Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarstwo domowe w ujęciu ekonomicznym - decyzje wewnątrz- i między- pokoleniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG073
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarstwo domowe w ujęciu ekonomicznym - decyzje wewnątrz- i między- pokoleniowe
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej badającej problem z zakresu ekonomicznego podejścia do gospodarstwa domowego z wykorzystaniem metod statystycznych lub ekonometrycznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomii gospodarstwa domowego w ujęciu międzypokoleniowym i wewnątrzpokoleniowym. Na spotkaniach seminaryjnych studenci prezentują kluczowe fragmenty swoich prac magisterskich, które są dyskutowane przez pozostałych uczestników seminarium, co ma na celu przygotowanie studentów do obrony pracy magisterskiej.

Pełny opis:

W pierwszym semestrze zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do sformułowania celu pracy magisterskiej, postawienia dobrze określonego pytania badawczego i sformułowania hipotez szczegółowych możliwych do testowania w badaniu statystycznym lub ekonometrycznym przedstawionym w pracy magisterskiej. Pierwsze spotkania będą miały formę zbliżoną do wykładu, na którym prowadzące przedstawią zagadnienia ekonomii gospodarstwa domowego (np. modele kolektywne i unitarne) m. in. na przykładzie wewnątrzpokoleniowej decyzji o podaży pracy, specjalizacji członków gospodarstwa domowego, międzypokoleniowych transferów pieniężnych i niepieniężnych (pomoc pieniężna, spadki, opieka). Ponadto, studentom zostaną zaprezentowane bazy danych mikroekonomicznych, które mogą być wykorzystane w pracach magisterskich (np. BAEL, BBGD, SILC, SHARE, GGP i inne) oraz bazy literatury przedmiotu niezbędnej do przygotowania pracy. Na zakończenie części wprowadzającej do problematyki seminarium, studentom zostaną przedstawione etapy pracy badawczej (konceptualizacja, operacjonalizacja, postawienie celu pracy, pytania badawczego i hipotez szczegółowych, wybór metody badawczej, testowanie hipotez). W drugiej części pierwszego semestru studenci pracują nad wyborem problemu badawczego podejmowanego w pracy magisterskiej. Poznają samodzielnie literaturę przedmiotu i przedstawiają ją na seminarium a także przeglądają bazy danych, które mogą zostać wykorzystane w ich badaniu statystycznym lub ekonometrycznym. Studenci opracowują metodę weryfikacji hipotez badawczych i konspekt całej pracy magisterskiej. Na koniec semestru znają najważniejsze pozycje literatury przedmiotu, mają wstępny plan badania statystycznego lub ekonometrycznego (metoda i dane źródłowe) i przygotowany konspekt pracy.

W drugim semestrze celem seminarium jest przeprowadzenie zaplanowanego w pierwszym semestrze badania statystycznego lub ekonometrycznego i napisanie szczegółowego konspektu pracy magisterskiej. Studenci przygotowują bazę danych do analiz i opracowują szczegółowo metodę weryfikacji hipotez (określają i przygotowują do analizy zmienne, wybierają testy statystyczne lub zmienne i postać modelu ekonometrycznego). Seminaria są przeznaczone przede wszystkim na indywidualne konsultacje prac magisterskich. Raz w miesiącu na seminarium wszyscy studenci przedstawiają postępy w badaniu statystycznym lub ekonometrycznym i omawiają z uczestnikami seminarium jego kluczowe założenia i wyniki. Otrzymane komentarze i uwagi od uczestników seminarium mogą być przydatne w udoskonaleniu metody badawczej a także w przejrzystym i zrozumiałym przygotowaniu opisu badania i jego wyników. Studenci pracują nad przygotowaniem konspektów poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej. Na koniec drugiego semestru studenci mają główne wyniki badania empirycznego (statystycznego lub ekonometrycznego), zaakceptowany szczegółowy konspekt prac i znają zasady merytoryczne i formalne przygotowania tekstu.

Trzeci semestr seminarium ma na celu wypracowanie ostatecznej wersji tekstu pracy magisterskiej, jego redakcję i edycję. Na spotkaniach seminaryjnych studenci prezentują swoje prace magisterskie i dyskutują wyniki badania w grupie, w celu przygotowania się do obrony a także sprawdzenia, czy w tekście pracy magisterskiej nie pominięto żadnych istotnych wątków.

Literatura:

Chiappiori, P-A. (1992). Collective Labor Supply and Welfare. Journal of Political Economy 100(3): 437-467.

Rosenzweig, M. R. and Stark, O. (1997). Handbook of Population and Family Economics. Amsterdam 1997: Elsevier.

Albertnini, M., Kohli, M. and Vogel, C. (2007). Intergenerational transfers of time and money in European families: common patterns — different regimes? Journal of European Social Policy 17: 319-334.

Pozostała literatura dobrana indywidualnie do tematu pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna najważniejsze modele teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących ekonomii gospodarstwa domowego w ujęciu wewnątrzpokoleniowym i międzypokoleniowym.

2. Student zna mikroekonomiczne bazy danych takie jak np. BAEL, BBGD, SILC, SHARE, GGP

3. Student ma wiedzę o najważniejszych etapach pracy badawczej i zasadach pisania tekstu

Umiejętności:

1. Student ma umiejętność organizacji badania wedle etapów pracy badawczej; potrafi zaplanować i przeprowadzić samodzielne badanie statystyczne i ekonometryczne.

2. Student potrafi sformułować problem badawczy, jego konceptualizację i operacjonalizację; określić cel pracy, pytania badawcze i hipotezy badawcze w oparciu o teorię ekonomii. Student ma umiejętność wyboru metody testowania hipotezy badawczej, oraz wyszukania, oceny przydatności oraz korzystania ze źródeł danych.

3. Student potrafi przygotować dane do analizy opisowej, statystycznej i ekonometrycznej oraz przeprowadzić te analizy.

4. Student ma umiejętność syntezy wyników i formułowania wniosków oraz prezentacji, w formie pisemnej, założeń, sposobu realizacji i wniosków z własnego badania. Umie odnieść uzyskane wyniki do teorii ekonomii i wskazać najdonioślejsze wyniki. Potrafi przygotować plan tekstu i zorganizować odpowiednio jego strukturę. Umie napisać tekst akademicki przedstawiający problem badawczy i jego rozwiązanie oraz sporządzić do niego odpowiednio opisane tabele i wykresy, odwołania do źródeł i bibliografię.

5. Student ma umiejętność analizy i syntezy tekstów teoretycznych i empirycznych.

6. Student ma umiejętności poszerzania i pogłębiania wiedzy w samodzielnie wybranym zakresie.

Kompetencje społeczne:

1. Student ma świadomość ważności systematycznej pracy oraz konieczności zaplanowania działań w długim okresie prowadzącym do realizacji celu.

2. Student ma świadomość korzyści płynących z konsultacji i dyskusji w grupie. Docenia kulturę wypowiedzi ustnej i pisemnej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Dostarczenie konspektu pracy, konspektu rozdziałów, przygotowanej pracy magisterskiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)