norm i reguł prawnych. Student ma rozszerzoną wiedzę na temat metod i narzędzi analizy finansów lokalnych i szerzej samorządu terytorialnego. Student zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

Umiejętności

Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska, które opisze w pracy, potrafi również prawidłowo analizować ich przyczyny i przebieg. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do tego opisu, a także właściwe metody. Student samodzielnie pracuje nad pracą i problemami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z tym zadaniem. Dzięki temu posiada umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, jej właściwego wykorzystania, a wreszcie przekazania czy to w formie ustnej czy pisemnej.

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę stałego zdobywania i uzupełniania wiedzy , nie tylko z zakresu wąsko rozumianych finansów lokalnych, ale również korzystać z spostrzeżeń innych nauk. Student potrafi odpowiednio określać priorytety jakie stawia przed nim praca nad pracą magisterską.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie kolejnych etapów pracy magisterskiej (zgodnie z planem przyjętym na początkowych zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kopańska
Prowadzący grup: Agnieszka Kopańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.