Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność i strategie rozwoju firm i obszarów terytorialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG115
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność i strategie rozwoju firm i obszarów terytorialnych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia na WNE UW chcących napisać pracę magisterską o tematyce powiązanej z zagadnieniami konkurencyjności oraz strategii rozwoju, w odniesieniu tak do firm, jak i jednostek terytorialnych (samorządów, regionów, krajów, ugrupowań międzynarodowych itp. Prace magisterskie powstają w oparciu o badania własne studenta, które mogą być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (badania statystyczne, ekonometryczne), jak i jakościowych (m.in. jakościowe metody badań marketingowych i in.), w oparciu o dane zastane, jak i wywołane (np. zebrane w drodze ankietowania respondentów).

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów wszystkich kierunków i specjalności studiów II stopnia na WNE UW chcących napisać pracę magisterską o tematyce powiązanej z zagadnieniami konkurencyjności oraz strategii rozwoju, w odniesieniu tak do firm, jak i jednostek terytorialnych (samorządów, regionów, krajów, ugrupowań międzynarodowych itp.). Zakres tematyczny prac magisterskich jest szeroki, są to niekiedy prace z pogranicza nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Kluczowymi kryteriami wyboru problemów badawczych, które staną się przedmiotem pracy studenta, są: 1) zgodność tematyki z zainteresowaniami i kompetencjami studenta; 2) dopasowanie tematu pracy do obecnego stanu wiedzy i istniejących wyzwań badawczych; 3) dostępność danych i metod badawczych, z pomocą których można zrealizować zamierzenia badawcze. Prace magisterskie powstają w oparciu o badania własne studenta, które mogą być realizowane z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych, zarówno ilościowych (badania statystyczne, ekonometryczne), jak i jakościowych (m.in. jakościowe metody badań marketingowych i in.), w oparciu o dane zastane, jak i wywołane (np. zebrane w drodze ankietowania respondentów). Przykładowe zagadnienia, które mogą stać się polem poszukiwania pomysłów na prace badawcze to:

• Źródła i determinanty konkurencyjności miast, regionów, krajów oraz przedsiębiorstw,

• Polityka publiczna (samorządów, krajów, ugrupowań ponadnarodowych) na rzecz konkurencyjności i rozwoju,

• Strategie rozwoju podmiotów komercyjnych i publicznych,

• Strategie marketingowe podmiotów komercyjnych i publicznych,

• Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw,

• Marketing miejsc: tworzenie marek terytorialnych, promocja turystyczna i gospodarcza samorządów,

• Efekt kraju pochodzenia i etnocentryzm konsumencki,

• Skuteczność i efektywność strategii marketingowych oraz narzędzi marketingowych,

• Metody analiz i badań rynkowych.

Podczas pierwszych spotkań seminaryjnych studenci zapoznają się z wymaganiami dot. prac magisterskich oraz z metodyką badań ekonomicznych. Kolejne spotkania poświęcone są na kwerendę (zbieranie i metodyczną analizę literatury) i stopniowe tworzenie konspektu pracy, tj. w szczególności zdefiniowanie problemu badawczego, pytań badawczych, hipotezy, metody oraz planu pracy. Dalsze etapy współpracy seminaryjnej obejmują konsultacje powstających fragmentów pracy.

Praca dyplomowa może mieć postać rozwiniętego dzieła składającego się z kilku rozdziałów o objętości kilkudziesięciu stron lub (zgodnie z uchwałą Rady Wydziału WNE UW) może mieć postać artykułu naukowego wraz z suplementem.

Literatura:

Literatura jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb wynikających z zainteresowań badawczych studentów oraz planu pracy magisterskiej. Studenci powinni zaznajomić się z podstawową literaturą dotyczącą metodologii badań społecznych, gł. ekonomicznych, w tym: Mark Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa, 1995; Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa, 2013; Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, UE w Poznaniu, 1999.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu seminarium student zna czynniki determinujące konkurencyjność firm oraz obszarów terytorialnych. Zna zasady tworzenia strategii ogólnych i strategii marketingowych. Student ma wiedzę nt. metod prowadzenia badań ekonomicznych. Student wie jak wyszukiwać oraz korzystać w badaniach naukowych z wiarygodnych źródeł wiedzy.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu seminarium student potrafi formułować pytania i hipotezy (tezy) badawcze, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych, samodzielnej analizy tekstów naukowych, zbierania i selekcji danych. Potrafi wyjaśnić znaczenie uzyskanych wyników prowadzonych badań oraz poddać je analizie krytycznej w świetle dostępnego stanu wiedzy.

KOMPETENCJE

Po ukończeniu kursu student umie dokonywać krytycznej analizy źródeł, stanowisk różnych autorów, przesłanek i argumentów, interpretować i formułować samodzielne wnioski. Zajęcia kształcą samodzielność analizy problemów, umiejętność wypowiedzi publicznych, komunikacji prezentacji, dyskusji, krytyki i obrony własnych poglądów.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za aktywność w tworzeniu własnej pracy magisterskiej oraz za aktywny udział w pracy seminaryjnej. Podstawą zaliczenia kolejnych semestrów seminarium jest realizacja ustalonego na początku planu tworzenia pracy magisterskiej.

Warunkiem zaliczenie seminarium magisterskiego jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczne postępy w pisaniu pracy magisterskiej. Podstawą zaliczenia pierwszego semestru jest przygotowanie koncepcji pracy popartej kwerendą literaturową – na koncepcję pracy składa się określenie problemu badawczego, sformułowanie pytań badawczych, wybór metody, zbudowanie hipotezy pracy oraz stworzenie planu pracy. Drugi semestr zajęć kończy się przygotowaniem co najmniej jednego rozdziału pracy magisterskiej oraz szczegółowego planu badania własnego. Trzeci semestr zaliczany jest na podstawie zaakceptowanej przez promotora pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Górski
Prowadzący grup: Jarosław Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)