Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka i wzrost gospodarczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG137
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka i wzrost gospodarczy
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Rozwój i wzrost gospodarczy, nierówności dochodowe, globalny kryzys finansowy, polityka inwestycyjna czy wsparcie przedsiębiorstw – to tylko wybrane przykłady wątków pojawiających się w debatach polityków. Wzrost gospodarczy jest ściśle powiązany z polityką, dotyczy bowiem redystrybucji zasobów pomiędzy członkami społeczeństwa, pomiędzy regionami, jak również pokoleniami. Gospodarka i jej rozwój jest często głównym przedmiotem konfliktu politycznego.

Seminarium jest skierowane do studentów, którzy chcieliby przygotować pracę poświęconą funkcjonowaniu instytucji politycznych z perspektywy ekonomii.

Pełny opis:

W czasie seminarium, w ramach perspektywy badawczej Public Choice, Political Economy, Fiscal Federalism omawiane będą wybrane teorie oraz narzędzia badawcze wraz z przedstawieniem możliwości ich aplikacji. Poniżej przykładowe tematy:

1. Demokracje, dyktatury a rozwój gospodarczy

2. Konkurencja polityczna i szara strefa (korupcja)

3. Stabilność rządu i dobrobyt społeczny

4. Koalicje, rządy większościowe i rozwój przedsiębiorczości

5. Polityczny cykl budżetowy a wydatki inwestycyjne

6. System parlamentarny i prezydencki a wielkość sektora publicznego

7. Systemy wyborcze a nierówności dochodowe

8. Federalizm fiskalny i dług publiczny

W ramach seminarium student nabywa umiejętność samodzielnego napisania pracy magisterskiej: umiejętność napisania projektu badawczego, poszukiwania i opracowania literatury; postawienia i uzasadnienia problemu badawczego, sporządzenia planu pracy, dobrania lub stworzenie własnych narzędzi badawczych i interpretacji wyników badań w świetle literatury przedmiotu.

Literatura:

Literatura zostanie dopasowana do zainteresowań uczestników i tematyki przygotowywanych prac magisterskich

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedzę za zakresu ekonomii politycznej

- Student dzięki odwołaniu do podstaw teoretycznych i badań empirycznych potrafi interpretować zjawiska i procesy polityczne i gospodarcze

Umiejętności:

- Student potrafi prowadzić krytyczną i merytoryczną analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym i politycznym

- Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu ekonomii politycznej do prowadzenia własnych badań

- Student dobiera odpowiednią literaturę i stosowne argumenty, których używa w ramach badania

- Student samodzielnie gromadzi, przetwarza i analizuje dane

- Student potrafi przygotować pracę naukową

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi pracować samodzielnie

- Student potrafi współpracować z promotorem przy przygotowywaniu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium po pierwszym semestrze: na podstawie wstępnego konspektu pracy magisterskiej

Zaliczenie kolejnych semestrów seminarium: na podstawie postępów w przygotowaniu pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Prowadzący grup: Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska-Gorzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)