Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje biznesowe w MS Excel i VBA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG142
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aplikacje biznesowe w MS Excel i VBA
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Seminarium umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na zajęciach z MS Excel i VBA, gdyż główną częścią pracy będzie zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie aplikacji biznesowej napisanej w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej. Seminarium umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na zajęciach z MS Excel i VBA, gdyż podstawą pracy będzie zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie aplikacji biznesowej napisanej w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programowania VBA.

Tematyka prac może także dotyczyć weryfikacji teorii mikroekonomicznych, a w szczególności zastosowań modeli teoriogrowych oraz weryfikacji ich metodami eksperymentalnymi.

Seminarium umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy poznanej na zajęciach z Excela, VBA, mikroekonomii, teorii gier, organizacji rynku, czy ekonomii eksperymentalnej, poszerzenie jej oraz krytyczne spojrzenie na omawiane tam modele.

Zaliczenie pierwszego i drugiego semestru odbywa się na podstawie postępów w pisaniu pracy, m.in. projektu pracy, oraz prezentacji otrzymanych wyników. Zaliczenie ostatniego semestru, zgodnie z obowiązującym regulaminem UW, odbywa się na podstawie złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej.

Uwaga: studenci, którzy rozważają zapisanie się na seminarium, zobligowane są do wcześniejszego spotkania z prowadzącym. Na spotkaniu wyjaśnione zostaną zasady pisania pracy, możliwa tematyka prac, oraz wstępny obszar zainteresowań studentów w celu ustalenia wyboru zaliczanych przedmiotów przydatnych do napisania pracy.

Literatura:

Ustalana indywidualnie

Efekty uczenia się:

Umiejętność pisania prac; znajomość opisywanych w pracy koncepcji teoretycznych oraz metod badawczych; umiejętność krytycznej analizy artykułów ekonomicznych; umiejętność tworzenia aplikacji biznesowych z wykorzystaniem programowania MS Excel i języka programowania VBA.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania przynajmniej raz w semestrze postępów w pisaniu pracy na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)