Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statistics and Econometrics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU1STE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statistics and Econometrics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład służy uzyskaniu podstaw teoretycznych dotyczących podstawowych zagadnień analizy statystycznej oraz modelowania ekonometrycznego. Uczestnicy wykładu uzyskają wiedzę teoretyczną na temat podstawowych koncepcji oraz narzędzi używanych w statystyce i ekonometrii. Każde z omawianych zagadnień zostanie zilustrowane za pomocą odpowiednich przykładów oraz zadań wykonywanych przez studentów. Wykład jest obowiązkowy dla studentów specjalizacji Quantitative Finance.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie oraz sprawy organizacyjne [Wykład 1]

2. Egzamin Oceniający [Wykład 2]

3. Wprowadzenie do statystyki [Wykłady 3-5]

a. Statystyka opisowa,

i. Populacja a próba,

ii. Miary tendencji centralnej, zmienności oraz miary pozycyjne,

b. Prawdopodobieństwo, zmienna losowa oraz rozkład prawdopodobieństwa,

i. Dyskretne i ciągłe zmienne losowe,

ii. Centralne twierdzenie graniczne,

iii. Podstawowe rozkłady zmiennych dyskretnych i ciągłych: normalny, lognormalny, geometryczny, dwumianowy, Poissona, t Studenta, F, chi, gamma, wielowymiarowy rozkład normalny.

4. Podstawy wnioskowania statystycznego [Wykłady 6-9]

a. Postawy wnioskowania statystycznego,

b. Estymacja punktowa i przedziałowa,

c. Testy statystyczne parametrów,

d. Testy częstości,

e. Testowanie hipotez niezależności, normalności oraz symetrii,

f. Nieparametryczne testy jakości dopasowania, niezależności, porównania dwóch próbek,

g. Jedno czynnikowa oraz wieloczynnikowa ANOVA,

h. Nieparametryczna ANOVA,

i. Testowanie kowariancji i korelacji.

5. Wprowadzenie do ekonometrii [Wykłady 10-14]

a. Czym jest ekonometria?

b. Model ekonometryczny oraz estymacja parametrów,

c. Analiza regresji: estymacja, MNW, funkcja wiarygodności, testy dopasowania,

d. Podstawowe procesy statystyczne,

e. Proste symulacje Monte-Carlo.

Literatura:

Książki:

Ott, R. Longnecker, M. (2010) An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis, Cengage Learning , 6th Edition.

Larson, R. Farber, E. Farber, B. (2011), Elementary Statistics: Picturing the World, Addison Wesley, 5th Edition.

Brooks, Ch. (2008), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2nd edition.

Gujarati, D. (2004) Basic Econometrics, Tata McGraw Hill , 4th Edition.

Amemiya, T. (1994) Introduction to Statistics and Econometrics, Harvard University Press

Efekty uczenia się:

Student nauczy się, w jaki sposób należy wykonywać podstawowe procedury wnioskowania statystycznego, takie jak estymacja punktowa, estymacja przedziałowa, parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne. Jednocześnie student będzie wiedział jak w prawidłowy sposób interpretować wyniki statystyczne. Ponadto student zdobędzie wiedzę, w jaki sposób przygotować podstawowy model ekonometryczny wykorzystując podstawowe metody ekonometryczne (takie jak MNK).KU01, KS03, KS02

Metody i kryteria oceniania:

Na drugim wykładzie odbędzie się Egzamin Oceniający. Studenci, którzy nie zdadzą tego egzaminu, w celu zaliczenie przedmiotu będą musieli:

• uczestniczyć na wykładach (zgodnie z zasadami panującymi na Uniwersytecie Warszawskim),

• zdać pisemny egzamin końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Chlebus
Prowadzący grup: Marcin Chlebus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)