Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asset Allocation and Investment Strategies I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1AIS
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Asset Allocation and Investment Strategies I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

The course presents state-of-the-art methods of asset management as well as techniques of analysis and design of investment strategies in the equity, forex, option and derivatves markets used by major institutional investors and hedge funds through the discussion of current research papers. Major areas covered include: active and passive asset management, investment performance attribution and analysis, empirical and practical analysis of investment portfolios, practical applications of quantitative methods in the design of market strategies and new investment products. The target audience of the course are students interested in asset management.

Pełny opis:

1-3. Basic investment models and characteristics of financial time series

4-6. Basic methods of security analysis and their investment applications

7-9. Multifactor models and their practical applications

10-12. Microstructure of financial markets and its role in strategy execution

13-15. Active and passive asset management. Performance attribution and analysis

16-18. Momentum strategies and their implementation

19-21. Event driven and merger arbitrage startegies

22-24. Carry trade strategies and portfolios

25-27. Long-short startegies in the equity markets

28-30. Analysis of option investments

Literatura:

Required readings:

Books (selected chapters):

Elton E.J., M.J. Gruber, S.J Brown, W.N. Goetzmann. 2010. Modern portfolio theory and investment analysis, 8th ed., Wiley

Lo A. 2008. Hedge funds. Princeton University Press

Tsay R. 2005. Analysis of financial time series, 2nd ed., Wiley

Research papers(a selection):

Fung W., D.A. Hsieh. 1999. A primer on hedge funds. Journal of Empirical Finance 6, 309-331.

Fama E., K. French. 1996. Multifactor explanations of asset pricing anomalies. Journal of Finance 51, 55-84.

Jegadeesh N., S. Titman. 2001. Profitability of momentum strategies: an evaluation of alternative explanations. Journal of Finance 56, 699-720.

Sharpe W. 1992. Asset allocation: management style and performance measurement. Journal of Portfolio Management 18, 7–19.

Agarwal V., N. Y. Naik. 2004. Risks and portfolio decisions involving hedge funds. Review of Financial Studies 17, 63-98.

Swinkels L. 2004. Momentum investing: a survey. Journal of Asset Management 5, 2, 120-143.

Chen H.-L., W. De Bondt, 2004. Style momentum within the S&P-500 index. Journal of Empirical Finance 11, 483-507.

Mitchell M., T. Pulvino, 2001. Characteristics of risk and return in risk arbitrage. Journal of Finance 56, 2135-2175.

Darvas Z. 2009. Leveraged carry trade portfolios. Journal of Banking and Finance 33, 944-957.

Lo A. W. , Patel P.N. 2008. 130/30: the new long-only. Journal of Portfolio Management, Winter 2008, 12-38

Santa-Clara P., A. Saretto. 2005. Option strategies: good deals and margin calls. SSRN.

Efekty uczenia się:

Students are expected to became familiar at an advanced level with: 1. fundamental investments models, characteristics of financial data and microstructure of financial markets from the perspective of asset management, 2. methods of construction and implementation of major classes of investment strategies used by actively managed funds, 3. risk and cost analysis of investment strategies, 4. performance attribution and analysis.KW01, KW02, KU01, KU02

Metody i kryteria oceniania:

The final credit is the sum of three components related to: 1. presentation of one of the research papers in the class, 2. active participation in the discussions on the research papers, 3. slide presentation of the results of a selected research paper from outside the required readings list and their analysis using methods learned during the course (twice, at the end of Part I and Part II)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)