Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

e-Gospodarka czyli Digital Economy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG119
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: e-Gospodarka czyli Digital Economy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Obecnie uczestniczymy w tzw. czwartej rewolucji związanej z ucyfrowieniem gospodarki. Wpływa to na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na powstawanie nowych usług jak i zmianę struktury rynku. Jednocześnie w ramach procesów integracyjnych wprowadzany jest Jednolity Rynek Cyfrowy i znoszone bariery w wirtualnym świecie. Właśnie tymi zagadnieniami chciałabym się z Wami zajmować jednocześnie włączając Was w prace w ramach DELab UW (www.delab.uw.edu.pl)

Pełny opis:

e-Gospodarka stanowi prawdziwe wyzwanie dla współczesnych ekonomistów. Pomimo znaczącego wpływu na współczesne funkcjonowanie ekonomii, "gospodarka cyfrowa" stanowi wciąż marginalny obszar badań ekonomicznych. Już sam termin „gospodarka cyfrowa” nie został przez naukę ekonomii precyzyjnie zdefiniowany. Również nie ma wypracowanego podejścia w mierzeniu wielkości tego sektora. Intuicyjnie wiemy, że cyfryzacja nie dotyczy samego ICT. Jej miarą nie może być sama dostępność Internetu czy też rozmiar i przepływy sektora ICT wyodrębnionego w oparciu o klasyfikację PKD/NACE. Konwencjonalne metody badania gospodarki cyfrowej zawodzą ponieważ, ucyfrowienie i dyfuzja ICT są procesem biegnącym w dużym stopniu w poprzek tradycyjnych sektorowych podziałów aktywności ekonomicznej.

Internet jest gigantycznym zbiorem rozproszonych źródeł informacji o aktywności ekonomicznej przedsiębiorstw, z których ważna część jest generowana przez same firmy w formie (milionów) ‘cyfrowych śladów’. Zajęcia mają na celu zmierzenie się z tymi nowymi wyzwaniami, zbadanie potencjału tkwiącego w tego rodzaju danych na potrzeby analiz ekonomicznych, a w szczególności opracowanie nowego podejścia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi BigData, pozwalającego na zbadanie faktycznego rozmiaru i znaczenia gospodarki cyfrowej.

Zajęcia przygotują Was do napisania pracy magisterskiej oraz mają wspierać go w procesie pisania pracy. Program zajęć rozłożony jest na współpracę ze studentami przez 1,5 roku.

Literatura:

Aghion, P., M. Dewatripont, et al. (2012). Industrial policy and competition, National Bureau of Economic Research.

Aiginger, K. (2007). "Industrial policy: a dying breed or a re-emerging phoenix." Journal of Industry, Competition and Trade 7(3-4): 297-323.

Arellano, M. and O. Bover (1995). "Another look at the instrumental variable estimation of error-components models." Journal of Econometrics 68(1): 29-51.

Audretsch, D. B., A. Segarra, et al. (2014). "Why don't all young firms invest in R&D?" Small Business Economics 43(4): 751-766.

Besley, T., M. Coelho, et al. (2013). "Investing for prosperity: skills, infrastructure and innovation." National Institute Economic Review 224(1): R1-R13.

Blundell, R. and S. Bond (1998). "Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models." Journal of Econometrics 87(1): 115-143.

Brynjolfsson, E. (1993). "The productivity paradox of information technology." Communications of the ACM 36(12): 66-77.

Brynjolfsson, E. and L. M. Hitt (2003). "Computing productivity: Firm-level evidence." Review of economics and statistics 85(4): 793-808.

Dimelis, S. P. and S. K. Papaioannou (2011). "ICT growth effects at the industry level: A comparison between the US and the EU." Information Economics and Policy 23(1): 37-50.

Dumbill, E. (2012). "What is big data? An introduction to the big data landscape." oreilly. com, http://radar. oreilly. com/2012/01/what-is-big-data. html.

Einav, L. and J. D. Levin (2013). The data revolution and economic analysis, National Bureau of Economic Research.

European Commision (2015). A Digital Single Market Strategy for Europe.

Harrison, A. and A. Rodríguez-Clare (2009). Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries, National Bureau of Economic Research.

King, G. (2014). "Restructuring the Social Sciences: Reflections from Harvard's Institute for Quantitative Social Science." PS: Political Science & Politics 47(01): 165-172.

Lucas, R. E. (1988). "On the mechanics of economic development." Journal of monetary economics 22(1): 3-42.

Nathan, M. and A. Rosso (2013). "Measuring the uk’s digital economy with big data." The Nafional Insfitute of Economic and Social Research, July 22nd.

Nathan, M., A. Rosso, et al. (2014). "Mapping'Information Economy'Businesses with Big Data: Findings for the UK."

Rodrik, D. (2004). "Industrial policy for the twenty-first century."

Romer, P. M. (1994). "The origins of endogenous growth." The journal of economic perspectives: 3-22.

Shahiduzzaman, M. and K. Alam (2014). "Information technology and its changing roles to economic growth and productivity in Australia." Telecommunications Policy 38(2): 125-135.

Varian, H. R. (2014). "Big data: New tricks for econometrics." The Journal of Economic Perspectives: 3-27.

Vu, K. M. (2011). "ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the 1996–2005 period." Telecommunications Policy 35(4): 357-372.

Efekty uczenia się:

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do procesów zachodzących w gospodarce światowej, potrafi analizować zjawiska gospodarcze w skali makro i dobierać krytycznie dane i metody analiz problemów gospodarki światowej

Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospdoarczych zachodzacych w gospdoarce globalne jak i w samej Polsce

Student potrafi modelować złożone procesy makroekonomiczne

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania pracy magisterskiej

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest efektywne uczestniczenie w zajęciach. Efekt końcowy - czyli napisanie pracy magisterskiej zależy w dużej mierze od motywacji studentów. Nie wymagamy napisania pracy w celu zaliczenia seminarium lecz systematycznego uczestnictwa w spotkaniach i współpracy na kolejnych etapach opracowywania analiz. Zakładamy, że w ramach semestru I student, we współpracy z nami, pozna narzędzia i sposoby analizowania strategicznego. Semestr II powinien być poświęcony zdefiniowaniu głównych problemów (tez badawczych) i odnalezieniu danych pozwalających na weryfikację empiryczną tych tez. Semestr trzeci to praca nad zakończenie pisania pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Śledziewska
Prowadzący grup: Katarzyna Śledziewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)