Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Handel międzynarodowy, polityka handlowa i integracja ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG032
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Handel międzynarodowy, polityka handlowa i integracja ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Seminarium jest adresowane do wszystkich studentów IV roku WNE, którzy zdali wszystkie wymagane egzaminy a zwłaszcza TWM (lub Handel Zagraniczny) na roku III. Wymagania formalne

Pożądana jest wiedza mikroekonomii i makroekonomii I i II. Dobra znajomość bierna języka angielskiego jest konieczna.

Założenia wstępne

Seminarium magisterskie jest podsumowaniem studiów magisterskich i warunkiem koniecznym do uzyskania dyplomu.


Skrócony opis:

1. Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie i napisanie dobrej pracy magisterskiej Wymaga to jasnego sformułowania tez badawczych, przeglądu literatury przedmiotu i wykonania własnego badania empirycznego.

2. treści: uczestnicy poznają artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. Prowadzący seminarium pomaga wybrać teksty a potem ocenia ich przydatność dla planowanego tematu pracy

3. metoda realizacji przedmiotu: W trakcie seminarium uczestnicy przygotowują wstąpienia, na których prezentują artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. W drugim roku seminarium omawiane są napisane już fragmenty prac.

4. warunki uczestnictwa: wszyscy studenci IV roku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

5. zaliczenie: zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy magisterskiej. Zaliczenie IV roku wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy a V ukończenia pracy

Pełny opis:

W ramach seminarium na IV roku omawiane są (krótkie prezentacje połączone z dyskusją) wybrane klasyczne oraz najnowsze artykuły dotyczące analizy zmian strumieni handlu międzynarodowego, usług, bezpośrednich inwestycji zagranicznych integracji oraz skutków funkcjonowania różnych instrumentów polityki handlowej. Są to artykuły publikowane w poważnych czasopismach międzynarodowych. Powinno to umożliwić opanowanie profesjonalnego języka angielskiego oraz poznanie, które elementy teorii i polityki handlowej są kontrowersyjne i/lub mogą być przedmiotem badań empirycznych. Studenci zapoznają się również z wybranymi bazami danych i czasopism (JSTOR i inne). Pod koniec roku powinien zostać określony temat i struktura pracy magisterskiej. Z kolei zajęcia na piątym roku poświęcone są pogłębionej analizie zagadnień wybranych przez seminarzystów oraz prezentacji fragmentów prac magisterskich.

Tematy prac magisterskich obejmują zazwyczaj zagadnienia szeroko rozumianej wymiany handlowej, handlu usługami, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, polityki handlowej oraz skutków integracji gospodarczej. Chodzi tu np. o analizę empiryczną skutków stosowania wybranych instrumentów polityki handlowej, często w kontekście udziału Polski w Unii Europejskiej. Niektóre prace prezentują zasady działania instrumentów (np. anty-dumpingu) i skutki ich stosowania w gospodarce światowej. W innych pracach podejmowane są również zagadnienia dotyczące weryfikacji niektórych elementów teorii handlu międzynarodowego.

W swych pracach magistranci zazwyczaj prezentują proste lub nieco bardziej skomplikowane modele wyjaśniające efekty handlowe czy integracyjne. Najczęściej wykorzystywane są standardowe analizy ekonometryczne handlu towarami i usługami. W niektórych pracach wykorzystuje się policzalne modele symulacyjne równowagi cząstkowej. Następnie próbują dokonać ich empirycznej weryfikacji.

Podstawą analizy empirycznej są zazwyczaj dane handlowe zawarte w bazie danych Banku Światowego i WTO (WITS) dane makro i mikroekonomiczne zawarte w WDI (World Development Indicators) oraz np. dane dotyczące modeli grawitacyjnych (pochodzące z bazy CEPIII).

Przykładowe tematy prac z ostatnich kilku lat są następujące:

1. Zawartość czynników produkcji w handlu Polski z UE w latach 1989-2000; Analiza empiryczna w oparciu o teorię H-O.

2. Determinanty poziomego i pionowego handlu wewnątrzgałęziowego (w wymianie pomiędzy „starymi” a czterema nowymi członkami UE)

3. Konkurencja na rynku producentów lotniczych – rywalizacja firm Airbus oraz Boeing w świetle strategicznej polityki handlowej

4. Nieefektywny protekcjonizm wychowawczy …? Teoria i empiria. Analiza przypadków Meksyku, Korei Południowej, Australii i Nowej Zelandii;

5. Model „Flying Geese”. Czy ma zastosowanie w Europie?

6. Wykorzystanie art. XII GATT w przywracaniu równowagi bilansu płatniczego ze szczególnym uwzględnieniem Polski;

7. Subsydia: elementy teorii regulacji i praktyki na przykładzie rynku cukru w Polsce;

8. Polityka antydumpingowa UE w świetle teorii i badań empirycznych

9. Trade liberalization In Cotton.: Partial Equilibrium Approach.

10. Skutki integracji w świetle nowej teorii handlu. Symulacja skutków przystąpienia Polski do UE w wybranych gałęziach przemysłu.

