Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyczyny i skutki nierówności ekonomicznych – od Marksa do Piketty’ego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG104
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przyczyny i skutki nierówności ekonomicznych – od Marksa do Piketty’ego
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

W ostatnich latach nierówności ekonomiczne (dochodowe, majątkowe) stały się jedynym z najważniejszych problemów badawczych w ekonomii. Stało się tak zarówno z powodu wyraźnego wzrostu nierówności dochodowych w wielu krajach wysoko rozwiniętych, jak również z powodu głośnej książki Thomasa Piketty’ego (Capital in the Twenty-First Century, 2014). Sugeruje ona, iż w kapitalizmie nieuchronnie rosną nierówności dochodowe i majątkowe co przyczynia się do konfliktów społecznych i politycznych oraz do powstania społeczeństw patrymonialnych. Niniejsze seminarium magisterskie poświęcone jest badaniom nad przyczynami i konsekwencjami nierówności ekonomicznych. W ramach seminarium powstawać mogą prace empiryczne poświęcone weryfikacji hipotez dotyczących determinantów nierówności ekonomicznych i ich społeczno-ekonomicznych skutków. Możliwe są również prace o charakterze teoretycznym, porównawczym czy historycznym dotyczące teorii ekonomicznych wyjaśniających zmiany w nierównościach.

Pełny opis:

Nierówności społeczno-ekonomiczne (dochodowe, konsumpcyjne, majątkowe, ale również nierówności w zdrowiu czy w szczęściu) stały się ostatnio jednym z najistotniejszych i najpopularniejszych zagadnień badawczych w ekonomii. SIlny impuls w tym kierunku dała głośna książka Thomasa Piketty’ego (Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014), w której przedstawiona jest wizja poważnego wzrostu nierówności ekonomicznych w kapitalizmie, które doprowadzą do powrotu do społeczeństw patrymonialnych (dziedziczenie pozycji ekonomicznej). Zagadnienie nierówności ekonomicznych oraz ich nieuchronności w kapitalizmie było jednak badane w ekonomii również znacznie wcześniej m.in. w pracach Karola Marksa i Vilfredo Pareto.

W ramach niniejszego seminarium magisterskiego powstawać mogą empiryczne i analityczne prace dotyczące weryfikacji ekonomicznych teorii (stworzonych m.in. przez Piketty’ego, Marksa, Pareto i in.) mających określone predykcje względem nierówności ekonomicznych. Predykcje te mogą dotyczyć nieuchronności wzrostu nierówności, determinantów wzrostu nierówności lub społeczno-ekonomicznych skutków wzrostu nierówności ekonomicznych. W ramach seminarium powstawać mogą prace empiryczne wykorzystujące międzynarodowe dane o nierówności lub też dotyczące wybranego kraju (USA, Polska, itp.). Możliwe są również prace o charakterze teoretycznym, porównawczym czy historycznym dotyczące teorii ekonomicznych związanych z nierównościami. Prace tego typu mogą dotyczyć np. porównania tez Piketty’ego z teoriami ekonomicznymi Marksa czy też próby zrozumienia (lub odniesienia do współczesności) historycznych teorii związanych z nierównościami ekonomicznymi.

W szczególności prace empiryczne mogą dotyczyć następujących zagadnień:

- weryfikacja założeń i tez T. Pikettyego dotyczących wzrostu nierówności dochodowych i majątkowych w kapitalizmie

- weryfikacja tez K. Marksa dotyczących zmian w nierównościach ekonomicznych

- testowanie empiryczne tez V. Pareto dotyczących formy (prawo potęgowe, power law) rozkładu dochodów, majątku i innych zmiennych ekonomicznych

- badanie empiryczne skutków rosnących nierówności w kontekście ich wpływu na wzrost gospodarczy, innowacyjność, szczęście, przestępczość, zdrowie, konflikty społeczne i polityczne itp.

- badanie trendów, determinantów i skutków nierówności ekonomicznych w Polsce

- pomiar i wyjaśnienie nierówności w zdrowiu, szczęściu i innych wymiarach dobrobytu

- badanie wpływu osób bogatych (i grupy osób najbogatszych) na przebieg procesów ekonomicznych i politycznych

- pomiar nierówności szans na osiągnięcie dochodów, zdrowia i szczęścia

- analiza wpływu postępu technologicznego na nierówność

- związki miedzy instytucjami a nierównością

- wpływ ostatniego kryzysu gospodarczego na nierówności ekonomiczne.

Literatura:

Literatura będzie dostosowana do celów konkretnej pracy. Poza tym wykorzystane będą następujące pozycje ogólne:

Thomas Piketty, Capital in the 21st century, Harvard University Press, 2014.

Anthony Atkinson, Francois Bourguignon, Handbook of income distribution, Elsevier, vol. 2, 2015.

Angus Deaton, The great escape: health, wealth and the origins of inequality, Princeton University Press, 2013.

Branko Milanovic, The haves and the have-nots: a brief and idiosyncratic history of global inequality, Basic Books, 2011.

Joseph Stiglitz, The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W. W. Norton & Company, 2013.

Efekty uczenia się:

Podstawowym efektem seminarium jest ukończona praca magisterska. Poza tym po ukończeniu seminarium student powinien:

- posiadać wiedzę o głównych teoriach ekonomicznych dotyczących przyczyn i skutków nierówności ekonomicznych;

- znać względne zalety i wady różnych koncepcji, definicji i miar nierówności itp.;

- rozumieć i znać podstawowe trendy dotyczące zmian w rozkładzie dochodów w skali świata, kontynentów, grup krajów i Polski;

- wykorzystywać oprogramowanie statystyczne do pomiaru zjawisk dystrybucyjnych;

- potrafić przeprowadzić badanie empiryczne z zakresu ekonomii nierówności.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest oceniane na podstawie postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej oraz jakości pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)