Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorstwo - rynek - przestrzeń - analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG020
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo - rynek - przestrzeń - analiza ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Ekonometria, przedmioty ekonomiczne Wymagania formalne

umiejętność pracy z danymi, krytycznej analizy zjawisk, atutem jest ekonometria, także przestrzenna,

Założenia wstępne

Ekonometria


Skrócony opis:

Tematyka seminarium obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z kwestią działania firm i rynków w kontekście przestrzeni w ekonomii i gospodarce. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. W ramach prac badawczych studenci mogą się zająć analizami regionalnymi w Polsce i w UE, modelami i problemami rozwoju regionalnego, znaczeniem wymiaru przestrzeni dla procesów gospodarczych, problemami działania przedsiębiorstw na określonym rynku lub w ramach UE etc. Mile widziane są prace poruszające problem przestrzeni, lokalizacji, roli granic, badań regionalnych, rozwoju regionalnego, przestrzennych badań marketingowych i rynkowych, roli sektora publicznego, instytucji na poziomie lokalnym etc., w tym wykorzystujące metody ilościowe (i przestrzenne).

Pełny opis:

Seminarium ma na celu ukierunkowanie studentów do samodzielnych badań nad problematyką działania firm i rynków, w tym w kontekście przestrzennym czy regionalnym. W ramach seminarium uściślone i zrealizowane zostaną projekty i pomysły badawcze studentów. Prace mogą dotyczyć kwestii rozwoju regionalnego ekonomicznego i społecznego oraz nierówności, problemów infrastruktury, korzyści lokalizacji m.in. przemysłu, problemów sąsiedztwa, granic i barier, znaczenia i pomiaru odległości, polityki regionalnej i lokalnej, podziału administracyjno-terytorialnego. Możliwe są także prace dotyczące funkcjonowania firm, rynków etc. Prace muszą zawierać badanie ilościowe (ekonometryczne, statystyczne, symulacyjne etc. )

Przykładowa tematyka prac:

- determinanty, korzyści i koszty inwestycji i lokalizacji w sektorze przemysłowym (np. w branży motoryzacyjnej),

- przestrzenne badania marketingowe i badania rynku

- przestrzenna wycena nieruchomości

- rola UE / samorządów / rządu w rozwoju regionalnym,

- znaczenie granic i barier w procesach rozwoju

- zróżnicowanie przestrzenne budżetów powiatów i gmin

- rola sektora publicznego na poziomie regionalnym i lokalnym etc.

- znaczenie odległości w interakcjach gospodarczych, model rdzeń-peryferia

- teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego (statystyka i ekonometria przestrzenna)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Artykuły naukowe w języku angielskim www.buw.uw.edu.pl

Literatura uzupełniająca – metody ilościowe:

Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., 2009, Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”, CeDeWu,

Kopczewska K., 2006, Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN

Literatura uzupełniająca – zagadnienia przestrzenno-rozwojowe:

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygrodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa

Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Domański R., 2006, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Dutkowski M., 2004, Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t.551

Gaczek W., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań

Gorzym-Wilkowski W., 2006, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Studium z geografii społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Kaczmarek T., 2005, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Karwińska A, 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Bednarczyk J.L, Bukowski S.I., Przybylska-Kapuścińska W. (red), 2008, Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa

Tarajkowski J.(red), 2006, Wyzwania wobec polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- prowadzi krytyczną analizę zjawisk i procesów gospodarczo-społecznych

- selektywnie dobiera literaturę i argumenty, w oparciu o które prowadzi własne badanie

- samodzielnie zbiera i analizuje dane

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej. Znaczenie ma jakość pracy, zaangażowanie studenta, rzetelność badania naukowego

Semestr I – zaliczenie po przedstawieniu rozszerzonego konspektu pracy (w szablonie docelowym pracy, zarysowane treści wszystkich rozdziałów i podrozdziałów, zebrane dane i literatura, postawione pytanie badawcze i hipoteza)

Semestr II – gotowe ok. 60-70% pracy

Semestr III – zaliczenie na podstawie gotowej do złożenia pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)