Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia, filozofia i metodologia ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG106
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia, filozofia i metodologia ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z krytycznym spojrzeniem na ekonomię, a więc analiza zarówno wybranych problemów w teorii ekonomii z punktu widzenia filozofii nauki, czy też studia nad rozwojem ekonomii w perspektywie historycznej. Współcześnie metodologowie ekonomii coraz częściej korzystają z osiągnięć filozofów nauki, aby opisać i wyjaśnić takie kwestie w teorii ekonomii jak chociażby relację mikro- do makroekonomii (filozoficzny problem redukcjonizmu), czy też to, jaki charakter mają prawa ekonomiczne, w tym to, na ile ich treść zależy od kontekstu, a na ile są one uniwersalne (filozoficzny problem charakteru praw naukowych i bardziej ogólnie zagadnienia związane z wyjaśnianiem w nauce). Podczas zajęć możliwe będzie również analizowanie historii rozwoju ekonomii. Celem zajęć jest wsparcie studentów w przygotowywaniu prac magisterskich

Pełny opis:

W obszarze filozofii i metodologii ekonomii analizowane będą następujące zagadnienia:

1. Natura praw ekonomicznych – czy uniwersalne, czy zależne od kontekstu, czy mające charakter niezmiennych praw natury, czy jedynie stwierdzeń o występowaniu tendencji, itp.

2. Modele ekonomiczne – jak wyjaśniać za pomocą modeli, które nigdy nie są idealnym odwzorowaniami rzeczywistości gospodarczej? Jakie są relacje pomiędzy modelami a teorią ekonomii? Czy modele mogą być realistyczne w sytuacji, gdy ich założenia realistycznymi nie są?

3. Metody wyjaśniania w ekonomii – czy wyjaśnić to dokonać subsumpcji pod prawa? Czy wyjaśnić dane zjawisko gospodarcze oznacza znaleźć jego przyczynę? Czy wyjaśnić to odkryć mechanizm prowadzący do danego zjawiska?

4. Kwestia relacji pomiędzy mikro- a makroekonomią – czy makro teorię można zbudować na mikroekonomicznym fundamencie (problem redukcjonizmu i emergencji)?

5. Rola metafor i języka w teorii ekonomii

6. Granice ekonomii – problem ekspansjonizmu i imperializmu ekonomii; status nowych podejść badawczych, np. neuroekonomii, itp.

7. Metody porównywania teorii ekonomicznych – weryfikacja, falsyfikacja, czy potrzeba zupełnie innych metod/kryteriów?

8. Ekonomia a gospodarka – pomiędzy realizmem a konstruktywizmem. Na ile badacz sam „stwarza” świat, który analizuje, a na ile go „odkrywa”?

W zależności od zainteresowań uczestników seminarium podejmować będziemy również inne zagadnienia z obszaru filozoficznej refleksji nad ekonomią.

W obszarze historii myśli ekonomicznej to, jakie będziemy analizować kwestie zależało będzie od zainteresowań uczestników seminarium.

Literatura:

Hardt Ł. (2013), Studia z reailstycznej filozofii ekonomii, Warszawa: C.H. Beck.

Hausman D. (2007), The Philosophy of Economics.

An Anthology, Cambridge: CUP.

Reiss J. (2013), The Philosophy of Economics: A Contemporary Introduction, New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

- zna podstawowe koncepcje z zakresu filozoficznej refleksji nad ekonomią;

- potrafi wykorzystywać wybrane koncepcje z filozofii nauki do metodologicznej refleksji nad wybranymi zagadnieniami z zakresu teorii ekonomii;

- potrafi krytycznie spojrzeć na wybrane zagadnienia w teorii ekonomii;

- zna historię rozwoju ekonomii.

Umiejętności:

Student potrafi przygotować pracę magisterską, zgodnie z wymogami WNE UW.

Umiejętności społeczne:

Student potrafi prowadzić dyskusję w grupie seminaryjnej i efektywnie współpracować z promotorem

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru odbędzie się na podstawie konspektu pracy; ocena za drugi/trzeci semestr będzie oceną za przygotowaną pracę, zgodnie z zasadami oceniania prac obowiązującymi na WNE UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt
Prowadzący grup: Łukasz Hardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt
Prowadzący grup: Łukasz Hardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hardt
Prowadzący grup: Łukasz Hardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)