Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korporacje transnarodowe, marketing i marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG049
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Korporacje transnarodowe, marketing i marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz/lub podstaw marketingu. Zalecane jest zaliczenie następujacych przedmiotów: korporacje transnarodowe, podstawy marketingu, marketing II oraz international marketing.

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest po pierwsze pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu kluczowych zagadnień strategii korporacji transnarodowych, marketingu oraz marketingu międzynarodowego. Następnie ,dokonanie wyboru tematyki pracy magisterskiej i jej uściślenia przez każdego uczedstnika. Kolejnym celem jest prezentacja i omawianie problematyki pracy magisterskiej. Celem końcowym jest napisanie w terminie pracy magisterskiej. Metoda realizacji celów to referowanie i dyskusja nad poszczególnymi problemami a po wybraniu tematyki pracy magisterskiej dyskusja nad jej fragmentami oraz nad zagadnieniemi szczegółowymi z jej zakresu. Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych problematyką seminarium i pragnących napisać z tego zakresu pracę magisterską. Zaliczenie na podstawie oceny z prezentacji wybranych zagadnień oraz fragmentów pracy magisterskiej.

Pełny opis:

50% czasu w pierwszych 2 semestrach seminarium przeznaczone jest na następujące przykładowe zagadnienia: strategie korporacji transnarodowych wg ich krajów pochodzenia, wpływ różnic kulturowych w krajach przyjmujących na strategie wejścia i ekspansji korporacji, wieloaspektowa analiza zagranicznych inwestycji bezpośrednich, oddziaływanie korporacji transnarodowych na gospodarki krajów macierzystych oraz przyjmujących, ewolucja form funkcjonowania korporacji transnarodowych. Następne 50% czasu przeznaczone jest na marketing w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Przykładowe zagadnienia obejmują: analizę w wymiarze krajowym i globalnym strategii produktu, ceny, dystrybucji i promocji; efekt kraju pochodzenia na wybór produktu przez nabywcę, wybór strategii standaryzacji/globalnej lub dopasowania do specyfiki lokalnych lub regionalych rynków, rola internetu w nowoczesnym marketingu dóbr konsumpcyjcych oraz instytucjonalnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa: John H.Dunning, Sarianna M. Lundan: Multinational Enterprises and the Global Economy , 2nd edition, Cheltenham 2008. Marian Gorynia: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Warszawa 2007. Philip Kotler: Marketing, Poznań 2005. Warren J. Keegan, Mark S. Green: Global Marketing, Upper Saddle River 2005. Jean-Pierre Jeannet, H. David Hennessey: Global Marketing Strategies, Boston 2007.

Literatura uzupełniająca : wybrane art. z naukowych czasopism krajowych i zagranicznych .

Efekty uczenia się:

Słuchacz powinien posiadać zaawansowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę z wybranego przez siebie zakresu tematycznego seminarium, która pozwoli mu na napisanie i obronę pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę seminarium składają się następujące elementy: w 10% obecność na zajęciach, w 30% aktywność na zajęciach , tzn. udział w dyskusji po opanowaniu zadanego do przeczytania materiału i w 60% ocena z indywidualnych prezenatcji na zajeciach oraz złożonych fragmentów pracy magisterskiej. Każdy uczestnik seminarium powinien mieć min. 3 prezentacje na semestr. Pod koniec 4 semestru seminarium praca magisterska powinna być ukończona/napisana w całości.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)