11. Integracja gospodarcza a zróżnicowanie kulturowe – przykład filmów kinematograficznych. Analiza ekonomiczna problemu.

12. Wydatki budżetowe Unii Europejskiej w ujęciu power politics

13. Skutki liberalizacji handlu usługami telekomunikacyjnymi w Unii Europejskiej

14. Wpływ transformacji gospodarczej na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2006;

15. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy – substytucyjność czy komplementarność?

16. Krajowe determinanty napływu BIZ do państw Europy Środkowo-Wschodniej

17. Wpływ Internetu na handel międzynarodowy

Ten typ prac łączący elementy teorii z badaniami empirycznymi dobrze spełnia oczekiwania stawiane wobec prac magisterskich. W ostatnich latach trzy prace pisane w ramach tego seminarium zostały wyróżnione nagrodą im. Semkowa, za najlepszą pracę na WNE UW.

Literatura:

W trakcie seminarium literatura jest dopasowana do stosunkowo wąskich specjalizacji pisanych prac magisterskich. Literatura ta jest oparta o głównie wyspecjalizowane artykuły publikowane w uznanych czasopismach anglo-języcznych.

Jako przypomnienie dla studentów, którzy nie zdawali TWM I (lub Handlu Międzynardowego) zaleca się:

• Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, t.1, PWN, 2007. Cytowane jako podręcznik.

• C. Marrewijk, International Trade & the World Economy, Oxford University Press, 2002

Literatura obowiązkowa:

• R. C. Feenstra, Advanced International Trade, Theory and Evidence, Princeton Univ. Press 2004.

• L. Rivera-Batiz, M-A. Oliva, International Trade. Theory, Strategies and Evidence. Oxford Univ. Press, 2003.

• J. Francois, K. Reinert, Applied Methods for Trade Policy Analysis, A Handbook, H. Bowen, A. Hollander, J.M. Viaene, Applied International Trade Analysis, Macmillan Press, 1998.

Efekty uczenia się:

Studenci dzięki seminarium powinni:

Umieć:

1. analizować wybrane zawansowane teksty z uznanych czasopism angielsko- języcznych z dziedziny ekonomii międzynarodowej;

2. prezentować przeczytane teksty w sposób syntetyczny i czytelny dla innych uczestników seminarium

3. zyskać pogłębioną wiedzę na poziomie studiów magisterskich z wybranych przez siebie fragmentów teorii handlu, polityki handlowej, wymiany usługowej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz integracji gospodarczej;

4. prowadzić samodzielnie badania ekonometryczne i symulacje przy wykorzystaniu modeli równowagi cząstkowej

5. formułować hipotezy badawcze i dokonywać ich empirycznej weryfikacji

6. samodzielnie opracowywać strukturę pracy i badania

7. formułować wnioski cząstkowe i syntetyczne z przeprowadzonego badania.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie postępu prac w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

W trakcie IV roku ocena jest wystawiana na podstawie jakości prezentacji przygotowywanych przez seminarzystów, w trakcie których uczestnicy przygotowują wstąpienia, na których prezentują artykuły teoretyczne i empiryczne związane z proponowanymi tematami pracy. Zaliczenie IV roku wymaga przedstawienia wstępnej koncepcji pracy oraz wskazania głównych problemów metodologicznych i empirycznych, które wymagają rozwiązania.

Na drugim roku studiów magisterskich omawiane i analizowane są napisane już fragmenty pracy magisterskiej. Oceniane są zarówno postępy w badaniu empirycznym jak i opracowywanie fragmentów teoretycznych czy instytucjonalnych pracy magisterskiej. Postęp w tych pracach i jakość przedstawianych fragmentów stanowi podstawę do oceny zaliczenia, a całość pracy magisterskiej podstawę do oceny końcowej promotora.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)