Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia innowacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG117
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia innowacji
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studenta/studentkę do napisania pracy poświęconej innowacjom w gospodarce. Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje m.in.

- produkcję wiedzy naukowej i technologicznej,

- dyfuzję innowacji w gospodarce,

- strategie innowacyjne i patentowe firm,

- rolę korporacji międzynarodowych i start-upów,

- finansowanie innowacji, w tym rynek Venture Capital

- sektorowe systemy innowacji,

- rolę państwa w rozwoju innowacji.

Nastawienie seminarium jest raczej mikroekonomiczne: interesuje nas poziom firm i sektorów. Praca magisterska ma mieć co do zasady charakter empiryczny, wykorzystujący bazy danych używane w ekonomii innowacji (bazy firm, patentów, publikacji naukowych, projektów wspieranych przez VC).

Pełny opis:

Mimo rosnącego znaczenia innowacji w gospodarce i biznesie, ekonomia innowacji nie jest wykładana jako część standardowego programu studiów ekonomicznych. Dlatego pierwsza część seminarium będzie polegała na wprowadzeniu do przedmiotu przez prowadzącego seminarium. Omówione zostaną następujące tematy:

1. Na czym polega uczenie się firm, gospodarek i społeczeństw

2. Wprowadzania innowacji a maksymalizacja zysku

3. Umiejętności i ograniczenia firm. Strategie innowacyjne

4. Finansowanie innowacji

5. Przedsiębiorczość, zakładanie nowych firm technologicznych

6. Systemowy charakter innowacji

7. Polityka państwa w dziedzinie nauki, innowacji i technologii.

Kolejna część seminarium będzie poświęcona dokładnemu omówieniu źródeł danych, które można wykorzystać w badaniach nad innowacjami w tym:

- dane z poziomu firm (ORBIS, Community Innovation Survey)

- dane o wydatkach na B+R (OECD)

- dane patentowe (PATSTAT, Google Patents)

- dane bibliometryczne ( Web of Science)

- dane o rynku VC (np. Crunchbase)

Omówione zostaną struktura tych baz, ich możliwości i ograniczenia. Wykorzystanie innych źródeł danych, zaproponowanych przez studentów – w tym dane z zebranych własnoręcznie ankiet czy uzyskane poprzez web-scraping - jest oczywiście możliwe. W tej części seminarium, w miarę potrzeb, studenci uzupełnią swoją wiedzę z data analytics.

Przykładowe tematy prac magisterskich

- Strategie innowacyjne i patentowe firm w przekroju branżowym i narodowym;

- Kapitał ludzki a innowacyjność w firmach;

- Czynniki rozwoju przedsiębiorczości technologicznej;

- Rozwój rynku zielonych technologii w danym sektorze (np. energetycznym, motoryzacyjnym);

- Nierówności regionalne w produkcji wiedzy i technologii

- Zagraniczne inwestycje bezpośrednie (FDI) a rozwój innowacji;

- Technologie cyfrowe a strategie innowacyjne firm;

- Innowacje a struktura rynku;

- Stan i perspektywy rozwoju sektora Venture Capital w Polsce/regionie/Europie;

- Rozwój crowdfundingu – zalety i słabości tego rodzaju finansowania;

- Wsparcie państwowe a rodzaje i jakość innowacji wdrażanych przez firmy;

- Wsparcie państwowe a aktywność patentowa firm.

Oczywiście, mile widziane są własne propozycje studentów.

Literatura:

Fagerberg, J.; Mowery, D. C.; Nelson, R. R. (2006): The Oxford Handbook of Innovation: OUP Oxford (Oxford Handbooks in Business and Management)

Malerba, F.; Nelson, R. R.; Orsenigo, L.; Winter, S. G. (2016): Innovation and the Evolution of Industries. History-Friendly Models: Cambridge University Press.

Shane, Scott (2008): The Handbook of Technology and Innovation Management, John Wiley & Sons.

Tidd, J., & Bessant, J. R. (2020). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons.

Oraz szereg artykułów naukowych, np.

Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16.

Corporate Strategy and the Theory of the Firm in the Digital Age

Foss, N. J., & Saebi, T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?. Journal of management, 43(1), 200-227.

Bell, A., Chetty, R., Jaravel, X., Petkova, N., & Van Reenen, J. (2019). Who becomes an inventor in America? The importance of exposure to innovation. The Quarterly Journal of Economics, 134(2), 647-713.

Bloom, N., Jones, C. I., Van Reenen, J., & Webb, M. (2020). Are ideas getting harder to find?. American Economic Review, 110(4), 1104-44.

Efekty uczenia się:

- Rozumienie ekonomicznych teorii innowacji

- Umiejętność analizy danych poświęconych innowacjom i postępowi technologicznemu: wynajdywanie, analiza i prezentacja danych

- Znajomość podstawowych wyników z literatury

- Umiejętność pisemnego formułowania problemów ekonomicznych i rozwiązywania

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest uczestnictwo w zajęciach i postępy w pisaniu pracy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)