Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Firma, rynek czy hybryda, czyli o sposobach organizacji transakcji. Perspektywa ekonomii kosztów transakcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG060
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Firma, rynek czy hybryda, czyli o sposobach organizacji transakcji. Perspektywa ekonomii kosztów transakcyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Uczestnicy seminarium powinni interesować się kwestiami z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym szczególnie zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem organizacji.

Założenia wstępne

Wcześniejsze uczestnictwo słuchaczy seminarium w zajęciach z zakresu teorii firmy i funkcjonowania organizacji jest mile widziane.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z koncepcjami z zakresu organizational economics, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii kosztów transakcyjnych Olivera Williamsona, laureata nagrody Nobla w ekonomii za 2009 r. Podczas zajęć zostaną poruszone takie zagadnienia jak: najważniejsze współczesne teorie firmy, modele opisujące wybór przez przedsiębiorstwo wewnętrznej struktury organizacyjnej, wybór pomiędzy produkcją wewnątrz firmy, a zleceniem jej na zewnątrz / powstaniem struktury hybrydowej (problem granicy firmy), modele pokazujące wpływ rodzaju dominującej w organizacji wiedzy na jej strukturę organizacyjną, i inne. Seminarium ma pomóc studentom w wyborze tematu i napisaniu pracy magisterskiej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy naukowej, w tym z zasadami pisania prac magisterskich.

Pełny opis:

Spis zagadnień teoretycznych (przegląd zagadnień w celu wyboru tematu pracy mgr):

1. Ekonomia organizacji (organizational economics // economics of organization // organization theory)

2. Ekonomia działania organizacji w perspektywie historycznej – przegląd najważniejszych modeli

3. Rynek czy firma – najważniejsze modele tłumaczące wybór sposobu prowadzenia transakcji (teorie firmy)

4. Przegląd najważniejszych modeli z zakresu teorii organizacji, tj. organizational design, natural system approaches, contingency theory, Carnegie School and H. Simon, i inne.

5. Teoria organizacji w nowej ekonomii instytucjonalnej

6. Podejście badawcze ekonomii kosztów transakcyjnych O. Williamsona (czynniki decydujące o wyborze sposobu prowadzenia transakcji, rola specyficznych aktywów i ograniczonej racjonalności, wpływ zewnętrznego środowiska organizacyjnego na sposób organizacji transakcji)

7. Przegląd badań empirycznych z zakresu ekonomii kosztów transakcyjnych

Spis zagadnień metodologicznych (zasady pisania pracy mgr):

1. Warsztat pracy naukowej i zasady pisania prac mgr

2. Projektowanie badania empirycznego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Williamson O. (1985 [1998]), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.

Hardt Ł. (2009), Ekonomia kosztów transakcyjnych – geneza i kierunki rozwoju, WUW, Warszawa (rozdz. 3, 4, 5)

Literatura dodatkowa:

Na bieżąco polecana przez prowadzącego w zależności od tematyki zajęć, jak też zainteresowań studentów (tematyki prac mgr)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- zna podstawowe formy organizacyjne (firma, rynek, hybryda) i ich charakterystyki;

- rozumie podstawowe mechnizmy opisywane w teoriach badających czynniki określające sposoby prowadzenia transakcji;

- zna podstawowe teorie organziacji, tj. np.: organizational design, natural system approaches, contingency theory, Carnegie School and H. Simon, i inne;

- zna założenia i aparat badawczy ekonomii kosztów transakcyjnych;

- potrafi poddać krytyce ekonomiczne teorie firmy.

Umiejętności:

Student potrafi przygotować pracę magisterską, zgodnie z wymogami WNE UW.

Umiejętności społeczne:

Student potrafi prowadzić dyskusję w grupie seminaryjnej i efektywnie współpracować z prtomotorem.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru odbędzie się na podstawie konspektu pracy; ocena za drugi/trzeci semestr będzie oceną za przygotowaną pracę, zgodnie z zasadami oceniania prac obowiązującymi na WNE UW.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)